Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikkel 4 av 13Edda02 / 2011 (Volum 98)

«Inne i fiktive verdner» - Allegori og dystopi: Thure Erik Lunds Inn (2006) og «critical dystopia»

Thorstein Norheim, dr.art., er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Han har blant annet vært medredaktør for boken Volds linjer (2011), og han har også skrevet boken Oscilleringens poetikk. Overgang og mellomrom i Gunnar Ekelöfs lyrikk (2011). For tiden arbeider han med et prosjekt om kritikken av oversatt litteratur i forbindelse med det NFR-finansierte forskningsprosjektet Norsk litteraturkritikks historie 1870–2000. Adr.: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, Postboks 1102 Blindern, NO-0317 Oslo. E-post: thorstein.norheim@iln.uio.no

Artikkelen er en undersøkelse av den allegoriske funksjonen i Thure Erik Lunds roman Inn (2006), der allegorien etableres etter mønster av både science fiction-sjangeren og av den utopiske litteraturen i tradisjonen etter Thomas Mores Utopia (1516). Nærmere bestemt viser jeg hvordan Lunds roman knytter an til den dystopiformen som Raffaella Baccolini og Tom Moylan kaller «critical dystopia». Romanen realiserer alle de tre vesentligste trekkene ved denne formen. For det første dreier Lunds roman seg om å finne åpninger for nye former for utopisk imaginasjon. Særlig sentralt er måten Dystopia produserer Utopia på, gjennom måten de to termene virker inn på hverandre og veksler. For det andre fremstår romanens hybride karakter som et resultat av sjangerblanding, der det særlig vektlegges hvordan Lunds etablering av et fiktivt univers er resultatet av en filmisk tilnærming. For det tredje belyser jeg hvordan Lunds roman er selvrefleksivt kritisk ved å anvende Slavoj Žižeks teorier om ideologikritikk. Hensikten er å vise hvordan romanen inngår i forfatterskapets overordnete kritiske prosjekt. Artikkelen konkluderer med at romanens allegoriske funksjon primært er rettet mot språket og litteraturen selv. Gjennom henvisninger til Paul de Mans og Lynette Hunters allegorioppfatninger, argumenterer jeg for at Lunds allegori, hans etablering av et fiktivt univers, gjør oss særlig oppmerksom på romanens eget litterære språk. Fremskrivingen av dette performative, litterære språket kan oppfattes som et utopisk forsøk på å etablere et motspråk tømt for all ideologi. Men dette motspråket rammes også av ironier som gjør det vanskelig å fastholde den allegoriske funksjonen og det utopiske prosjektet fullt ut.

«Inside fictional worlds». Allegory and dystopia: Thure Erik Lund’s Inn (2006) and «critical dystopia»

In this article, I examine the allegorical function of Thure Erik Lund’s novel Inn (2006) by exploring how the allegory is based on traits from both the genre of science fiction and the utopian literature in the tradition of Thomas More’s Utopia (1516). My aim is to examine how Lund’s novel should be considered a certain dystopian form which Raffaella Baccolini and Tom Moylan call «critical dystopia». All three basic traits of this concept are realized. In the first place, Lund’s novel is all about making room for new expressions of utopian imagination; it is a complex mixture of utopian and dystopian elements. Second, it can be read as an intensification of the practice of genre blurring. The most notable in Lund’s case is that the creation of a fictional world is the result of a certain filmic approach. Third, the statement shows how Lund’s novel is self-reflexively critical mainly by exploiting Slavoj Žižek’s theories about ideology critique. The purpose is to show that Inn is included in a parent critical project set forth by Lund’s literary works. The article claims that the allegorical function of the novel primarily concerns its own performative language. By exploiting Paul de Man’s and Lynette Hunter’s theories of allegory, I argue that Lund’s allegory, his creation of a fictional world, makes us aware of the literary language itself, which in Lund’s novel is a utopian attempt to create a true critical language in which ideology is denounced. But Lund’s literary language is also hilarious and ironical, and this makes it hard to fix the allegorical function and his utopian project any further.

Keywords: allegory, critical dystopia, Dystopia, film, Inn (2006), science fiction, performativity, self-reflexitivity, Thure Erik Lund, Utopia
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon