Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Forskning på en lokal praksis i psykisk helsevern for barn og unge - Del 2: Den nomadiske tenkemåten og ambulant arbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for helsevitenskap, Senter for psykisk helse og rus og Ambulant familieseksjon, Avdeling for barn og unges psykiske helse, Drammen Sykehus. rosundet@online.no

Artikkelen anvender stimulert gjenerindring som metodisk tilnærming i en kvalitativ studie hvor informant og forsker er samme person. Konteksten for studien er utviklingen som psykisk helsevern har gjennomgått siden nedbyggingen av de psykiatriske sykehusene. Denne utviklingen har gitt behov for nye tenkemåter og arbeidsformer. Å arbeide ambulant er en slik arbeidsform. Studien gir innhold til en tenkemåte, den nomadiske tenkemåten, som et hjelpemiddel i ambulant arbeid og spesifiseres via følgende områder: Om grenser, kritisk tenkning og empatiske forbindelser, den ambulante terapeut som polyglott, den ambulante terapeut som kartograf og orienteringsløper og om person og relasjon. Sentralt er ideen om at fleksibilitet i arbeidsmåter krever en tenkning som er villig til å destabilisere dominerende diskurser og samtidig være selvkritisk. Sentrale forforståelser hos informant/forsker, studiens begrensinger og en firedelt refleksivitet presenteres for å styrke studiens validitet.

Nøkkelord: stimulert gjenerindring, ambulant arbeid, den nomadiske tenkemåten, destabilisere dominante diskurser, validitet

The article uses stimulated recall as the methodological approach in a qualitative study where the informant and the researcher is the same person. The context of the study is the development that mental health has gone through since the reduction of the psychiatric hospitals. This development has given rise to a demand for new ways of thinking and working. To work ambulantly is one such manner of working. The study gives content to a way of thinking, the nomadic way of thinking, as a tool in ambulant work specified by the following areas: About borders, critical thinking and empathic connections; the ambulant therapist as a polyglot; the ambulant therapist as cartographer and cross-country orientation runner, and about person and relation. Central is the idea that flexibility in manner of working demands a willingness to destabilize dominant discourses and at the same time be self-critical.

Keywords: stimulated recall, ambulant work, the nomadic way of thinking, destabilize dominant discourses, validity
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon