Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Fokus på familien
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Fokus på familien/ Nordisk tidsskrift for familie- og relasjonsarbeid er det sentrale tidsskrift for familieterapi i Norden. Tidsskriftet formidler teori forskning, praktisk-kliniske erfaringer og debatt innen familieterapifeltet, relasjonsarbeid og systemisk og narrativ praksis.

Tidsskriftet er tverrfaglig og henvender seg til profesjonsutøvere innen mange ulike fagfelt. Fokus på familien presenterer ulike tradisjoner og perspektiver innenfor relasjons- og familiearbeid.

Artiklene spenner over en sjangerbredde fra fagfellevurderte artikler, fagartikler og faglige essays til mer praksisnære fortellinger.

Tidsskriftet utgir artikler på dansk, engelsk, norsk og svensk. 

Tidsskriftet kom første gang ut i 1973 og utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Buf-dir og Buf-etat, Kirkens Familievern, Modum Bad, Norsk Forening for Familieterapi (NFFT), Svensk forening for familieterapi (SFFT), Dansk forening for systemisk terapi og konsultasjon (STOK), og den finske foreningen for familieterapi.

Tidsskriftet kommer ut kvartalsvis.

Kvalitetsvurdering

Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst to anonyme fagfeller uten bindinger til forfatteren. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet.

Indeksering

Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).

Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

 
ANSVARLIGE REDAKTØRER

Lennart Lorås, professor, Høgskulen på Vestlandet
Hilde Anette Aamodt, studieleder, OsloMet - storbyuniversitetet

REDAKSJON

Danmark
Jacob Christensen, psykolog
Jacob Mosgaard, psykolog

Norge
Bård Bertelsen, psykologspesialist

Sverige
Karin Thorslund, universitetsadjunkt, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

REDAKSJONSSEKRETÆR
Aud Aasen

FAGLIG RÅDGIVENDE UTVALG

Görel Fred, leg. psykoterapeut (Sverige)
Monica Hedenbro, socionom, leg. psykoterapeut (Sverige)
Søren Hertz, barne- og ungdomspsykiater (Danmark)
Dorte Kousholt, lektor, DPU - Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk psykologi, Aarhus Universitet (Danmark)
Martin Nevers, psykoterapeut, DISPUK (Danmark)
Magne Mæhle, professor, Institutt for velferd og deltaking, Høgskulen på Vestlandet (Norge)
Magnus Ringborg, leg. psykolog og leg. psykoterapeut (Sverige)
Jarl Wahlström, professor emeritus psykologi og psykoterapi (Finland)

KONTAKT

Epost: fokus.familien@gmail.com

Post:
Fokus på familien
v/Hilde Aamodt
Kløftaveien 30
1352 Kolsås
Fokus på familien er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen «grønn» åpen tilgang (open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfattere å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), og etter at artikkelen er publisert (uten forsinkelse).

Forlaget oppfordrer forfattere til å ta vare på den endelige versjonen av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til versjonen som publiseres på Idunn. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på Idunn.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på nettsiden til NFFO.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Universitetsforlagets plattform for elektronisk distribusjon av tidsskrifter, Idunn.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
 • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
 • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering.
 • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering. 

Om tidsskriftet

Fokus på familien er et fagtidsskrift for familiebehandling. Tidsskriftet er et forum for formidling av teori, forskning, debatt og praktisk-kliniske erfaringer innen familieterapifeltet. Fokus på familien tar opp et bredt spektrum av temaer innen familieterapibehandling og publiserer også artikler fra nærliggende områder som f.eks. familiesosiologi, familiepedagogikk og familiepolitikk. Tidsskriftet søker å være representativt for de ulike familieterapeutiske miljøer i Norden og bidra til at fagmiljøene holder seg internasjonalt orientert. Tidsskriftet tar imot manuskripter på dansk, svensk, norsk og engelsk.

Levering av manuskript

Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
 • Forfatteropplysningene er fullstendige
 • Antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • Noter og referanser er i henhold til veiledningens standard
 • Et kort abstrakt og nøkkelord på engelsk og norsk/svensk/dansk er inkludert
Manuskript sendes i Word-format til redaksjonssekretær på e-post adresse: fokus.familien@gmail.com.

Krav til manuskriptet

Artikler bør ikke overskride 48.000 tegn inkludert mellomrom. Litteraturliste og noter regnes som en del av artikkelen. Debattinnlegg bør ikke overskride 25.000 tegn inkludert mellomrom og bokanmeldelser bør ikke overskride 12.000 tegn inkludert mellomrom. Tidsskriftet benytter tre grader av overskrifter. Artikkelens tittel/undertittel, avsnittstittel og undertittel. Marker tittelgraden i parentes.

Bidrag som sendes inn til Fokus på familien, må ikke være under vurdering noe annet sted.

Manuskripet skal inneholde følgende:
 • Tittel
 • Norsk sammendrag (maks 200 ord)
 • Engelsk tittel
 • Engelsk sammendrag
 • 3–5 nøkkelord på norsk og engelsk
 • Selve manusteksten
 • Nummererte noter, organisert som fotnoter
 • Litteraturreferanser, alfabetisk ordnet
I egne dokumenter:
 • Nummererte figurer og tabeller
 • Tittelside med tittel på artikkel, forfatters navn, institusjonstilknytning og e-postadresse, kort forfatterbeskrivelse (3–4 linjer) samt tekst til note med takksigelser, opplysninger om finansiering mm. dersom det er aktuelt.
   

Referansesystem

Tidsskriftet bruker referansestilen APA. Følgende nettstededer kan konsulteres for en innføring i hvordan referanser føres:

Referanser i tekst

APA bruker forfatter og årstall i referanser. Når man refererer eller oppsummerer en kilde settes forfatterens etternavn og årstall i parentes i teksten på denne måten: (Andersen, 2011; Andreassen, 2004; Askheim, 2009). Hvis referansen har to forfattere benyttes &-tegnet: (Deegan & Anderson, 2006) Ved flere enn to forfattere oppgis kun første forfatter og "et al.", (Goolishian et al., 1989).

Litteraturliste

Litteraturlisten skrives til slutt etter hovedteksten og notene. Bruk overskriften Litteratur. Listen skal settes opp alfabetisk og skal inneholde alle forfattere det er referert til i tekst og tabeller. Navnet/tittel på tidsskrift eller bok kursiveres.

DOI-REFERANSE

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/.   

Sitat i teksten

Sitater over tre linjer skilles ut i eget avsnitt. Kortere sitater integreres i løpende tekst med anførselstegn. Alle sitater må ha en referanse som plasseres i parentes etter sitatet, men før punktum eller komma. Dersom forfatter oversetter sitater, marker dette slik: (Lindgren, 1981, 33; egen oversettelse).

Sitater skal ikke kursiveres. Boktitler og begreper brukt i løpende tekst kan enten kursiveres eller markeres med hermetegn.

Tabeller, figurer og illustrasjoner

Disse nummereres fortløpende. Marker hvor i manuskriptet hvert element skal plasseres, slik [tabell 1 omtrent her]. Antall tabeller, figurer og illustrasjoner bør begrenses, og tabeller og figurer bør være selvforklarende og ha korte overskrifter.

Alle tabeller, figurer og illustrasjoner som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere open access. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere trykte illustrasjoner.

Noter

Noter skal være i form av fotnoter (ikke sluttnoter).

Vurderingsprosessen

Mottatte manuskripter vurderes av redaksjonen, eventuelt i samråd med faglig rådgivende utvalg. Tidsskriftet har dobbelt-blind fagfellevurdering. Manuskripter som sendes inn til vurdering skal være anonymisert. Det betyr at forside og forfatteromtale må være i et separat dokument og at alle eksplisitte selvreferanser må anonymiseres. Forfatter får tilbakemelding på e-post fra redaktøren etter at manuskriptet har vært til fagfellevurdering. Forfatter vil i den forbindelse informeres om artikkelen godkjennes som den er, godkjennes med mindre revisjoner, godkjennes med større revisjoner eller refuseres. Hvis redaktøren ber om revisjoner vil forfatter få en frist for dette. Forfatter får tilsendt ett eksemplar av 1. korrek­tur. Rettelser må sendes til redaksjonssekretær innen tre dager etter mottatt korrektur. Det skal ikke foretas rettelser mot manus. Forfatter blir eventuelt belastet for slike endringer.

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

SVENSK FORFATTERVEILEDNING

Riktlinjer för förfttare

Fokus på familien är den centrala tidskriften för familjeterapi i Norden. Tidskriften förmedlar teori, forskning, praktisk-­‐kliniska erfarenheter och debatt inom familjeterapi, relationsarbete och systemisk och narrativ praxis. Tidskriften är tvärprofessionell och vänder sig till utövare inom många olika arbetsfält. Fokus på familien presenterar olika traditioner och perspektiv inom relations-­‐ och familjearbete.

Artiklarna spänner över stilarter från refereebedömda artiklar, teoretiska artiklar och essayer över professionella teman till praktiknära berättelser. Artiklar kan publiceras på danska, norska, svenska och engelska.

Inlämning av manuskript

Manuskript sändes till redaktionssekreteraren som bilaga till e-post: fokus.familien@gmail.com.

Redaktionens behandling av manuskript

Mottagna manuskript bedöms av redaktionen, eventuellt i samråd med faglig rådgivende utvalg (se insidan av tidskriftens omslag).

Manuskriptstandard

Artiklar bör inte överskrida 48.000 tecken inkl. blanksteg. Litteraturlista och noter räknas som delar av artikeln. Debattinlägg bör inte överskrida 25.000 tecken inkl. blanksteg och bokrecensioner bör inte överskrida 12.000 tecken inkl. blanksteg.

Tidskriften använder tre rubriknivåer. Artikelrubrik, avsnittsrubrik och underrubrik. Markera rubriknivån inom parentes.

Manuskriptet ska även innehålla:
 • Författarnamn, biografiska upplysningar, adress och artikeltitel
 • Kort sammanfattning som ingress
 • Engelsk abstract med engelsk titel
 • 3-5 nyckelord
 • Numrerade slutnoter
 • Litteraturreferenser i alfabetisk ordning

Referens system

Tidningen använder referensstilen APA.

Dessa webbplatser kan konsulteras för en introduktion till hur hänvisningar görs:

Litteraturhänvisningar i text

Vid hänvisningar i själva texten skrivs författarens namn och årtal för publicering i parentes, exempel: (Sundelin, 1987). Om det är mer än två författare uppges bara namnet på den första samt ”et al.”, exempel: (Goolishian et al., 1989).

Litteraturlista

Litteraturlistan skrivs till sist efter huvudtexten och noterna. Använd rubriken Litteratur. Listan ska sättas upp i alfabetisk ordning och innehålla alla författare som refereras till i text och tabeller. Namn på tidskrift respektive titel på bok kursiveras.

DOI

Referenserna ska alltid innehålla DOI (Digital Object Identifier) för källor som har detta. DOI placeras sist i referensen. Om du är osäker på vilken DOI-kod en referens har, eller om en DOI-kod finns, kan du göra en snabb sökning efter titel, författarnamn osv. på http://search.crossref.org/

Citat i texten

Citat av tre linjer är indelade i separata sektioner. Kortare citat integreras i löpande text med citat. Alla citat måste ha en referens i parentes efter citatet, men före meningen eller kommatecken. Om författaren översätter citat markerar du det här: (Lindgren, 1981, 33, egen översättning). Citat bör inte kursiveras. Boktitlar och termer som används i löpande text kan antingen kursiveras eller markeras med en signatur.

Tabeller och illustrationer

Tabeller och figurer markeras i texten med löpande numrering. Dessa bifogas manus som separata dokument. 

Antal tabeller, figurer och illustrationer bör begränsas, och tabeller och figurer ska vara självförklarande och ha korta rubriker.

Alla tabeller, figurer och illustrationer som används i manuskriptet måste tillåtas publicera öppen åtkomst. Om det inte är författaren själv som har skapat figuren, måste konstnärens eller fotografens namn anges i bildtexten. Författaren samlar in tillstånd för användning av tidigare tryckta illustrationer.

Noter

Använd ett notsystem som placerar noterna fortlöpande i texten.

Värderings process

Bidrag som lämnas in till Fokus på familjen kan inte övervägas någon annanstans.

Tidningen har en dubbelblind professionell bedömning. Manuskript som lämnas in för granskning måste vara anonymiserade. Det innebär att framsidan och författarens översyn måste vara i ett separat dokument och att alla explicit självreferenser måste vara anonymiserade. 
Författaren får feedback från redaktören efter att skriptet har utvärderats. I detta avseende kommer författaren att informeras om artikeln är godkänd som den är, godkänd med mindre ändringar, godkänd med större revideringar eller vägrade. Om redaktören begär ändringar kommer författaren att ha en tidsfrist för detta.

Författaren skickas en kopia av 1. bevis. Rättelser måste skickas till redaktionssekreteraren inom tre dagar efter mottagandet av bevis. Inga manuskriptkorrigeringar ska göras. Författaren kan debiteras för sådana ändringar.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon