Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Å hvor det vender sig i mig av motbydelighet for livet» – ’Vestleg’ vs. ’austleg’. Ein komparasjon av Hamsuns Benoni og Rosa (1908) og Ringen sluttet (1936)

Steinar Gimnes er cand.philol., professor em., Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, NTNU, Trondheim. Har m.a. skrivi bøkene Sjølvbiografiar. Skrift, fiksjon og liv (1998) og ’bak angen frå vår stutte dag’. Ein studie i Tarjei Vesaas’ forfattarskap (2011, kjem), redigert fleire bøker og publisert ei rekkje artiklar om ulike litterære emne og om norske og nordiske forfattarskap, med vekt på Hamsun, Sandel og Vesaas. Adr.: INL, Norges teknisk-naturvitskaplege universitet, NO 7491 Trondheim. E-post: Steinar.Gimnes@hf.ntnu.no.

Artikkelen drøftar forholdet mellom det ’vestlege’ og ’austlege’ som ulike livshaldningar i Benoni-bøkene frå tidleg i hundreåret og i Hamsuns siste roman Ringen sluttet frå 1936. Dette er ei slåande motsetning i forfattarskapen og ein dynamikk som eg knyter til bipersonen ’Fyrvokter Schøning’ i Benoni og Rosa og til hovudpersonen, fyrvaktarsonen Abel Brodersen i Ringen sluttet. Dette fører til ei annleis lesing av romanane Benoni og Rosa, med vekt på dei eksistensielt interessante bipersonane, særleg Schøning, og ikkje på underhaldningsaspektet, knytt til hovudpersonen Benoni. Og det fører til ei drøfting av forfattarens haldning til fyrvaktar Schøning, og først og fremst til Abel Brodersen og avvisinga hans av sosial oppdrift og konkurranse. Også andre tekstar, som essayet ’Festina lente’ og brevmateriale blir trekt inn i drøftinga, som også relaterer synspunkta sine til sekundær- og teorilitteratur. Artikkelen konkluderer med at Abel Brodersen, som synest vere eit ideologisk og eksistensielt alternativ til tradisjonelle, borgarlege verdiar, blir vikla inn i hamsunske kjærligheitskonfliktar, som på eit vis ’normaliserer’ ham, som eit ’offer’ for Hamsun’s romankunst.

«Å hvor det vender sig i mig av motbydelighet for livet!» ’The Western’ vs ’the Eastern’. A comparative study of Hamsun’s Benoni and Rosa and The Close of the Ring.

The article examines the relation between the ‘western’ and ‘eastern’ as different attitudes to life in the Benoni novels from the early 20th century and in Hamsun’s last novel, The Close of the Ring from 1936. The striking dichotomy in Hamsun’s novels provokes a dynamic play which I connect with the minor character ‘Fyrvokter Schøning’ in Benoni and Rosa and with the main character Abel Brodersen, the son of a lighthouse keeper, in The Close of the Ring. This focus leads to a different reading of the novels Benoni and Rosa, one that underlines the existentially interesting subordinate characters, especially Schøning, and not the aspect of entertainment tied to the chief character Abel Brodersen. It also leads to a discussion of the author’s attitude to the lighthouse keeper Schøning, but first his attitude to Abel Brodersen and his refusal to accept social climbing and competition. Other texts, such as the essay ‘Festina lente’ and some letters, are brought into the discussion, which relates its viewpoints to Hamsun research literature as well. The concluding contention of the article is that Abel Brodersen, who seems to be an ideological and existential alternative to traditional bourgeois values, gets involved in typical conflicts of love, which, in a way, ‘normalizes’ him as a victim of Hamsun’s novelistic art.

Keywords: Hamsun research, Hamsun-forskning, values, verdier, comparison, komparasjon, introtekstuell diskusjon, intertextuality
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon