Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Fokus på familien
Fokus på familien. Nordisk tidsskrift for familie- og relasjonsarbeid er det sentrale tidsskrift for familieterapi i Norden. Tidsskriftet formidler teori forskning, praktisk-kliniske erfaringer og debatt innen familieterapifeltet, relasjonsarbeid og systemisk og narrativ praksis.

Tidsskriftet er tverrfaglig og henvender seg til profesjonsutøvere innen mange ulike fagfelt. Fokus på familien presenterer ulike tradisjoner og perspektiver innenfor relasjons- og familiearbeid.

Artiklene spenner over en sjangerbredde fra fagfellevurderte artikler, fagartikler og faglige essays til mer praksisnære fortellinger. Artikler kan publiseres på norsk, svensk, dansk og engelsk.

Tidsskriftet kom første gang ut i 1973 og utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Buf-dir og Buf-etat, Kirkens Familievern, Modum Bad, Norsk Forening for Familieterapi (NFFT), Svensk forening for familieterapi (SFFT), Dansk forening for systemisk terapi og konsultasjon (STOK), og den finske foreningen for familieterapi.

Tidsskriftet kommer ut kvartalsvis.

Kvalitetsvurdering

Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør.

Indeksering
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Redaktør
Ottar Ness, professor
Vigdis Wie Torsteinsson, psykologspesialist

Redaksjonssekretær
Aud Aasen

Redaksjonsmedlemmer
Norge
Arild Aambø, lege
Bård Bertelsen, psykologspesialist

Danmark
Svend-Aage Rasmussen, psykolog
Susanne Bargmann, psykolog

Sverige
Gustaf Berglund, socionom, leg. psykoterapeut
Fanny Marell, socionom, leg. psykoterapeut, veileder og lærer i psykoterapi

Finland
Katarina Fagerström, master i samfunnsvitenskap, familieterapeut, leg. psykoterapeut

Faglig rådgivende utvalg
Monica Hedenbro, socionom, leg. psykoterapeut (Sverige)
Søren Hertz, barne- og ungdomspsykiater (Danmark)
Magne Mæhle (Norge)
Sissel Reichelt, professor klinisk psykologi (Norge)
Magnus Ringborg, leg. psykolog og leg. psykoterapeut (Sverige)
Jaakko Seikkula, professor psykoterapei (Finland)

Redaksjonens adresse
Epost: fokus.familien@gmail.com

Post:
Fokus på familien
v/Ottar Ness
Skolevegen 18
7560 Vikhammer
Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
 • Forfatteropplysningene er fullstendige
 • Antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • Noter og referanser er i henhold til veiledningens standard
 • Et kort abstrakt og nøkkelord på engelsk og norsk/svensk/dansk er inkludert

FORFATTERVEILEDNING FOKUS PÅ FAMILIEN

Innlevering av manus

Manuskripter skrives i Word-format og sendes til redaksjonssekretær som vedlegg til e-post.

E-postadressen er fokus.familien@gmail.com.

Om tidsskriftet

Fokus på familien er et fagtidsskrift for familiebehandling. Tidsskriftet er et forum for formidling av teori, forskning, debatt og praktisk-kliniske erfaringer innen familieterapifeltet. Fokus på familien tar opp et bredt spektrum av temaer innen familieterapibehandling og publiserer også artikler fra nærliggende områder som f.eks. familiesosiologi, familiepedagogikk og familiepolitikk.

Tidsskriftet søker å være representativt for de ulike familieterapeutiske miljøer i Norden og bidra til at fagmiljøene holder seg internasjonalt orientert. Tidsskriftet tar imot manuskripter på dansk, svensk, norsk og engelsk.

Krav til manuskriptet

Mottatte manuskripter vurderes av redaksjonen, eventuelt i samråd med faglig rådgivende utvalg.

Artikler bør ikke overskride 48.000 tegn inkludert mellomrom. Litteraturliste og noter regnes som en del av artikkelen. Debattinnlegg bør ikke overskride 25.000 tegn inkludert mellomrom og bokanmeldelser bør ikke overskride 12.000 tegn inkludert mellomrom.

Tidsskriftet benytter tre grader av overskrifter. Artikkelens tittel/undertittel, avsnittstittel og undertittel. Marker tittelgraden i parentes.

Sjekkliste før innsending

Manuskriptet skal inneholde følgende:
 • Tittel
 • Norsk sammendrag (maks 200 ord)
 • Engelsk tittel
 • Engelsk sammendrag
 • 3–5 nøkkelord på norsk og engelsk
 • Selve manusteksten
 • Nummererte noter, organisert som fotnoter
 • Litteraturreferanser, alfabetisk ordnet
I egne dokumenter:
 • Nummererte figurer og tabeller
 • Tittelside med tittel på artikkel, forfatters navn, institusjonstilknytning og e-postadresse, kort forfatterbeskrivelse (3–4 linjer) samt tekst til note med takksigelser, opplysninger om finansiering mm. dersom det er aktuelt.

Referansesystem

Tidsskriftet bruker referansestilen APA.

Disse nettstedene kan konsulteres for en innføring i hvordan referanser føres:

http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/apa-6th/

http://kildekompasset.no/referansestiler/apa-6th.aspx.

Referanser i tekst

APA bruker forfatter og årstall i referanser. Når man refererer eller oppsummerer en kilde settes forfatterens etternavn og årstall i parentes i teksten på denne måten: (Andersen, 2011; Andreassen, 2004; Askheim, 2009). Hvis referansen har to eller flere forfattere benyttes &-tegnet: (Deegan & Anderson 2006).

Litteraturliste

Litteraturlisten skrives til slutt etter hovedteksten og notene. Bruk overskriften Litteratur. Listen skal settes opp alfabetisk og skal inneholde alle forfattere det er referert til i tekst og tabeller. Navnet/tittel på tidsskrift eller bok kursiveres.

DOI

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL, og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/.   

Eksempel på plassering av DOI-kode med APA-referansestilen: J. Müller, The Sound of Silence, Historische Zeitschrift, 2011, 292: 1–29. DOI: 10.1524/hzhz.2011.0001.

Sitat i teksten

Sitater over tre linjer skilles ut i eget avsnitt. Kortere sitater integreres i løpende tekst med anførselstegn. Alle sitater må ha en referanse som plasseres i parentes etter sitatet, men før punktum eller komma. Dersom forfatter oversetter sitater, marker dette slik: (Lindgren, 1981, 33; egen oversettelse).

Sitater skal ikke kursiveres. Boktitler og begreper brukt i løpende tekst kan enten kursiveres eller markeres med hermetegn.

Tabeller, figurer og illustrasjoner

Disse nummereres fortløpende. Marker hvor i manuskriptet hvert element skal plasseres, slik [tabell 1 omtrent her].

Antall tabeller, figurer og illustrasjoner bør begrenses, og tabeller og figurer bør være selvforklarende og ha korte overskrifter.

Alle tabeller, figurer og illustrasjoner som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere open access. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere trykte illustrasjoner.

Noter

Noter skal være i form av fotnoter (ikke sluttnoter).

Vurderingsprosessen

Bidrag som sendes inn til Fokus på familien, må ikke være under vurdering noe annet sted.

Tidsskriftet har dobbelt-blind fagfellevurdering. Manuskripter som sendes inn til vurdering skal være anonymisert. Det betyr at forside og forfatteromtale må være i et separat dokument og at alle eksplisitte selvreferanser må anonymiseres.

Forfatter får tilbakemelding på e-post fra redaktøren etter at manuskriptet har vært til fagfellevurdering. Forfatter vil i den forbindelse informeres om artikkelen godkjennes som den er, godkjennes med mindre revisjoner, godkjennes med større revisjoner eller refuseres. Hvis redaktøren ber om revisjoner vil forfatter få en frist for dette.

Forfatter får tilsendt ett eksemplar av 1. korrek­tur. Rettelser må sendes til redaksjonssekretær innen tre dager etter mottatt korrektur. Det skal ikke foretas rettelser mot manus. Forfatter blir eventuelt belastet for slike endringer.

Innlevering av manus

Manuskripter skrives i Word-format og sendes til redaksjonssekretær som vedlegg til e-post.

E-postadressen er fokus.familien@gmail.com.

SVENSK FORFATTERVEILEDNING

Riktlinjer för förfttare

Fokus på familien är den centrala tidskriften för familjeterapi i Norden. Tidskriften förmedlar teori, forskning, praktisk-­‐kliniska erfarenheter och debatt inom familjeterapi, relationsarbete och systemisk och narrativ praxis. Tidskriften är tvärprofessionell och vänder sig till utövare inom många olika arbetsfält. Fokus på familien presenterar olika traditioner och perspektiv inom relations-­‐ och familjearbete.

Artiklarna spänner över stilarter från refereebedömda artiklar, teoretiska artiklar och essayer över professionella teman till praktiknära berättelser. Artiklar kan publiceras på danska, norska, svenska och engelska.

Inlämning av manuskript

Manuskript sändes till redaktionssekreteraren som bilaga till e-post: fokus.familien@gmail.com.

Redaktionens behandling av manuskript

Mottagna manuskript bedöms av redaktionen, eventuellt i samråd med faglig rådgivende utvalg (se insidan av tidskriftens omslag).

Manuskriptstandard

Artiklar bör inte överskrida 48.000 tecken inkl. blanksteg. Litteraturlista och noter räknas som delar av artikeln. Debattinlägg bör inte överskrida 25.000 tecken inkl. blanksteg och bokrecensioner bör inte överskrida 12.000 tecken inkl. blanksteg.

Tidskriften använder tre rubriknivåer. Artikelrubrik, avsnittsrubrik och underrubrik. Markera rubriknivån inom parentes.

Som typsnitt används Times New Roman 12 med dubbelt radavstånd. För indrag används tab, inte blanksteg.

Manuskriptet ska även innehålla:
 • Författarnamn, biografiska upplysningar, adress och artikeltitel
 • Kort sammanfattning som ingress
 • Engelsk abstract med engelsk titel
 • Nyckelord
 • Numrerade slutnoter
 • Litteraturreferenser i alfabetisk ordning

Tabeller och illustrationer

Tabeller och figurer markeras i texten med löpande numrering. Dessa bifogas manus som separata dokument.

Noter

Använd ett notsystem som placerar noterna fortlöpande i texten.

Litteraturhänvisningar i text

Vid hänvisningar i själva texten skrivs författarens namn och årtal för publicering i parentes, exempel: (Sundelin, 1987). Om det är mer än två författare uppges bara namnet på den första samt ”et al.”, exempel: (Goolishian et al., 1989).

Litteraturlista

I litteraturlista och referenser används APA‐format (se www.apastyle.org för detaljer). Litteraturlistan skrivs till sist efter huvudtexten och noterna. Använd rubriken Litteratur. Listan ska sättas upp i alfabetisk ordning och innehålla alla författare som refereras till i text och tabeller. Namn på tidskrift respektive titel på bok kursiveras.

Exempel på referens till artiklar i tidskrifter:

Saposnek, D. T. (2004). Commentary: The Future of the History of Family Mediation Research. Conflict Resolution Quarterly, 22, 37−53. DOI: 10.1002/crq.91.

 

Exempel på referens till artiklar i böcker:

Bateson, G. (1972). The cybernetics of «self». A theory of alchoholism. I G. Bateson (red.), Steps to an ecology of mind (s. 309–377). Ballantine Books, New York.

 

Exempel på referens till böcker:

Buhl, C. (1990). Følelser og kropp. Behandling av alvorlige spiseforstyrrelser. Oslo: Universitetsforlaget.

 

Exempel på referens till elektroniska källor:

Eriksen, J. (2008). Første kvotestudent med master på engelsk. Lillestrøm: Høgskolen i Akershus. Hämtad från http://www.hiak.no/index.php?ID=29=nor&displayitem=127&module=news.

DOI

Referenserna ska alltid innehålla DOI (Digital Object Identifier) för källor som har detta. DOI placeras sist i referensen. Om du är osäker på vilken DOI-kod en referens har, eller om en DOI-kod finns, kan du göra en snabb sökning efter titel, författarnamn osv. på http://search.crossref.org/

Exempel på placering av DOI-koden enligt APA-formatet:
Sundet, R. (2016). Forskning på lokal praksis i psykisk helsevern for barn og unge. Del 1: En familiebasert praksis. Fokus på Familien, 44(1), 45–66. DOI: 10.18261/issn.0807-7487-2016-01-05.

Korrektur

Författaren får ett exemplar av första korrektur tillsänt. Detta måste returneras till redaktionssekreterare inom två dager efter mottaget korrektur. Rättelser av innehåll i manus får inte göras. Författaren kan eventuellt bli ersättningsskyldig för sådana ändringar.

Sist publiserte tidsskrifter

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon