Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 152-159)
av Arild Aambø & Karin Harsløf Hjelde
(side 160-179)
av Jaswant Guzder
Engelsk sammendrag

As cultural and hybrid identities evolve to different degrees in each family member, family therapists working with immigrants and refugees must adjust therapeutic aims to variations of generations and cultural realities. Since systemic models, psychodynamic agendas, development and life cycle goals are framed by culture of origin histories as well as host country realities, family therapists in cross cultural work are challenged by issues of therapeutic alliance, counter-transference and process goals. Cultural formulation may provide a framework for the therapist to map factors that influence their assessments. Family therapy is a useful intervention as long as systemic thinking is coupled with a flexible openness to the unknown cultural histories and realities of families in the midst of cultural assimilation or culture change. This paper will present both clinical examples and theoretical models to promote the family therapist’s skills in developing their reflective and imaginative therapeutic strategies with immigrant families.

Vitenskapelig publikasjon
(side 180-195)
av Kari Bergset
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen tek utgangspunkt i familieterapeutar si erfaring med bruk av systemisk familieterapi som kompetanse i interkulturell dialog. Dei overordna perspektiva i denne kompetansen er det informantane tydelegast trekker fram som nyttige i slik dialog. Forfattaren foreslår at ein kan forstå dette ved å sjå på det nære forholdet mellom vitskapsteori og dialog i systemisk familie-terapi. Informantane sine erfaringar blir sett i lys av nyare litteratur om interkulturell kompetanse. Denne litteraturen etterspør ein praksis som i stor grad samsvarer med den måten informantane fortel at dei brukar element frå systemisk familieterapi i interkulturell dialog.

Systemic family therapy and intercultural competence

This article presents a study of family therapists' experiences when using systemic family therapy competence in intercultural dialogue. Basic concepts and positions from systemic family therapy are found to be the most useful elements. In order to understand this, the author suggests to look at the close relationship in systemic family therapy between epistemology and methods for dialog. The informants' experiences are related to current literature on intercultural competence. The demanded intercultural competence in this literature corresponds with the way these informants use elements of systemic family therapy in intercultural dialogue.

(side 196-209)
av Maria Sundvall
SammendragEngelsk sammendrag

Artikeln beskriver erfarenheter av familjearbete i ett psykosteam i mångkulturell miljö, liksom teman från en intervjustudie med syriansk/assyriska patienter och informanter. En utgångspunkt är nyare forskning om förhöjd incidens av psykos i invandrargrupper, vilket ökat intresset för psykosociala faktorer som påverkar hjälpsökande beteende. Några teman var familjens roll, stigma, sjukdomssyn, språk och kulturell identitet. Det diskuteras hur dessa teman kan hanteras i familjearbete.

«The family can never let go» – experiences from family work in a psychosis team in a multicultural setting

The article describes experiences of family work in a psychosis team in a multicultural setting, as well as themes from an interview study with Syriac/Assyrian patients and informants. A starting point is recent research on increased incidence of psychosis in immigrant groups, leading to increased interest in psychosocial factors affecting help-seeking behaviour. Some themes were the role of the family, stigma, perception of illness, language and cultural identity. How these themes can be approached in family work is discussed.

(side 210-230)
av Nora Sveaass & Sissel Reichelt
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen beskriver betydningen av familie og nettverk i forbindelse med kriser og overganger, og reflekterer både over hva vi vet om familier som flykter og etablerer seg et nytt sted og over hva som kan gjøres for å styrke familiesystemet i eksil. Av særlig interesse er spørsmålet om hva familiegjenforening betyr og hva som kan gjøres for at gjenforening kan finne sted og at familier som står overfor slike utfordringer følges opp i mottakslandet. Det blir argumentert for at familiegjenforening bør være et prioritert område for familieterapeuter og at familievernet kan ha viktige oppgaver både når det gjelder å styrke familiers rettigheter og muligheter til gjenforening og å yte konkrete støttetiltak ved gjenetablering i eksil. Ulike erfaringer i arbeid med flyktningfamilier og gjenforening blir presentert, så vel som refleksjoner om mulige tilnærmingsmåter i arbeid med familier som gjennomlever en slik forening så vel som med familier som venter på gjenforening.

Family reunification in exile – a challenge for family therapists

The article describes the importance of family and social network in relation to crises and major changes, and raises the questions as to what we know about families that have fled and resettled in new places, and what can be done to strengthen the family system in exile. Of special interest here is what family-reunification means and how family therapists can contribute to the reunification of separated families as well as supporting families faced with such challenges in the host-country. It will be argued that family reunification should be an area of priority for family therapists, and that the family field has important tasks to undertake, in relation both to protecting the rights of the families and their possibilities to obtain reunification and providing active support in the process. Different experiences in work with refugee families are presented as well as reflections on possible approaches to work with families experiencing reunification or waiting for it to happen.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon