Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Kunnskap i evidensens tid – mot en kunnskapsforståelse for praktiserende familieterapeuter

Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Fakultet for helsevitenskap, Senter for psykisk helse og rus, og Ambulant familieseksjon, Avdeling for barn og unges psykiske helse, Drammen Sykehus, Vestre Viken HF. rosundet@online.no

Hvilke forståelser av dagens kunnskapssituasjon er det avgjørende at familieterapeuter formulerer, og hvilke handlingsmessige muligheter gir disse terapeutene i deres daglige gjøremål? Med Batesons epistemologibegrep som startsted søker artikkelen å formulere svar på disse spørsmålene. Dagens situasjon preges av at evidensbaserte metoder gis en forrang uten at en ikke tar stort nok hensyn til at det er evidensbasert at noen ikke får hjelp når en anvender evidensbasert metode. Ved å foreslå to orienteringspunkt for forskning; likhet og forskjell, åpnes det opp for en kunnskapsforståelse hvor disse orienteringspunktene og tilknyttede praksisformer settes inn i en supplerende relasjon. Linjen av familieterapi som strekker seg fra Bateson til dagens dialogiske og narrative posisjoner pekes ut som spesielt egnet for de familier som ikke får hjelp av en evidensbasert metode. En ny epistemologi-debatt, med påfølgende politiske konsekvenser for arbeid innenfor psykisk helsevern, blir sett som avgjørende i denne situasjonen. 

Nøkkelord: kunnskapssituasjonen, likhets- og forskjellsorientert forskning, to familieterapilinjer, supplerende relasjon, ny epistemologidebatt

Which understandings of the current knowledge situation is it essential that family therapists formulate and what opportunities for practice do they give therapists in their daily chores? With Bateson`s concept of epistemology as starting point the article seeks to formulate answers to these questions. The current situation is characterized by evidence-based methods being given primacy without taking into account that there is evidence that some do not get help when one uses an evidence-based method. By proposing two orientation points for research; similarity and difference, an understanding of knowledge is opened where these orientation points and associated practices are put into a supplementary relation. The line of family therapy stretching from Bateson to today’s dialogic and narrative positions are pointed out as particularly suitable for those families who do not get help from an evidence-based method. A new epistemology- debate, with consequent political consequences for working within mental health care, is seen as crucial in this situation.

Keywords: Knowledge situation, similarity- and difference oriented research, two lines of family therapy, supplementary relationship, new epistemology-debate
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon