Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 3-5)
av Vigdis Wie Torsteinsson & Ottar Ness
Vitenskapelig publikasjon
(side 6-26)
av Wenke Gulbrandsen & Odd Arne Tjersland
SammendragEngelsk sammendrag

Det overordnete målet med obligatorisk mekling for separerende foreldre i Norge er å bistå dem i å utforme avtaler om barn. Ordningen inngår i en lang rekke av andre statlige tiltak overfor familier i brudd. I denne artikkelen avgrenses og drøftes begreper som «obligatorisk», «mekling» og «samlivsbrudd». Forskning knyttet til effekter, og virkemidler oppsummeres. Noen norske studier vektlegges spesielt. Det foreligger solid empirisk støtte for at avtaler fremkommet gjennom mekling er å foretrekke fremfor avtaler fastsatt av retten. Det pekes også på nyanser i dette. Sentrale føringer for en vellykket meklingsprosess ved konflikter er blant annet at mekler tar utgangspunkt i foreldrenes egne problemstillinger, styrer kommunikasjonen, gir plass for spørsmål både om sak og følelser, senker farten på meklingsprosessen, lar foreldre prøve ut ordninger og bidrar til at avtaler blir skriftlige. Det å invitere inn barn kan også styrke utfallet av meklingsprosessen. Artikkelen peker ut aktuelle forskningsområder for feltet fremover. Særlig etterlyses observasjons- og oppfølgingsstudier knyttet til konfliktsaker, involvering av barn, rettsmekling og saker av omsorgssviktende karakter som krever samarbeid på tvers av instanser.

Nøkkelord: obligatorisk mekling, utfall, strategier, høy-konflikt, barns deltakelse

The primary goal for mandatory mediation in Norway is to assist separating parents in making arrangements for the care of their children. It belongs to a chain of other interventions for separating families in this country. Key concepts including «mandatory», «mediation» and «breakup» are defined and briefly discussed. International and national research on mediation as an intervention is summarized: Mediated agreement is preferable to a court-decided one in most cases, as long as the strategies are adapted to each couple and their situation. The mediator should be ready to address both topics on which an agreement must be reached and on emotional reactions, and encourage couples with difficulties to invest more time in the process. More observational studies of mediation are needed in order to improve methods for working with high-conflict cases and to gain more insight into in which cases, how and when in the process to involve children. Research should also address court-based mediation processes in more detail. Furthermore, there is a need for studies of projects involving branches of health and social services that are cooperating about cases where children are facing neglect and violence.

Vitenskapelig publikasjon
(side 27-44)
av Synne Bræin Gigstad & Hege E. Wathne
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen beskriver og diskuterer funn fra et fagutviklingsprosjekt ved et familievernkontor. Formålet var å undersøke hva meklere erfarte var nyttig i arbeidet med partene i høykonflikt- meklinger. 15 meklere ble intervjuet om hva de gjorde i høykonfliktsakene, med fokus på allianse og hvordan de forholdt seg til emosjonelle temaer mellom partene og emosjoner som oppsto hos dem selv. Funnene viste at alle meklerne var opptatt av å etablere en god arbeidsallianse med partene. Flertallet av meklerne ønsket å regulere affekt, hos partene og hos seg selv. Meklerne oppga flere grunner til å gjøre dette. Reguleringen styrket alliansen, og partene ble bedre i stand til å forhandle. Meklerne ble mindre sårbare for å komme inn i et vanskelig følelsesmessig terreng som kunne øke risiko for at de tok uhensiktsmessige valg i samtalen.

Nøkkelord: mekling, høykonflikt, allianse, regulering av affekt, selvregulering

This article describes and discusses the findings from a project developed at a Family Counselling Office, on what mediators find effective in high conflict mediation with parents. Fifteen mediators were interviewed about what they did in the high conflict cases, with focus on alliance and how they relate to emotional aspects, in the clients and within themselves. The findings indicate that the mediators had specific goals for the relationship with the clients. Most of the mediators wanted to regulate emotions, both within their clients and within themselves. The argument for doing so was that it enhanced the work on the agreement between the parents. The reasons for this were many: the alliance was enhanced, the parents were able to negotiate, and the mediators were less at risk of moving themselves into a difficult emotional terrain, which could put them at risk for making bad decisions in the mediation.

Vitenskapelig publikasjon
(side 45-63)
av Aimee Aoun & Hong Zhu
Engelsk sammendrag

This qualitative study explored the perspectives of resident and nonresident fathers on the influence of Fortsatt Foreldre in Norway, a parental intervention program that supports them in addressing concerns that come after separation or divorce. Three fathers who completed Fortsatt Foreldre were recruited to participate in an in-depth and audiotaped interview. A thematic analysis suggests that Fortsatt Foreldre is beneficial to separated/divorced fathers in many aspects, including outcomes related to fathering, child–father relationship, co-parenting, and individual psychological resilience. Interviewed fathers’ narration also indicated how Fortsatt Foreldre further defines and develops the discourse of positive fatherhood within the Norwegian context.

(side 64-66)
av Rune Zahl-Olsen
Fokus på familien

1-2017, årgang 45

www.idunn.no/fokus

Fokus på familien utgis fire ganger i året.

Redaktører

Ottar Ness, PhD, professor

Vigdis Wie Torsteinsson, psykologspesialist

Redaksjonssekretær

Aud Aasen

Redaksjonsmedlemmer

Norge

Bård Bertelsen, psykologspesialist

Arild Aambø, lege

Danmark

Svend Aage Rasmussen, psykolog

Susanne Bargmann, psykolog

Sverige

Gustaf Berglund, socionom, leg. psykoterapeut, författare

Fanny Marell, socionom, leg. psykoterapeut

Finland

Katarina Fagerström, Master i samfunnsvitenskap, familieterapeut, leg. psykoterapeut

Faglig rådgivende utvalg

Monica Hedenbro (S), Søren Hertz (DK), Magne Mæhle (N), Sissel Reichelt (N), Magnus Ringborg (S), Jaakko Seikkula (F)

Redaksjonens adresse

E-post: fokus.familien@gmail.com

Post:

Fokus på familien

v/Ottar Ness

Skolevegen 18

7560 Vikhammer



ISSN online: 0807-7487
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon