Sammendrag

Ombruk av bygningsdeler kan bidra til lavere utslipp og mindre avfall fra byggenæringen. I denne artikkelen beskriver vi hva vi kan lære fra seks forbildeprosjekter i Norge, Danmark og Belgia. Rammevilkårene for ombruk varierer mellom landene, og vi vurderer prosjektene med hensyn på 1) type ombruk, 2) dokumentasjon og sertifisering, 3) juridiske og politiske rammevilkår, 4) kostnader og tidsbruk og 5) anskaffelse og avhending. Å sette konkrete ombruksmål er den viktigste suksessfaktoren som bør tas med i fremtidige ombruksprosjekter. Eksisterende politiske og juridiske rammevilkår og manglende dokumentasjon og teknisk godkjenning av brukte bygningsdeler begrenser ombruk. Vi ser likevel en utvikling mot reduserte kostnader og tidsbruk, hovedsakelig gjennom læring, digitalisering og etablering av markedsplasser. Et nyttig neste steg vil være standardisering av prosedyrer for dokumentasjon og definisjoner på ombrukstyper.

Nøkkelord

  1. ombruk
  2. bygningsdeler
  3. forbildeprosjekter
  4. rammevilkår
  5. sertifisering
  6. tidsbruk

Get full access to this article

View all available purchase options and get full access to this article.

Referanser

Abd, Abbas M. og Alaa S. Khamees. 2017. «As Built Case Studies for BIM as Conflicts Detection and Documentation Tool.» Redigert av Jun Liu. Cogent Engineering 4 (1): 1411865. https://doi.org/10.1080/23311916.2017.1411865
Alhola, Katriina, Sven-Olof Ryding, Hanna Salmenperä og Niels Juul Busch. 2018. «Exploiting the Potential of Public Procurement: Opportunities for Circular Economy.» Journal of Industrial Ecology 23 (1): 96–109. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jiec.12770
arkitektnytt.no. 2021. «Statens pris for byggkvalitet til sirkulærbygg.» arkitektnytt.no. 30. september 2021. https://www.arkitektnytt.no/nyheter/byggeskikkprisen-til-sirkulaerbygg
BeCircular. 2021. «Brussels Regional Programme for Circular Economy (BRPCE).» BeCircular. https://www.circulareconomy.brussels/a-propos/le-prec/?lang=en
Benachio, Gabriel Luiz Fritz, Maria do Carmo Duarte Freitas og Sergio Fernando Tavares. 2020. «Circular Economy in the Construction Industry: A Systematic Literature Review.» Journal of Cleaner Production 260 (July): 121046. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121046
Birgisdóttir, Harpa og Sussie Stenholt Madsen. 2017. «Bygningers indlejrede energi og miljøpåvirkninger. Vurderet for hele bygningens livscyklus.» Forskning i Det Byggede Miljø, SBi 2017: 08. https://build.dk/Pages/Bygningers-indlejrede-energi-og-miljoepaavirkninger.aspx
Cabrera Serrenho, André, Michał Drewniok, Cyrille Dunantog Julian M. Allwood. 2019. «Testing the Greenhouse Gas Emissions Reduction Potential of Alternative Strategies for the English Housing Stock.» Resources, Conservation and Recycling 144 (May): 267–75. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.02.001
Castell-Rüdenhausen, Malin zu, Margareta Wahlström, Thilde Fruergaard Astrup, Carl Jensen, Anke Oberender, Pernilla Johansson og Eirik Rudi Waerner. 2021. «Policies as Drivers for Circular Economy in the Construction Sector in the Nordics.» Sustainability 13 (16): 9350. https://doi.org/10.3390/su13169350
Çimen, Ömer. 2021. «Construction and Built Environment in Circular Economy: A Comprehensive Literature Review.» Journal of Cleaner Production 305: 127180. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127180
Danmarks regjering. 2021. «Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om: National strategi for bæredygtigt byggeri.» https://im.dk/Media/C/4/Endelig%20aftaletekst%20-%20B%C3%A6redygtigt%20byggeri%20-%205.%20marts%202021.pdf
Direktoratet for byggkvalitet. 2017. Byggteknisk forskrift (TEK17). https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/
———. 2021. «Ombruk av byggevarer. Høringsnotat: Forslag om endring av forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK).»
EC Directive. 2008. Waste Directive 2008/104/EC. 2008/104/EC. https://doi.org/10.1007/978-1-137-54482-7_45
Gallego-Schmid, Alejandro, Han-Mei Chen, Maria Sharmina og Joan Manuel F. Mendoza. 2020. «Links between Circular Economy and Climate Change Mitigation in the Built Environment.» Journal of Cleaner Production 260 (July): 121115. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121115
Hart, Jim, Katherine Adams, Jannik Giesekam, Danielle Densley Tingley og Francesco Pomponi. 2019. «Barriers and Drivers in a Circular Economy: The Case of the Built Environment.» Procedia CIRP, 26th CIRP Conference on Life Cycle Engineering (LCE) Purdue University, West Lafayette, IN, USA May 7-9, 2019, 80 (January): 619–24. https://doi.org/10.1016/j.procir.2018.12.015
Høibye, Linda og Henrik Sand. 2018. Circular Economy in the Nordic Construction Sector : Identification and Assessment of Potential Policy Instruments That Can Accelerate a Transition toward a Circular Economy. Nordisk Ministerråd. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-5166
Ibenholt, Karin, Marte Marie Frisell, Lone Ross Gobakken, Atle Wehn Hegnes, Mikkel Myhre Walbækken. 2020. Samfunnsøkonomisk analyse av redusert avfall i byggebransjen. Samfunnnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 07-2020. https://dibk.no/globalassets/02.-om-oss/rapporter-og-publikasjoner/samfunnsokonomisk-analyse-av-redusert-avfall-i-byggebransjen_nibio-og-samfunnsokonomisk-analyse-2020.pdf
ISO. 2020. «ISO 20887:2020 Sustainability in Buildings and Civil Engineering Works – Design for Disassembly and Adaptability – Principles, Requirements and Guidance.»
Klima- og miljødepartementet. 2021. «Nasjonal Strategi for Ein Grøn, Sirkulær Økonomi.» Oslo. https://www.regjeringen.no/contentassets/f6c799ac7c474e5b8f561d1e72d474da/t-1573n.pdf
Knoth, Katrin, Selamawit Mamo Fufa og Erlend Seilskjær. 2022. «Barriers, Success Factors, and Perspectives for the Reuse of Construction Products in Norway.» Journal of Cleaner Production 337 (February): 130494. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.130494
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 2008. Lov Om Planlegging Og Byggesaksbehandling. LOV-2008-06-27-71. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 2021. «Nå blir det enklere å bruke brukte byggematerialer om igjen.» Pressemelding. regjeringen.no. 14. januar. https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/kmd/pressemeldinger/2021/na-blir-det-enklere-a-bruke-brukte-byggematerialer-om-igjen/id2828497/
Lauritzen Advising og Horten advokatpartnerselskab. 2017. «Analyse af de Væsentligste Lovgivningsmæssige Barrierer og Muligheder ved Cirkulært Byggeri.» https://www.byggerietssamfundsansvar.dk/bibliotek/generel/59-analyse-af-de-vaesentligste-lovgivningsmaessige-barrierer-og-muligheder-ved-cirkulaert-byggeri/file
Miljø- og Fødevareministeriet. 2018. «Strategi for cirkulær økonomi mere værdi og bedre miljø gennem design, forbrug og genanvendelse.» København. https://www.regeringen.dk/media/5626/strategi-for-cirkulaer-oekonomi_web.pdf
Munaro, Mayara Regina, Sérgio Fernando Tavares og Luís Bragança. 2020. «Towards Circular and More Sustainable Buildings: A Systematic Literature Review on the Circular Economy in the Built Environment.» Journal of Cleaner Production 260 (July): 121134. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121134
Nordby, Anne Sigrid. 2019. «Barriers and Opportunities to Reuse of Building Materials in the Norwegian Construction Sector» 225 (February): 012061. https://doi.org/10.1088/1755-1315/225/1/012061
Opalis. 2021. «Opalis – Fournisseurs.» Text. https://opalis.eu/fr/revendeurs
Prégardien, Michel, og Anne-Françoise Marique. 2019. «L’Institut de Botanique de l’ULg.» Text. Opalis. https://opalis.eu/fr/projets/linstitut-de-botanique-de-lulg
Rakhshan, Kambiz, Jean-Claude Morel, Hafiz Alaka og Rabia Charef. 2020. «Components Reuse in the Building Sector – A Systematic Review.» Waste Management & Research: The Journal for a Sustainable Circular Economy 38 (4): 347–70. https://doi.org/10.1177/0734242X20910463
Röck, Martin, Marcella Ruschi Mendes Saade, Maria Balouktsi, Freja Nygaard Rasmussen, Harpa Birgisdottir, Rolf Frischknecht, Guillaume Habert, Thomas Lützkendorf og Alexander Passer. 2020. «Embodied GHG Emissions of Buildings – The Hidden Challenge for Effective Climate Change Mitigation.» Applied Energy 258 (January): 114107. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.114107
Rose, Colin M. og Julia A. Stegemann. 2018. «From Waste Management to Component Management in the Construction Industry.» Sustainability 10 (1): 229. https://doi.org/10.3390/su10010229
Rotor. 2020. «Reclaiming Blue Limestone Slabs.» Rotor – News. 1. september 1. https://rotordb.org/en/news/reclaiming-blue-limestone-slabs
———. 2021. «About Us | Rotor.» Rotordb. https://rotordb.org/en/about-us
Rotor Deconstruction. 2021. «Brut – Rotor Deconstruction.» https://rotordc.com/brut/
Sandberg, Eli, og Ann Kristin Kvellheim. 2021. «Ombruk av byggematerialer – Marked, drivere og barrierer.» Oslo: SINTEF. https://www.sintefbok.no/book/index/1302/ombruk_av_byggematerialer_marked_drivere_og_barrierer
Schorre, Ann Kristin. 2021. «Frokostmøte: Slik bestiller du en solid ombrukskartlegging.» Grønn byggallianse (blog). 15. september. https://byggalliansen.no/tidligere-arrangementer/slik-bestiller-du-en-solid-ombrukskartlegging/
Service public de Wallonie. 2021. «Circular Wallonia – Stratégie de Déploiement de l’économie Circulaire.» Jambes, Belgium. https://economiecirculaire.wallonie.be/sites/ec/files/user_uploads/Rapport%20Circular%20Wallonia_DEF_v6_0.pdf
Statsbygg og Grønn Byggallianse. 2021. «Ombrukskartlegging og bestilling – Slik gjør du det.» https://dok.statsbygg.no/wp-content/uploads/2021/08/veilderOmbrukskartleggingMedVedlegg.pdf
Verhagen, Teun Johannes, Marijn Louise Sauer, Ester van der Voet og Benjamin Sprecher. 2021. «Matching Demolition and Construction Material Flows, an Urban Mining Case Study.» Sustainability 13 (2): 653. https://doi.org/10.3390/su13020653
Vermandel, Valerie. 2021. Reuse in the Multi project – the renovation of the Philips tower on Place De Brouckere, Brussels Interview by Camille Vandervaeren. Online call.
Aarhus, Christian. 2021. «Ombruksbygg vant Oslo kommunes miljøpris.» 14. juni. https://www.bygg.no/article/1469992!/

Information & Authors

Information

Published In

Go to Praktisk økonomi & finans
Volume 38Number 129 March 2022
Pages: 2346

History

Published online: 29 March 2022
Issue date: 29 March 2022

Authors

Affiliations

Eli Sandberg [email protected]
Eli Sandberg, forsker, Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner, SINTEF Community
Selamawit Mamo Fufa [email protected]
Selamawit Mamo Fufa, seniorforsker, Bygninger og Installasjon, SINTEF Community
Katrin Knoth [email protected]
Katrin Knoth, seniorforsker, Bygninger og Installasjon, SINTEF Community
Leonora Charlotte Malabi Eberhardt [email protected]
Leonora Charlotte Malabi Eberhardt, postdoktor, Department of the Built Environment, Aalborg University

Metrics & Citations

Metrics

Citations

Export citation

Select the format you want to export the citations of this publication.

View Options

Get Access

Buy Digital Article
Perpetual access
NOK127.20
Add to cart
Local taxes may change at checkout
Buy digital issue
Perpetual access
NOK343.20
Add to cart
Local taxes may change at checkout

Login Options

Restore guest purchases

Enter your email address to restore your content access:

Note: This functionality works only for purchases done as a guest. If you already have an account, log in to access the content to which you are entitled.

View options

PDF

Download PDF

Full Text

View Full Text

Figures and Media

Figures

Media

Tables

Share

Share

Share the article link

Share on social media

Share on Messenger