Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikkel 5 av 11Edda03 / 2012 (Volum 99)

Verdimøter i Hilde Hagerups roman Bølgebiter

AseHoyvoll.Kallestad@NLA.no

Åse Høyvoll Kallestad, høgskolelektor i norsk, NLA høgskolen, Bergen. Har blant annet utgitt: «Rasjonalitet, oppløsning og myte. Teodicéens språk i Jobs bok og Presten» i Norsk litterær årbok 2008 og «Mellom det flyktige og det varige. Blikk på en religiøs horisont i Rønnaug Kleivas roman Ingen reell fare (2003)» i Norsk litterær årbok 2010. Adr. NLA høgskolen, postboks 74 Sandviken, 5812 Bergen. E-postadr.: ase.kallestad@nla.no

Inspirert av Louise Rosenblatts konstatering av at all litteraturundervisning er utfordrende på det etiske plan, og på bakgrunn av læreplanen Kunnskapsløftets (2006) påbud til lærerne om å være tydelige og bevisste verdiformidlere, drøfter denne artikkelen hvorvidt det er mulig å formidle verdier gjennom vår egen samtidslitteratur. Artikkelen tar veien om Hilde Hagerups ungdomsroman Bølgebiter (1998), som i stor grad viser det motsatte av hva de fleste av oss forbinder med gode holdninger og positive verdier. I analysen av den skjønnlitterære teksten er Stanley Cavells kriteriebegrep en viktig spore for lesningen, og artikkelen belyser hvordan leseren, gjennom kriteriene som ligger nedfelt i det språket hun møter, blir satt på valg om hvilket verdifellesskap hun ønsker å tilhøre. Drøftingen går til slutt i retning av klasserommet, og der bidrar Hans Skjervheims dialektiske modell til en refleksjon over hvordan lærer og elever sammen kan la seg utfordre av tekstens kriterier og gjøre vesentlige avveininger av hvilke begreper, og dermed hvilke verdier, som skal gjelde videre.

Nøkkelord: verdiformidlere,ungdomsroman,kriterier,språk,verdifellesskap,lærer og elever,dialektisk modell

Mediators of values in Hilde Hagerup's novel Bølgebiter

Inspired by Louise Rosenblatt's declaration that all literary instruction is challenging on an ethical level, and in the light of the Knowledge Promotion Reform's (2006) mandate for teachers to be pronounced and conscious mediators of values, this article discusses whether it is feasible to mediate values through current contemporary literature. The article touches on Hilde Hagerup's novel for young adults Bølgebiter (1998), which to a large extent demonstrates the very opposite of what most of us consider healthy attitudes and positive values. In the analysis of the literary text, Stanley Cavell's concept of criteria serves as an important stimulus to the reading, and the article sheds light on how the reader, through the criteria that lie embedded in the language she meets, is faced with a choice as to which community of values she wishes to belong to. The discussion finally arrives at the classroom, where Hans Skjervheim's dialectic model contributes to a reflection on how teacher and pupils together can let themselves be challenged by the text's criteria and make essential considerations as to which concepts, and consequently which values, are to apply thereafter.

Keywords: mediators of values, novel for young adults, criteria, language, community of values, teacher and pupils, dialectic model
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon