Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Kan klient- og resultatstyrt praksis (KOR) bidra til økt brukermedvirkning og med dette til bedrings- og mestringsprosesser i terapi?

Can client-directed, outcome-informed practice (PCOMS) stimulate increased user involvement and recovery?

studieleder for bachelorstudiet i barnevern ved OsloMet – storbyuniversitetet, Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for sosialfag


professor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Senter for psykisk helse og rus.


professor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Senter for psykisk helse og rus.

Formålet med denne artikkelen er å undersøke om klientstyrt, resultatbasert terapi (PCOMS), kjent i Norge under forkortelsen KOR, kan øke brukerens muligheter til å delta i terapien. Forskning viser at bruk av PCOMS kan rette oppmerksomheten mot brukernes deltakelse i terapiprosessen ved å løfte frem deres stemmer og preferanser. Denne endringen i fokus ser ut til å øke graden av samarbeid i terapi og gjør det mulig for terapeuten å evaluere og justere terapiprosessen i henhold til tilbakemeldinger fra brukeren. Disse praksisene fremhever forbindelsen mellom PCOMS og brukerdeltakelse ved å den gir direkte tilbakemelding til fagfolk om brukerens erfaringer fra samarbeidet, forholdet til de profesjonelle og hjelpen de får. Forskning fremholder at PCOMS sikrer brukerens rettigheter, og gjør fagpersoner i stand til å gi mer brukerstyrt behandling. Fokus på å øke brukerens innflytelse i terapi stimulerer mulighetene til å jobbe med recovery. Artikkelen diskuterer hvordan PCOMS kan bidra til å øke recoveryprosessene i terapi.

Nøkkelord: samarbeid, klientfeedback, recovery, terapi, brukermedvirkning, PCOMS

The purpose of this article is to explore whether client-directed, outcome-informed therapy (PCOMS) could increase users’ opportunities to participate in the therapy. Research shows that the use of PCOMS can direct the attention towards users’ participation in the therapy process by highlighting their voices and preferences. This change of focus seems to increase the degree of collaboration in therapy and enables the therapist to evaluate and adjust the therapy process according to the feedback from the user. These practices actualize the connection between PCOMS and user involvement by giving direct feedback to professionals about the users’ experiences of the collaboration, the relationship with the professional, and of the help they get. Research argues that PCOMS secures the rights of the user and makes the professionals able to provide more user-controlled therapy. Focus on increasing the users’ influence in therapy stimulates the possibilities to work with recovery. The article discusses how PCOMS can contribute to and increase the processes of recovery in therapy.

Keywords: collaboration, client feedback, recovery, therapy, user involvement, PCOMS
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon