Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«… Det er bare noe vi sier …»

En narrativ litteraturoversikt over konsekvenser av verbal seksuell trakassering som ungdomsfenomen
“… It´s just something we say…”
A narrative overview of literature on the consequences of the youth phenomenon of verbal sexual harassment
familieterapeut og høgskolelektor, VID vitenskapelige høgskole

I denne narrative litteraturoversikten diskuteres funn fra seks nordiske forskningsartikler fra 2011–2017 som omhandler verbal seksuell trakassering blant ungdom. Formålet er å belyse konsekvenser det kan ha for ungdommenes helse og livsmestring. Et kjønnsnedsettende og seksualisert språk fremstår som alminnelig, men ikke uproblematisk, og seksuell trakassering er et samfunnsproblem. Ord har kraft, og bruk av seksualiserte og kjønnsnedsettende uttrykk er lek med ild fordi det balanserer mellom å være vennskapelig eller skadelig avhengig av kontekst. Artiklene viser til samsvar mellom verbal seksuell trakassering og symptomer som depresjon, selvskading og lavt selvbilde. Stringens er noe ulikt for kjønn. Sjikanerende uttrykk følger et tradisjonelt heterofilt kjønnsrolleskript og er med på å opprettholde fordommer og stigmatiserende holdninger om seksualitet og kjønn. En systemisk tilnærming fremstår som formålstjenlig ved utvikling av intervensjoner og hjelpetilbud til ungdom, både i skole- og helsevesenet.

Nøkkelord: verbal seksuell trakassering, kjønnsroller, ungdom, seksuelle skript, diskurser

This narrative overview of literature discusses the findings of six Nordic research articles from 2011–2017. The aim is to look at the effects of verbal sexual harassment on youth health and wellbeing. A gender derogatory and sexualized language appears common, but is not unproblematic as sexual harassment is a social problem. Words carry power, and the use of sexualized and gender derogatory expressions are a hazardous practice, as it balances between being friendly and harmful, depending on context. The articles show a correlation between verbal sexual harassment and symptoms such as depression, self-harm and low self-esteem. Stringency is somewhat different between the genders. Harassment follows traditional heterosexual gender roles and helps maintain prejudice and stigmatizing attitudes towards sexuality and gender. Relational understanding and knowledge of the mechanisms and effects of verbal sexual harassment should be integrated in interventions and measures both in public services, institutions and in other arenas for youth. A systemic approach appears seems appropriate when addressing the development of aiding efforts aimed at youth both in the school and health care.

Keywords: verbal sexual harassment, gender roles, youth, sexual script, discourses
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon