Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 178-180)
av Kerstin Hopstadius & Gustaf Berglund
Minneord
(side 181)
av Kerstin Hopstadius & Gustaf Berglund
(side 182-197)
av Gunilla Källström
SammendragEngelsk sammendrag

Sammanfattning

I den här artikeln görs en tillbakablick på det sätt att arbeta med patienter med debuterande psykotiska symptom, som utvecklades inom vuxenpsykiatrin i Falun i början av 1990-talet. Arbetet kännetecknades av ett krisperspektiv, tidiga familjeterapeutiska samtal samt undvikande av inläggning och neuroleptikamedicinering.

Nøkkelord: Psykos, kris, tidig intervention, familjeperspektiv

The Psychotic Crisis

This retrospective article describes the way of working with patients with emerging psychotic symptoms, which was developed within adult psychiatry in Falun in the early 1990s. The work was characterized by a crisis perspective, early family therapy sessions, and avoidance of hospitalization and neuroleptic medication.

(side 198-213)
av Lisa Koser & Fanny Marell
SammendragEngelsk sammendrag

Sammanfattning

Denna artikel baseras på en studie på internet av texter som innehåller konstruktioner av begreppen familjeterapi och bekymmer som familjeterapi anses kunna lösa. Vi analyserade hemsidor som marknadsförde familjeterapi och chattforum som diskuterade familjeterapi. Metoden som användes var kritisk diskursanalys.

Resultaten av studien tyder på en pågående individualisering av sociala och strukturella problem. Både familjeterapeuter och chattare använder ofta internaliserande uttryck och diskurser för att beskriva bekymmer och lösningar. Vi uppfattar ett behov av ett samhällsperspektiv och en demokratiseringsprocess i terapeutiskt arbete.

Reflektioner omkring etik och kombinationen familjeterapi, internet och forskning avslutar artikeln.

Nøkkelord: kritisk diskursanalys, konstruktioner, bekymmer, familjeterapi, internet

To go with the flow: The possibility of actively participating in the development of family therapy in a digitalized world

This article is based on a study of texts on the internet regarding the construction of the concepts of family therapy that of concerns/troubles that family therapy is supposed to address. We analyzed webpages marketing family therapy and chat forums discussing family therapy. The method used was critical discourse analysis.

The outcome of the study indicates an ongoing individualization of social and structural problems. Both therapists and chatters often use internalizing descriptions and discourses in order to describe concerns and solutions. The authors perceive a need for a societal perspective and a democratization process in therapeutic work. Reflections on ethics and the combination of family therapy, internet and research end the paper.

Vitenskapelig publikasjon
(side 216-235)
av Johan Sundelin
SammendragEngelsk sammendrag

Sammanfattning

Föreliggande artikel granskar innehållet i fyra manualer för etablerade, evidensbaserade systemiska/familjeterapeutiska metoder i ljuset av några vanligt förekommande föreställningar hos verksamma kliniker om manualbaserad familjeterapi. Dessa föreställningar diskuteras och problematiseras med utgångspunkt i innehållsanalysens fynd.

Granskningen avser manualernas likhet/olikhet, innehåll och struktur. Vidare bedöms instruktionernas generaliseringsnivå och hur väl instruktionerna till den utövande terapeuten formuleras avseende förväntningar på denne att «levandegöra» manualens intentioner med sin yrkeskunnighet. En bedömning görs också huruvida det finns instruktioner om interaktioner med klienten för att engagera denne och förmedla ett medansvar för den process som behandlingen ska skapa.

Manualerna som granskas gäller Brief Strategic Family Therapy (BSFT), Funktionell familjeterapi (FFT), Multisystemisk Terapi (MST) och Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC).

Kartläggning sker genom innehållsanalys.

Projektets fynd kan sammanfattas med att samtliga fyra manualer framstår som väldigt lika till sin uppbyggnad och till sitt innehåll. De beskriver en tydligt sekventiell behandlingsmodell i flera på varandra följande steg. Samtliga modeller innehåller också redogörelser för metodens teoribildning, metoder, forskningsevidens och i viss mån implementeringsfrågor.

När det gäller instruktionerna till terapeuten bedöms generaliseringsnivån i dessa manualer ligga på en nivå av «anvisningar och rekommendationer» och förutsätter en självständigt arbetande, kunnig terapeut inom ett givet strukturellt förlopp. Ett tydligt «uppdrag» ges till terapeuten att använda sin allmänkunskap som terapeut och att det är viktigt att etablera en god samarbetsallians med klienten förutom att ge metodspecifika instruktioner. Vikten av supervision poängteras.

Sammanfattningsvis konstateras att manualernas text stödjer vikten av både generella och specifika faktorer för framgångsrik familjeterapi i sammanhållna program.

Nøkkelord: familjeterapi, manuelbaserad familjeterapi, manual, Blueprint-program, manualtrogenhet, tilltro till metoden, terapeutisk allians, allmänna faktorer i psykoterapi

Map or Strait-jacket? A Clinician´s Encounter with four Family Therapy Manuals

The present article examines the content of four manuals for established, evidence-based systemic/family therapeutic methods, in the light of some common presumptions among family therapists working with manualized family therapy. These presumptions are discussed in the light of content analysis.

The review covers the manuals´ similarities and differences, content and structure. The contents are analyzed and compared from the following perspectives: the extent to which they, in detail, give instructions to the therapist; how they instruct the therapist to give breathe life into the manuals’ intentions using his/her own professional skills. An assessment is also made (in terms of whether instructions are provided to the therapist regarding how to build alliance with the client and to engage him or her as a co-responsible agent in the treatment process.

The manuals that are examined are: Brief Strategic Family Therapy (BSFT); Functional Family Therapy (FFT); Multisystemic Therapy (MST); and Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC).

The method used is content analysis. The project's findings reveal that all four manuals appear to be very similar, as far as structure and content are concerned. They describe a clear sequential processing model in several successive stages. All models also contain reports on the theories, methods, evidence of research and implementation issues.

The nature of the instructions, offered to the therapist in these manuals, take the form of «advice and recommendations», which require an independently-operating, knowledgeable therapist working within a given structured process. A clear «mandate» is provided for the therapist to use his or her professional knowledge. Furthermore, it is considered important to establish a good therapeutic alliance with the client. The importance of supervision is emphasized.

To summarize, it can be stated that the texts in these four manuals support the importance of both generic and specific factors for successful family therapy within specific programs.

(side 241-256)
av Erik Abrahamsson & Eva Maxlahti
SammendragEngelsk sammendrag

Sammanfattning

BAS-samtalen är ett samtalserbjudande till separerade föräldrar som under en längre tid inte lyckats att samarbeta utifrån barnens behov. Det utvecklades inom ett barn- och ungdomspsykiatriskt sammanhang som ett komplement till den pågående symptomfokuserade behandlingen. Samtalsledarna är aktiva i att erhålla mandat och att utforska samarbetsmöjligheter. Fokus ligger på formen för föräldrarnas kommunikation, inte på innehållet i deras tidigare eller nuvarande konflikter. Överenskommelserna mellan föräldrarna baserar sig på vad de kan bidra med själva för att få till ett föräldrasamarbete, med utgångspunkt från «vad är möjligt». En uppföljningsstudie visar på positiva resultat.

Nøkkelord: Barnfokus, föräldraroll, separationskonflikt, systemiskt, salutogent och narrativt förhållningssätt

When Conflicts Between the Adults Consume all the Oxygen in the Room

This articles deal with conversations in child and adolescent psychiatry for divorced parents with high level of conflict.

BAS-samtalen [The Base conversations] is a therapeutic framework offered to divorced parents, who, for an extended period of time, have not been able to cooperate concerning the needs of their children. The framework is developed within Child and Adolescent psychiatry as a supplement to ongoing symptom-focused treatment. The leaders of the conversations are active in terms of acquiring consent from the participants and exploring the possibilities of collaboration. How the parents communicate is the focus, rather than the content of actual or earlier conflicts. Agreements between the parents are based on what they can themselves contribute to enable parental cooperation, starting from «what is possible». A follow-up study shows a positive outcome.

Bokmeldinger
(side 257-261)
av Gustaf Berglund
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon