Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 2-4)
av Ella Kopperud & Hans Christian Michaelsen
Vitenskapelig publikasjon
(side 6-26)
av Odd Arne Tjersland, Maren Østvold Lindheim & Per Gunnar M. Gudmundson
Engelsk sammendrag

The article is based on a qualitative analysis of video recordings taken during group therapy for children who had been exposed to domestic violence. The focus is on how the children communicated traumatic experiences in a group therapy context, what stimulated them to share their feelings with others and how they reacted to different therapeutic initiatives. The children told few, fragmented stories insinuating family violence, but related to the subject of violence in many other ways. In the discussion of what seemed to engage the children and strengthen their self-images three therapeutic factors are underlined: Validation, imagination and peer sharing.

(side 27-48)
av Gerdt Henrik Vedeler
SammendragEngelsk sammendrag

Dette er den andre av to artikler om familien som ressurs i psykososialt arbeid. I den første, publisert i Fokus på Familien 04/2011, tok jeg for meg noen spesielt relevante kjennetegn ved familien sett som hjelpeinstans, videre hva «ressurser» vil si i en familie, og endelig noen generelle prinsipper som gjelder psykososialt hjelpearbeid med et familieperspektiv. I denne artikkelen går jeg gjennom utvalgte praksisområder for å eksemplifisere ressurs- og familieorientert arbeid, og drøfter utfordringer og muligheter for å utvikle slikt arbeid.

Nøkkelord: Familie, ressurser, psykososialt arbeid

The family as resource in psychosocial work, part II

This is the second of two articles about the family as a resource in psychosocial work. In the first article in Fokus på Familien 04/2011, I presented some characteristics of the family that are especially relevant when the family as a helping agent is considered, then what the concept of «resources» in a family may mean, and finally some principles of psychosocial work with a family perspective. In this article I present selected areas of practice to exemplify resource- and family-oriented work, and discuss challenges and possibilities in developing such work.

(side 49-66)
av Åse Holmberg
SammendragEngelsk sammendrag

Denne artikkelen reflekterer over hvordan familieterapeuter møter det åndelige og eksistensielle mennesket. Forfatteren har intervjuet seks terapeuter i familievernet, og deler her deres erfaringer og refleksjoner rundt dette temaet. Det vises også til aktuell forskning i feltet. Målet med denne artikkelen er å sette leseren i bevegelse i møte med disse viktige livsspørsmålene, og gi innspill til hvordan åndelige og eksistensielle temaer kan få større fokus i familieterapeutisk praksis.

Nøkkelord: Familieterapi, åndelighet, religion, eksistensielle spørsmål

How family therapists meet the spiritual and existential human being

This article reflects on how family therapists meet the spiritual and existential human being. The author has interviewed six therapists working with family counseling, and presents their experiences and reflections on the subject. The article will also present current and relevant research in the field. The aim of this article is to set the reader in motion in relation to these important life questions, and provide input on how to focus more on spiritual and existential themes in family therapy.

Årgangsartikkel
(side 71-87)
av Atle Roness
Sammendrag

Artikkelen sto opprinnelig på trykk i Fokus på familien i 1976, årgang 4, nr. 2, s. 32–43. Atle Roness, var da dr. med., ass. overlege ved Haukeland sykehus, psykiat. avd., Bergen. Han er også utdannet teolog. Han er i dag professor emeritus ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen.

En samtale
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon