Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 82-85)
av Kerstin Hopstadius
Vitenskapelig publikasjon
(side 86-115)
av Marian Ådnanes, Gry Mette D. Haugen, Heidi Jensberg, Tonje Lossius Husum & Minna Rantalaiho
SammendragEngelsk sammendrag

Tidsbruk i mekling er vesentlig redusert etter departementets endring av tidsrammen fra og med 2007, og reduksjon av antallet obligatoriske meklingstimer fra inntil tre til en time. Målet om ikke å bruke unødig mye tid i ukompliserte saker er oppnådd, men dilemmaet er at i en relativt høy andel en-times-meklinger avsluttes meklingen uten avtale (22 prosent). Disse sakene har en vesentlig høyere forekomst av konflikt og annen problematikk som psykiske vansker, rus og aggressiv atferd. Oftest dreier dette seg om saker der en eller begge foreldre ønsker å ta saken videre til retten. Mekler tilpasser i noen grad innholdet i mekling til sakens kompleksitet, noe som nok også er et nyttig rasjonale når en eller begge foreldre ikke ønsker mer enn en times mekling. Evalueringen bekrefter at det å nå fram til de konfliktfylte familiene er den største utfordringen i foreldremekling i dag.

Characteristics of difficult cases of parental mediation an appraisal of the new order of mediation in Norway. –Results from evaluation of mediation under the Act of Marriage and the Children and Young Persons Act

Since the Ministry’s change in the number of mandatory mediation hours from three to one, a general reduction of time spent in mediation has taken place. The large majority of parents now attend mediation for one hour only. While the goal not to use excessive amount of time in uncomplicated cases is achieved, the dilemma is that in one of five one-hour-long cases, the parents finish mediation without an agreement. These cases have a significantly higher incidence of conflict and other issues such as mental health, substance abuse and aggressive behaviour. In most of them one or both want to take the case to court. To some extent the mediator adapts the content of the mediation to the complexity of the case, probably a useful rationale when one or both parents do not want more than one hour mediation. The evaluation confirms that reaching the conflict-ridden families today represents the biggest challenge of family mediation.

(side 116-123)
av Lone Lanken Rasmussen
SammendragEngelsk sammendrag

Denne artikel handler om en lille, men langtfra uvæsentlig del af et terapeutisk forløb, hvor det blev muligt at sige farvel til en psykiatrisk diagnose. Artiklens hovedperson er en ung kvinde, her kaldet Ida, som i meget høj grad følte sig degraderet og umyndiggjort i mødet med det psykiatriske system. Ida oplevede, at diagnosen, hun havde fået, «klæbede» [sv. klistrade] til hende og var en del af hendes identitet. Men, som det beskrives i artiklen, lykkedes det Ida at gøre op med diagnosen.

Goodbye diagnosis

This article focuses on a small but important part of a therapy, when it became possible to say goodbye to a psychiatric diagnosis. The main character of the article is a young woman, here named Ida, who felt extremely degraded and put under tutelage by the psychiatric system. Ida experienced that the diagnosis she had received «stuck» to her and was part of her identity. But as it is described in the article, Ida succeeded in disengaging herself from the diagnosis.

(side 125-134)
av Anne-Beth Grøndahl & Kristine Skjælaaen
SammendragEngelsk sammendrag

I denne artikkelen beskriver og begrunner vi bevegelse mot endret metodisk praksis i klinisk arbeid med barn i familieterapi, mer i tråd med intensjoner i lovverk og aktuell teori. En grunnleggende tenkning om barn som sårbare og i behov av beskyttelse og skjerming, har veket plassen for tenkning om barn også som kompetente aktører til det å uttrykke egne behov i saker som angår dem. Denne endringen i tenkning skjedde gjennom ett års kollegabasert fagutvikling på vårt kontor, med fokus på kunnskap om og anvendelse av utviklingspsykologi kombinert med refleksjoner over egen praksis. Endringen har ført til flere samtaler med barn til stede.

Children in family therapy

In this article we describe and state the reasons for a movement towards a change in methodical practice in clinical work with children in family therapy, more in line with intensions in law and actual theory. A basic assumuption of children as vulnerable and in need of protection has been replaced by ideas of children as competent participants, capable to express their needs regarding themselves. This change came by during one year of collaboration between collegues. We focused on developemental psychology with methodical implications, combined with reflections on clinical practice. Due to this change, more children are now present in the consultations at our family center.

(side 135-146)
av Toril Svantorp
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen handler om ambulant arbeid innenfor en poliklinikk for barn-og ungdoms psykiske helse(BUP), eksemplifisert med en beskrivelse av en samarbeidsprosess med en ungdom som framviser selektiv mutisme, sosial angst og tilbaketrekning. Artikkelen vektlegger hvordan mestring og muligheter kan få plass i et samarbeid med ungdommen og med andre i vedkommendes nettverk, noe som innebærer fleksibilitet i valg av metoder, arena og samarbeidspartnere. Artikkelen peker på vektleggingen av å finne naturlige hjelpere i naturlig miljø som en del av en ambulant tilnærming.

Report on a collaboration including Ine, her daily context and the ambulatory team in the Child and Youth psychiatric health outpatient clinic

The article deals with ambulatory therapy within a Child and Adolescent Psychiatric outpatient clinic, (BUP) exemplified in the tailoring of at treatment process with a young person who does not speak, displays general withdrawal and has anxiety problems. The article describes how coping and opportunities can fit into a partnership with the network and the youngster herself, involving flexibility in the selection of arena and method.. The article highlights the importance of finding natural helpers in the natural environment as part of an ambulatory approach.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon