Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Når alle dørene er stengt, kommer én dør til å åpne seg

Gjenforfattende og gjenmedlemsgjørende samtaler i møte med døden
When all doors are closed one door is gonna open
Re-authoring and Re-membering conversations in the face of death
Familieterapeut, Robust – Kirkens Bymisjon i Oslo

Gjenforfattende og gjenmedlemsgjørende samtaler representerer noen av de sentrale narrative praksiser som er relevante i arbeid med mennesker som lider under effektene av traumer. Sentralt i denne artikkelen står utdrag fra en uendret transkripsjon av en terapeutisk samtale. Praksisen som her demonstreres, blir kommentert fortløpende med den hensikt å gi leseren innsyn ikke bare i noen av de refleksjonene terapeuten gjør seg underveis, men også intensjonene bak de terapeutiske spørsmålene som blir stilt. Forhåpentligvis bidrar teksten til å gjøre narrativ teori – og noen mulige implikasjoner av denne, i praksis – mer tilgjengelig for nordiske lesere.

Nøkkelord: traumer, narrativ terapi, gjenforfatting, gjenmedlemsgjøring

‘Re-authoring’ and ‘re-membering’ conversations represent some of the central narrative practices that are pertinent in working with people who suffer from the effects of trauma. Central in this article are excerpts from an unaltered transcript of a therapeutic conversation. The practice hereby demonstrated is accompanied by comments in order to provide the reader access both to some of the therapist’s reflections along the way as well as the intentions behind the therapeutic questions being asked. Hopefully this text might contribute to making narrative theory – and some possible implications of this, in practice – more accessible to Nordic readers.

Keywords: trauma, narrative therapy, re-membering, re-authoring
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon