Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Hvordan leves livet på lånt tid?

Et foreldreperspektiv på ventesorg
How to live on borrowed time?
A parent perspective on anticipatory grief
Familieterapeut og Høyskolelektor ved VID vitenskapelige høgskole, utdanningen i Familieterapi og systemisk praksis

Artikkelen bygger på funn fra en kvalitativ studie hvor jeg har intervjuet seks foreldre, hvis barn i alderen tre til atten år, har progredierende nevrologiske lidelser. Behandling er kun lindrende og sykdommen gjør at barna med stor sannsynlighet dør før de blir voksne.

Fortolkende fenomenologisk analyse er benyttet til å analysere funn om foreldrenes livsverden, som beskrives innenfor tre dimensjoner: Livet, Kjærligheten og Døden. Ventesorg som begrep gir gjenklang. Foreldrene uttrykker å leve sterkt og uforutsigbart. De kjenner på stor sorg, men også på stor kjærlighet. Tiden får annen verdi, og livet leves i nuet. Samtaler om død erfares tabubelagt i sosiale sammenhenger, men også i møte med hjelpeapparatet.

Nøkkelord: ventesorg, foreldreskap, alvorlig syke barn, meningskonstruksjon, kjærlighet, død

The article is based on findings from a qualitative study that deals with everyday life for six parents whose children, who are three to eighteen years of age, have neurological, progressive disorders. Treatment is only soothing, and the disease causes the children to die with high probability before they become adults.

Interpretative Phenomenological Analysis was used to analyse the findings connected to the parents’ lifeworlds, described within three dimensions: Life, Love and Death. As a term, anticipatory grief resonates. The parents express living strongly and unpredictably. They feel great sorrow, but also great love. Time gets a different value and life is lived in the present. Conversations about death are experienced as taboo in social contexts, but also in the meeting with the health care.

Keywords: anticipatory grief, parenthood, seriously ill child, meaning construction, love, death
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon