Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 240-241)
av Hans Christian Michaelsen & Inger Ulleberg
Vitenskapelig publikasjon
(side 242-262)
av Terje Tilden
SammendragEngelsk sammendrag

Ved Familieavdelingen (nå: Senter for familie og samliv), Modum Bad, ble det igangsatt et forskningsprosjekt som hittil har ført til én doktorgrad. Artikkelen gjengir hovedfunnene i undersøkelsen og hvilke implikasjoner dette kan ha for klinisk praksis. Med grunnlag i begrepet «kunnskapsbasert praksis» drøftes det hvordan et slikt prosjekt kan bidra til å redusere avstanden mellom klinikk og forskning.

Therapist and researcher working together

At the Family unit, (now: Center for family and relationship), Modum Bad, a research project was started that so far has produced one PhD. The article refers to the main findings in the study and the implications this may have for clinical practice. Based on the concept «evidence based practice» it is discussed how such a project may contribute to reducing the gap between clinical practice and research.

(side 263-282)
av Gerdt Henrik Vedeler
SammendragEngelsk sammendrag

Dette er den første av to artikler om familien som ressurs i psykososialt arbeid. I den første tar jeg for meg noen spesielt relevante kjennetegn ved familien sett som hjelpeinstans, videre hva ressurser vil si i en familie, og endelig noen generelle prinsipper som gjelder psykososialt hjelpearbeid med et familieperspektiv. I den andre artikkelen (publiseres i nummer 01/2012) går jeg gjennom utvalgte praksisområder for å eksemplifisere ressurs- og familieorientert arbeid og drøfter utfordringer og muligheter for å utvikle slikt arbeid.

The family as resource in psychosocial work, part I

This is the first of two articles about the family as a resource in psychosocial work. In the first article I present some characteristics of the family especially relevant when the family as a helping agent is considered, then what the concept of resources in a family may mean and finally some principles of psychosocial work with a family perspective. In the second article (will be published in 01/2012) I present selected areas of practice to exemplify resource- and family-oriented work and discuss challenges and possibilities in developing such work.

(side 283-304)
av Anne Mette Bjerknes
SammendragEngelsk sammendrag

Hensikten med denne artikkelen er å formidle noen bilder eller historier fra vår praksis, en liten familieenhet kalt Poliklinisk Intensivt Familiesamarbeid (PIF) i en stor barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Familieenheten har de siste åtte årene forsøkt å utvikle en narrativ tilnærming i møtene med barn/ungdom og deres familier. Siden dette har foregått innfor rammen av en tradisjonell BUP-poliklinikk, med sine retningslinjer, krav til utredning og diagnostisering, har det vært en utvikling fylt av utfordringer og dilemmaer. Hensikten er først og fremst å illustrere noen sider av vår praksis så erfaringsnært som mulig gjennom konkrete eksempler.

Images from Narrative Practice

The purpose of this article is to present pictures and stories from our practice – a small family department called Poliklinisk Intensivt Familiesamarbeid (PIF) within a large policlinic for children and adolescents. During the last eight years, PIF has attempted to develop a narrative approach to our meetings with children, adolescents and their families. This development has faced certain challenges and dilemmas related to the limits of the traditional Norwegian policlinic system, with its requirements for assessment and diagnostics. Even though the challenges and dilemmas associated with the context we work in are important, our primary intention is to illustrate our practice through concrete examples

(side 305-313)
av Eva Søndergaard
SammendragEngelsk sammendrag

Eva Søndergaard interviewede sommeren 2009 den berømte familieterapeut Salvador Minuchin under hans sidste besøg i Danmark. I interviewet kom han ind på en række relevante emner i relation til arbejdet med familier både i historisk og nutidigt lys. «Mødet med Minuchin» ble først bragt i det danske fagblad Psykolog Nyt 17/2009.

Eva Søndergaard made the summer of 2009 an interview with the famous family therapist Salvador Minuchin during his last visit in Denmark. In the interview he commented on several relevant issues concerning working with families both in historical and contemporary light. «Mødet med Minuchin» was first published in the Danish journal Psykolog Nyt 17/2009.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon