Sammendrag

Sammendrag

Bruk av tolk over telefon er ofte helt nødvendig for at barnevernet skal kunne tilby forsvarlige tjenester. Det finnes imidlertid så langt lite forskning om hvordan minoritetsspråklige foreldre erfarer kommunikasjonen med barneverntjenesten når det er nødvendig å bruke tolk over telefon. Denne artikkelen omhandler erfaringer med bruk av tolk over telefon i barnevernet i lys av myndiggjørende praksis. Informantene har delt sine erfaringer gjennom semistrukturerte intervju. To tema fremsto som sentrale gjennom analysen: «Bruk av tolk og betydning for tillitsskapende arbeid» og «Bruk av tolk og betydning for myndiggjøring». Undersøkelsen viser at telefontolking synes å være en mye brukt tjeneste i barnevernet, men at dette krever nøye opplæring og god tilrettelegging. Det kan spørres om dagens praksis i tilstrekkelig grad ivaretar rettssikkerhet og sikrer forsvarlige tjenester for denne gruppen brukere i barnevernet. Den nye lovreformen, innført med virkning fra 1. januar 2022, kan bidra til et viktig faglig løft for tolking i barnevernet og dermed bedre tjenester for aktuelle brukere.

Nøkkelord

 1. Tolk
 2. telefontolking
 3. barnevernet
 4. minoritetsforeldre
 5. tillit
 6. myndiggjøring

Abstract

Telephone interpretation is often a necessity in order for child welfare services to secure adequate service provision. However, there has been little research done in the field of interpreting in child welfare services. This article explores ethnic minority parents’ experiences with telephone interpreting in the light of an empowering practice. The data were collected through semi-structured interviews. Their stories were analysed and organized into two themes: ‘The use of interpreters to establish trust’ and ‘The use of interpreters to establish empowerment’. The study also shows that telephone interpretation is a frequently used service in child welfare, but it requires careful training and good facilitation. The Interpreting Act, which entered into force on 1 January 2022, may contribute important improvements in the field of interpreting in child protection services and ultimately ensure better services for relevant users.

Keywords

 1. Interpreter
 2. telephone interpretation
 3. child welfare
 4. minority parents
 5. trust
 6. empowerment

Get full access to this article

View all available purchase options and get full access to this article.

REFERANSER

Askheim, O.P. (2016). Empowerment i helse- og sosialfaglig arbeid. Floskel, styringsverktøy eller frigjøringsstrategi? Gyldendal Akademisk.
Barnevernloven. (1992). Lov om barneverntjenester (Lov-1992-07-17-100). https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100
Berg, B., Caspersen, J., Garvik, M., Paulsen, V. & Svendsen, S. (2018). Bruk av tolk i barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre for enslige mindreårige (NTNU Rapport). NTNU Samfunnsforskning. https://samforsk.no/Publikasjoner/2018/Bruk%20av%20tolk_web_ok.pdf
Berg, B., Paulsen, V., Midjo, T., Haugen, G.M.D., Garvik, M., Tøssebro, J. (2017). Myter og realiteter, innvandreres møter med barnevernet (NTNU/Bufdir Rapport).
Buzungu, H.F. (2021). Barnevernsmøter uten felles språk. I B. Berg & V. Paulsen (Red.). Møter mellom minoriteter og barnevernet (s. 116–131). Universitetsforlaget.
Forvaltningsloven. (1967). Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker. (LOV-1967-02-10). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10.
Gutiérrez, R.L. & Mendez, G. C. (2019). Context and pragmatic meaning in telephone interpreting. I P. Garcés-Conejos Blitvich; L. Fernández-Amaya & M. de la O Hernándesz-López. (Red.). Technology Mediated Service Encounters (s. 45–65). John Benjamins Publishing company. https://doi.org/10.1075/pbns.300
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. (u.å). Tolking i offentlig sektor. https://www.imdi.no/tolk/
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. (2008). Bruk av tolk i barnevernet (IMDi Rapport 5). https://www.imdi.no/contentassets/6d10fa98ef844db8a90f02109ecaf43e/bruk-av tolk i-barnevernet.pdf
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. (2019). Høringssvar fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). [Høringssvar]. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing/id2626660/?uid=69c3c7ba-fef2-43bb-a26f-31e47a5b00cf
Johannessen, S. (2020). Terapi med telefontolk. Tidsskrift for norsk psykologforening, 57(11), 806–811. https://psykologtidsskriftet.no/fra-praksis/2020/11/terapi-med-telefontolk
Kriz, K. & Skivenes, M. (2010). Lost in translation: How child welfare workers in Norway and England experience language difficulties when working with minority ethnic families. British Journal of social work, 40(5), 1353–1367. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcp036
Kunnskapsdepartementet. (2019). Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven). [Høringsnotat]. Høringsnotat Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv.
Langedal, S. S. & Bjørknes, R. (2020). Forsvarleg bruk av telefontolking i barnevernet? Tidsskriftet Norges Barnevern, 97(1), 58–74. https://doi.org/10.18261/ISSN.189118382020-01-05
Malterud, K. (2017). Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag (4. utg.). Universitetsforlaget.
NOU 2014: 8. (2014). Tolking i offentlig sektor – et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd. Barne- og familiedepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/NOU-2014-8/id2001246/?ch=1
Prop. 156 L (2020-2021). Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven). https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.156l-20202021/id2842559/
Skau, G. M. (2000). Mellom makt og hjelp: om det flertydige forholdet mellom klient og hjelper (3. utg.). Universitetsforlaget. https://www.nb.no/items/bfe7da23e6bb794626eb3da5c4a2babd?page=3&searchText=oaiid:%22oai:nb.bibsys.no:999613333244702202%22
Sørensen, M., Graff-Iversen, S., Haugstvedt, K., Enger-Karlsen, T., Narum, I. G. & Nybø, A. (2002). Empowerment i helsefremmende arbeid. Tidsskriftet den norske legeforening, 122(24), 2379–2383. https://tidsskriftet.no/2002/10/kronikk/empowerment-i-helsefremmende-arbeid
Tolkeloven. (2021). Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk. (Lov-2021-06-11-79) Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-11-79
Wang, J. (2018). ‘Telephone interpreting should be used only as a last resort.’ Interpreters’perceptions of the suitability, remuneration and quality of telephone interpreting. Perspectives: Studies in Translation Theory and Practice, 26(1), 100–116. https://doi.org/10.1080/0907676X.2017.1321025
World Health Organisation. (1986). Ottawa Charter for Health Promotion: First International Conference on Health Promotion Ottawa, 21 November 1986. https://www.healthpromotion.org.au/images/ottawa_charter_hp.pdf

Information & Authors

Information

Published In

Go to Tidsskriftet Norges Barnevern
Volume 100Number 129 March 2023
Pages: 419

History

Published online: 29 March 2023
Issue date: 29 March 2023

Authors

Affiliations

Julie Rørvik [email protected]
Saksbehandler, Oslo PD.
Julie Eiane [email protected]
Integreringskonsulent, Introduksjonssenteret for flyktninger, Bergen Kommune.
Ragnhild Bjørknes [email protected]
Professor ved Det Psykologiske Fakultet, Forsker ved Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge (NUBU).
Ragnhild Hollekim [email protected]
Førsteamanuensis, Institutt for helse, utvikling og likeverd (Hemil).

Metrics & Citations

Metrics

Citations

Export citation

Select the format you want to export the citations of this publication.

View Options

Get Access

Buy Digital Article
Perpetual access
NOK127.20
Add to cart
Local taxes may change at checkout
Buy digital issue
Perpetual access
NOK247.20
Add to cart
Local taxes may change at checkout

Login Options

Restore guest purchases

Enter your email address to restore your content access:

Note: This functionality works only for purchases done as a guest. If you already have an account, log in to access the content to which you are entitled.

View options

PDF

Download PDF

Full Text

View Full Text

Figures and Media

Figures

Media

Tables

Share

Share

Share the article link

Share on social media

Share on Messenger