Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Världen som bestånd och representation - Antropocen, teknologi och konst genom Heideggers filosofi

Centrum för Praktisk Kunskap, Södertörns Högskola

John Haglund är MA i teoretisk filosofi och är verksam som adjunkt på Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns Högskola, Stockholm. Hans forskningsinriktning är språkfilosofi, subjektivitet och Derrida.

Språk- och Litteraturcentrum, Lunds Universitet, og Institut für Sprache und Kommunikation, Technische Universität Berlin, johan.blomberg@sol.lu.se

Johan Blomberg är språkvetare och arbetar idag som forskare i kognitiv semiotik vid Lunds Universitet. Hans huvudsakliga forskningsintressen är fenomenologi och språkfilosofi.

Antropocen markerar jordens inträde in i en ny geologisk tid. Övergången antas vara resultatet av hur den storskaliga implementeringen av teknologi orsakat massiva förändringar för jordens miljö och ekosystem. Även om den geologiska användningen är begreppets ursprungliga betydelse har det erövrat nya innebörder inom såväl humaniora som konst. Eftersom det mänskliga inflytande som antas föranleda övergången till en antropocen tidsålder är ett teknologiskt inflytande kräver förståelsen av antropocen ett klargörande av vad teknologi är. Vi söker svaret i Heideggers teknologifilosofi, enligt vilken teknologin är ett specifikt sätt som jorden framträder på i vår tid, nämligen som bestånd ställt till förfogande för mänskliga intressen. Detta ses som en anledning till utarmandet av jordens naturtillgångar, men även något som leder till att människan på samma gång upphöjs och detroniseras. Att detta infaller beror på att den teknologiska tidsålderns expanderande objektivism förstärker subjektet i skymundan. Indikationer på detta motsägelsefulla förhållande går att skönja inom samtidskonsten. För att fråga om dess roll i antropocen diskuterar vi Heideggers analys, enligt vilken konsten kan sätta sanningen i verket genom att konstverket ställer upp en strid mellan jord och värld. Detta låter oss skilja mellan tre olika positioner för den «antropocena» konsten: den som bejakar antropocenbegreppet, den som förhåller sig kritisk till det och den som går utanför själva denna dikotomi.

The World as Bestand and Representation: The Anthropocene, Technology and Art through Heidegger’s Philosophy

The Anthropocene marks the earth’s entrance into a new geological time. The transition is assumed to be caused by the implementation of man-made technologies resulting in massive changes for environment and ecosystems. Even if the concept of Anthropocene originates from the natural sciences, its influence within both art and the humanities has been considerable. Since the human influence in Anthropocene is specifically a technological influence, understanding Anthropocene entails clarifying what technology is. We propose that a conceptual elucidation is found in Heidegger’s philosophy of technology. According to Heidegger, technology involves that the world is framed as a «standing-reserve» (Bestand) for human interests. In such an «enframing» (Gestell), the position of the human is simultaneously yet paradoxically elevated and dethroned. The indications of this contradictory relation can be found in contemporary discussion of the Anthropocene in the arts. To further inquire into the role of art in Anthropocene, we turn to Heidegger’s analysis of how the work of art sets off truth in the work as a conflict between earth and world. This allows us to differentiate between three different positions for «Anthropocene» art: an affirming, a critical, and one that attempts to go beyond this dichotomy.

Keywords: Anthropocene, Heidegger, aisthesis, ecological and enviromental aesthethics, representation, philosophy of technology
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon