Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Systemisk familieterapi: Kart over systemiske ferdigheter i psykisk helsevern for barn og ungdom

Systemic Family Therapy Competences in Child and Adolescent Mental Health Care

Førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet

Denne artikkelen baserer seg på mitt doktorgradsprosjekt hvor målet var å utvikle en detaljert oversikt over terapeutiske ferdigheter i systemisk familieterapi. De identifiserte ferdighetene er tilpasset psykisk helsevern for barn og ungdom og rettet mot avvikende psykososiale forhold/akse 5 i WHOs multiaksiale diagnose system. Prosjektet baserer seg på 12 kvalitative intervjuer med seks erfarne systemiske terapeuter og feltobservasjoner av deres terapeutiske praksis. Grounded Theory ble valgt som analysemetode, og seks overordnede kategorier ble identifisert gjennom analysen: (1) juridisk bindende krav, (2) terapeutenes etiske og kontekstuelle bevissthet, (3) terapeutisk holdning, (4) terapeutisk prosess, (5) terapeutisk praksis og (6) sesjonsspesifikke ferdigheter. De overnevnte kategoriene kan imidlertid ikke benyttes uavhengig av de juridisk bindende kravene som psykisk helsevern for barn og ungdom er underlagt. De juridisk bindende kravene er derfor også presentert i artikkelens oversikt (kart over systemiske ferdigheter). Utfordringer, som for eksempel å avgrense systemisk praksis til seks overordnede ferdigheter diskuteres, sammen med studiens styrker og svakheter. Den detaljerte oversikten over de systemiske ferdighetene er ment å benyttes som et verktøy for klinisk veiledning, klinisk praksis og utdanning av systemiske terapeuter. Dette forskningsprosjektet kan også være et bidrag til en «brobyggende prosess» mellom psykisk helsevern for barn og ungdom og det systemiske fagfeltet.

Nøkkelord: psykisk helsevern for barn og ungdom, Leeds manual for familieterapi, systemiske ferdigheter, avvikende psykososiale forhold, akse 5, epistemologi

This article is based on a doctoral research project aiming to identify a comprehensive and detailed outline of the systemic therapist competences in child and adolescent mental health care. Because of the growing demands to offer specialized services within child and adolescent mental health care, I intended the identified competences to target the psychosocial difficulties that are categorized as associated abnormal psychosocial situations (axis 5) in the multiaxial diagnostic system (WHO, 1996). The project is based on twelve qualitative in-depth interviews with six experienced systemic family therapists and fieldwork observations of the therapists (participants) in practice. The qualitative methodology is based on Grounded Theory and six overarching categories were identified through the analysis: (1): legally binding requirements, (2) the importance of ethical and contextual awareness in systemic therapy; (2) the systemic therapist’s stance; (3) therapeutic processes; (4) therapeutic practices; and (5) session-specific features. Challenges, such as limiting the systemic approach to six overarching competences, are discussed alongside this study’s strengths and limitations, are presented. The detailed outline of systemic therapist competences is intended to be applied as a tool for clinical supervision, clinical practice, education and training in family therapy. This research may also facilitate a “bridge-building process” between mental health care and systemic ideas.

Keywords: child and adolescent mental health care, Leeds family therapy manual, systemic competences, divergent psychosocial factors, axis 5, epistemology
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon