Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Samarbeid, brukermedvirkning og kvalitet i psykisk helsevern for barn og unge - En tekstanalyse av «Veileder for poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge»

Klinisk barnevernpedagog i tverrfaglig psykisk helsearbeid og familieterapeut med master i familiebehandling. Arbeider ved Oslo universitetssykehus, barneavdeling for psykisk helse. uxarmf@ous-hf.no

I denne artikkelen brukes tekstanalyse som verktøy for å granske innholdet i en nasjonal veileder for psykisk helsevern for barn og unge. Artikkelen handler om hvordan samarbeidet mellom terapeut og pasient blir beskrevet og hvordan det forandrer form og forsvinner i løpet av teksten i Veileder for poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge utarbeidet av Helsedirektoratet (Hdir, 2008). Feltet psykisk helse har vært og er fortsatt preget av to tendenser i dagens Norge. Den ene har fokus på demokratisering og økt pasientmedvirkning, den andre har fokus på effektivitet, kvalitet og forskningsbasert grunnlag når det gjelder å yte helsehjelp. Sett fra et sosialkonstruksjonistisk ståsted er samarbeidet mellom barn, unge, deres familier og behandlere noe som konstrueres og reproduseres i den sosiale samhandlingen mellom deltakerne og gjennom de eksisterende praksiser som institusjoner preges av. Barn og unge som pasienter befinner seg i en særlig sårbar posisjon. De er i større grad enn voksne avhengige av sine omgivelser, først og fremst sine foreldre. Hvordan samarbeidet blir beskrevet har betydning for hvilke posisjoner dets aktører får, hvilke meninger som er fremtredende og hvilke som blir fraværende.

Nøkkelord: psykisk helse, samarbeid, dekonstruksjon, barn, unge, demokrati, behandling, kvalitet, brukermedvirkning

In this article, text analysis is used as a tool to study the contents of a national guideline for mental health services for children and adolescents. The article is about how cooperation between therapist and patient is described and how it changes shape and disappears within the text of Guidelines for Outpatient Mental Health Care for Children and Adolescents prepared by the Norwegian Directorate of Health (Hdir, 2008). The field of mental health has been and is still characterized by two tendencies in Norway today. One focuses on democratization and increased patient participation, the second focuses on efficiency, quality and research-based foundation in providing health care. From a social constructionist perspective, the cooperation between children, youth, their families and therapists is constructed and reproduced in the social interaction between participants and through the existing practices that characterize institutions. Children and young people as patients are in a particularly vulnerable position to a greater extent than adults because they are dependent on their environment, particularly their parents. How cooperation is described impacts the positions its actors get: which meanings are prominent and which become absent.

Keywords: mental health, cooperation, deconstruction, children, adolescents, democracy, treatment, quality, user participation
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon