Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Går annethvert ekteskap i oppløsning?

En prospektiv kohortundersøkelse av skilsmisser i Norge 1886–2013
Does every other marriage end in divorce? – A prospective cohortstudy of divorces in Norway 1886–2013
Familieterapeut og forsker, avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet Sykehus HF.

Skilsmisser var en sjeldenhet i Norge frem til på midten av 1900-tallet, men har siden fått stor utbredelse. Brudd mellom samboere er også vanlig. Selv om mange par får hjelp fra landets par- og familieterapeuter, er det alarmerende mange barn som hvert år blir berørt av samlivsbrudd.

Dette er en prospektiv kohortstudie med årlig oppfølging av alle gifte personer for hvert år fra giftemål til skilsmisse eller død, og data er sammenstilt for hver enkelt ekteskapskohort. Datamaterialet i denne undersøkelsen inneholder alle to-kjønnede ekteskap i Norge for de siste 128 årene (1886 til 2013). Totalt inneholder datamaterialet over 2,7 millioner norske ekteskap og er det største datagrunnlag på en slik undersøkelse i Norge til nå. Artikkelen presenterer ulike mål på skilsmisse, drøfter bruken av dem, presenterer skilsmisseutviklingen i detalj og vurderer mulige påvirkningsfaktorer slik som lovgivning og økning i andel samboerskap. I tillegg presenterer artikkelen hvor mange som trolig kommer til å oppleve skilsmisse i årene som kommer ut fra hvilken kohort de tilhører.

Hovedfunnene i undersøkelsen er:

– Ingen årskull av gifte har opplevd skilsmisse mer enn 1984-kullet. 29 år etter bryllupene har 42,64 prosent av dem opplevd skilsmisse.

– Andelen skilsmisser har gått ned markant de siste ti årene, og en slik nedgang har aldri før skjedd i Norge.

– Avhengig av beregningsmodell vil mellom 27 prosent og 40 prosent av de som giftet seg i 2013 oppleve skilsmisse i løpet av livet.

– Det ser ikke ut som om lovgivning eller økningen i andel samboerskap har hatt betydelig innvirkning på skilsmisseutviklingen.

Nøkkelord: skilsmisser, ekteskap, prospektiv, kohort, befolkningsstatistikk, skilsmisserate

Divorces were rare in Norway until the middle of the 20th century, but have since become common experience. Dissolution of cohabitation is also common. Even if many couples get help from couple and family therapists, alarmingly many children are touched by relationship dissolution.

This is a prospective cohort study with annual follow-up of all married persons for each year from marriage to divorce or death, and data is compiled for each marriage cohorts. The data contained in this survey contains all two gendered marriages in Norway for the last 128 years (1886 to 2013). In total, the database contains over 2.7 million Norwegian marriages and is the largest database for such a survey in Norway so far. The article presents different measures of divorce, discusses the use of them, presents the developments of divorce in detail and assesses possible impact factors such as legislation and increase in the proportion of cohabitation. In addition, the article presents divorce rate for the years to come related to cohort.

The main findings in the survey are:

– No cohort of married couples has experienced divorce more than the 1984 cohort. 29 years after wedding, 42.64% of them have experienced divorce.

– The proportion of divorces has fallen significantly over the past ten years. A decline never happened before in Norway.

– Depending on the calculation model, between 27% and 40% of those who married in 2013 will experience divorce during their lifetime.

– It does not seem that legislation or the increase in the proportion of cohabitation has had a significant impact on development of divorce.

Keywords: divorce, marriage, prospective, cohort, population, divorce rate
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon