Bill Petitt fortsätter sitt arbete med att skapa en generell grundläggande förståelse för psykoterapi och psykoterapeutiskt arbete. Han använder systemiskt tänkande som fond för att skapa den grund som gör att olika psykoterapeutiska perspektiv kan rymmas och samexistera istället för att konkurrera. Han beskriver att denna bok är en fortsättning/ett förtydligade av hans tidigare böcker, men också en utveckling och ett tillägg av nya delar som inte fanns med tidigare.

Petitt är som vanligt mycket noggrann när han går igenom sin teoretiska plattform. Han börjar att lägga en fond av Generell Systemiskt Perspektiv (GSP) istället för termen generell systemteori (GST). Han resonerar om skillnaderna och varför han väljer den första. Han går sedan över till cellen och bygger sig långsamt upp i systemen hela vägen upp till sociala system och samhällen. Vad är likt? Vad är olikt med dessa system? Vad definierar ett system? Vilka generella regler finns? Hur vet man var ett system börjar och slutar? Han vänder och vrider på olika teorier och antaganden. Om man tänker så här som kommer man hit men det glappar här … Om man å andra sida tänker så här, då kommer man förbi det där men då glappar det här istället. Det är graciöst och vackert tankearbete med nogsamma referenser till ursprungslitteratur.

Petitt försöker presentera en så enkel och schematisk bild av psykoterapi som möjligt, som skall kunna fungera som tankestöd oavsett terapiform. Vad är psykoterapi? Hur kommer vi fram till att arbeta ihop, om vad och vilken väg?

Han tar upp moderna/nya fenomen så som manualbaserade terapiformer som inte var lika vanliga när hans tidigare böcker skrevs. Han kopplar även ihop med modern hjärnforskning/neuroforskning. Hur kan vi förstå begreppet «mind» idag? Han använder anknytningsteori som ett sätt att förstå samspel mellan människor i sociala system.

Petitt vänder och vrider även på DSM och ICD och psykiatriska diagnoser. Hur kan det vara användbart? Hur kan vi förstå detta och möta detta inom psykoterapi. Hur ska vi förhålla oss till detta fenomen? Introduktionen till detta kapitel inleds med resonemang om kategorisering. Vad är det och hur kan man förstå dess användbarhet? Han citerar Bowkers och Leigh Stars (2000) slutsats att «we have no choice concerning the act of categorising, only of how we categorise, and it is a necessity that makes it important from an ethical perspective that we monitor the consequences of our choices very closely». Petitt går igenom skillnaden mellan klass och medlem i klass och tar upp Bertrand Russels dilleamma när dessa grupper blandas ihop och vad detta kan få för betydelse. Han tar även upp hur en tautologi skapas. En tautologi är när samma sak sägs två gånger med olika språk/ord, tex salsa-sås eller basketkorg, en form av ordlek. Han påvisar hur dessa tautologier lätt skapas i vårt moderna diagnossystem. När symtombeskrivningar ibland behandlas som förklarande, som om att diagnoserna sa något om etiologi. Det skapas en språklig krumbukt som leder till språkliga synvillor eller tankefel. Vi använder diagnoser som om att de säger något om orsaken till symtom, t ex «Han har dålig koncentration för att han har ADHD – vilket egentligen är samma sak som att säga «Han har dålig koncentration för att han har dålig koncentration».

Hans tydliga ambition är inte antingen eller utan både och. Hur kan vi komma vidare och bort från polariseringen mellan olika terapeutiska skolor och olika former (manual eller inte)? Hur kan vi använda oss av kunskapen att psykoterapi har god effekt och olika psykoterapeutiska skolor har ungefär samma goda effekt? Hur kan vi se alla dessa olika vägar och tillvägagångsätt som en rikedom och en möjlig potential när vi skall närma oss en människa med bekymmer?

Det här är inte en bok man «slöläser», utan den kräver sin tid och sitt engagemang. Men det är den värd.

I mina ögon har den som ambition att knuffa oss vidare från rådande inbördes kamp och att se framåt för växt och utveckling i samförstånd och respekt.

Referens

Bowker, G. C., & Leigh Star, S., (2000). Sorting Things Out: Classification and its Consequences. MA: MIT Press. ISBN-13: 978-0262522953