Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 163-165)
av Hilde A. Aamodt & Lennart Lorås
Fagartikkel
För kärlekens skull
Vägen mot en trygg vuxenanknytning
(side 166-180)
av Marianne Gustafsson
SammendragEngelsk sammendrag

Metoden Emotionellt fokuserad terapi för par (Johnson, 2004) strävar mot att skapa en trygg vuxenanknytning i parrelationen. Psykoterapeutens förhållningssätt är avgörande för att nå dit. Genom att skapa en trygg vuxenanknytning i parrelationen kan förekomsten av psykisk ohälsa, som kan uppstå till följd av återkommande negativa konfliktmönster, minska. Med utgångspunkt i erfarenhet av psykisk ohälsa till följd av återkommande negativa konfliktmönster i en parrelation, otrygg anknytning, samt upplevelsen av otrygghet i vårdkontakter, väcktes intresset för hur den trygga anknytningen och kärleken kan bidra till emotionell läkning och psykisk hälsa. Emotionellt fokuserad terapi för par (Johnson, 2004) är en experentiellt anknytningsorienterad metod med rötter i humanistisk och systemisk terapi och anknytningsteori. Metoden använder emotionen som medel för att förändra i psykoterapi. För att terapin ska lyckas behöver terapeuten vara genuint empatisk, varm, intonad och närvarande. Genom att tona in på klientens emotionella upplevelse skapas en miljö som gör det möjligt för klienten att börja utforska och uttrycka kärlekens språk, att dela sina emotioner med den andre som gör att förändring från otrygg till trygg vuxenanknytning är möjlig. Artikeln tar upp de teoretiska grundvalarna och de praktiska implikationerna av att införa detta synsätt och att utöva denna metod i psykoterapeutiskt arbete med par.

The method of Emotionally focused couple therapy (Johnson, 2004) strives to create safe adult attachment in the couple relationship. The approach of the psychotherapist is key to reach this goal. By creating safe adult attachment in couple relationships, the presence of mental illness, that can be triggered by negative interaction cycle, decreases. Having suffered mental illness that was triggered by negative interaction patterns of conflict in a couple relationship, an insecure attachment and experiencing unreliable healthcare connections, started the interest in how secure attachment and love can contribute to emotional healing and mental health. Emotionally focused couple therapy (Johnson, 2004), is an experiential attachment oriented method that stems from humanistic and systemic therapy and attachment theory. The method uses the emotion as a way to change in psychotherapy. In order for the therapy to be successful the therapist needs to be genuinely empathic, warm, attuned and present. By attuning to the clients emotional experience, an environment can be created that allows for the client to start exploring and expressing the language of love, to share their emotions with their partner and enable a shift from an insecure attachment to a secure adult attachment. The article deals with the theoretic choices and the practical implications of introducing this view and practicing this method in a psychotherapeutic way when working with couples.

Att bli säkrare i sin osäkerhet
Reflektioner över hur man överlever och utvecklas som familjeterapeut
(side 181-198)
av Johan Sundelin
SammendragEngelsk sammendrag

Familjeterapeuten konfronteras med många utmaningar och går igenom många situationer som skapar upplevelser av förvirring och vanmakt. Att fungera på en optimal nivå professionellt är inte alltid lätt när den känslomässiga intensiteten i terapirummet stiger. I en fiktiv dialog mellan en handledningsgrupp och författaren sker ett samtal om perspektiv och strategier som kan hjälpa familjeterapeuten att återknyta till sig själv, sin kunskap och familjen i terapi. Vi diskuterar strategier för att vända en återvändsgränd i det terapeutiska samtalet till en fördjupad kommunikation i en särskild situation liksom att utveckla färdigheter för att överleva som familjeterapeut i det långa loppet.

Family therapists are often challenged by the nature of their work, experiencing situations that generate confusion and powerlessness. Professionally, it may be difficult to function optimally when emotional intensity rises in the therapy room. In an imaginary dialogue between members of a supervision group and the author, we follow their conversation as they discuss different perspectives and strategies that can help the family therapist to be grounded in herself, her knowledge and the family during the course of therapy. Strategies are suggested that can help the therapist to find a way out of apparent dead-ends that sometimes emerge in the course of the therapeutic process and how they can be used to develop more meaningful communication around specific contexts. Skills that the family therapist can develop over time to in order to survive are also discussed.

Essay
Historier i endring og om endring
Refleksjoner rundt muligheter for å dele erfaringer og historier, i og utenfor terapirommet
(side 199-206)
av Arnstein Søvik

3-2020, årgang 48

www.idunn.no/fokus

Fokus på familien utgis fire ganger i året.

Redaktører

Lennart Lorås, professor

Hilde Anette Aamodt, førsteamanuensis, OsloMet – storbyuniversitetet

Redaksjonssekretær

Aud Aasen

Redaksjonsmedlemmer

Norge

Bård Bertelsen, psykologspesialist

Danmark

Svend Aage Rasmussen, psykolog

Sverige

Gustaf Berglund, socionom, leg. psykoterapeut, författare

Fanny Marell, socionom, leg. psykoterapeut, veileder og lærer i psykoterapi

Finland

Katarina Fagerström, master i samfunnsvitenskap, familieterapeut, leg. psykoterapeut

Faglig rådgivende utvalg

Monica Hedenbro (S), Søren Hertz (DK), Magne Mæhle (N), Sissel Reichelt (N), Magnus Ringborg (S), Jarl Wahlström (F), Dorte Kousholt (DK)

Redaksjonens adresse

E-post: fokus.familien@gmail.com

Post:

Fokus på familien

v/Hilde Aamodt

Kløftaveien 30

1352 Kolsås

ISSN online: 0807-7487

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon