Sammendrag

Sammendrag

Hvilke konsekvenser får det når innvandringspolitikken preges av stadig mer midlertidighet? Dette spørsmålet ble ikke utredet og knapt diskutert i forbindelse med omfattende politiske endringer etter asylforliket. Denne artikkelen setter søkelys på midlertidighetens konsekvenser for individet og for samfunnsmessige målsetninger om integrering. Vi analyserer to endringer som enkeltvis og samlet medfører mer midlertidighet: 1) inntektskrav for permanent opphold og 2) instruks om opphør av flyktningstatus. Beregninger viser at mange flyktninger og familieinnvandrere ikke har den påkrevde inntekten etter 10 år. Vi viser endringenes konsekvenser, og at mer midlertidighet i innvandringspolitikken – som det ikke er klart om er intendert – kan undergrave integreringspolitikkens langsiktige målsetninger.

Abstract

Norwegian migration policy underwent changes following the 2015 refugee crisis. We analyse two changes which separately and together lead to increased temporariness: 1) an income requirement for permanent residence, and 2) cessation of refugee status. Calculations show that many refugees lack the required income after 10 years. We show consequences of the changes and argue that a possibly unintended temporary migration policy can undermine an integration policy that is shifting toward long-term investment in skills.

Keywords

  1. Refugee crisis
  2. immigration regulation
  3. income requirement
  4. temporary residence

Get full access to this article

View all available purchase options and get full access to this article.

Referanser

Asylforliket (2015). Tiltak for å møte flyktningkrisen. Oslo: Regjeringen.
Borevi, K., K.K. Jensen og P. Mouritsen (2017). «The civic turn of immigrant integration policies in the Scandinavian welfare states». Comparative Migration Studies, 5(1): 9. https://doi.org/10.1186/s40878-017-0052-4
Bratsberg, B., O. Raaum og K. Roed (2017). «Immigrant Labor Market Integration Across Admission Classes». IZA Institute of Labor Economics Discussion paper IZA DP No. 10513.
Brekke, J.-P. (2001). Velkommen og farvel? Midlertidig beskyttelse for flyktninger i Norge. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
Brekke, J.-P., M.F. Aarset, H. Lidén og K. Andenæs (2010). Innvandring og flukt til Norge: En kunnskapsgjennomgang 1990–2009. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
Brekke, J.-P., S.R. Birkvad og M.B. Erdal (2019). Losing the Right to Stay: Revocation of immigrant residence permits and citizenship in Norway — Experiences and effects. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
Bø, B.P. (2019). «Den grenseløse innvandringskontrollen». Nytt Norsk Tidsskrift, 36(3): 241–254. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3053-2019-03-07
Eggebø, H., og J.-P. Brekke (2020). «Family migration and integration – The need for a new research agenda». Nordic Journal of Migration Research, 4(4). https://doi.org/10.2478/njmr-2019-00030
Eggebø, H., E. Stubberud og H. Karlstrøm (2018). Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge. Bodø: Nordlandsforskning.
Hernes, V., J.N. Arendt, P.A. Joona og K.R. Tronstad (2019). Nordic integration and settlement policies for refugees: A comparative analysis of labour market integration outcomes. København: Nordisk Ministerråd.
Innst. 391 L (2015–2016). Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 90 L (2015–2016) Endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II). Oslo: Stortinget.
Justis- og beredskapsdepartementet (2015a). Høring – endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – hevet botidskrav for permanent oppholdstillatelse mv. – endringer i statsborgerloven. Oslo: Justis- og beredskapsdepartementet.
Justis- og beredskapsdepartementet (2015b). Høringsnotat – endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II). Oslo: Justis- og beredskapsdepartementet.
Justis- og beredskapsdepartementet (2016). GI-04/2016 31. mars 2016 – Instruks om tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt, jf. utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e og f. Oslo: Justis- og beredskapsdepartementet.
Justis- og beredskapsdepartementet (2019). GI-03/2019 – revidert instruks om opphør og tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt, jf. utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e og f. Oslo: Justis- og beredskapsdepartementet.
Justis- og beredskapsdepartementet (2020) GI-06/2020 – praksis for behandling av tilbakekallssak (opphør) etter utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e og f – Somalia. Oslo: Justis- og beredskapsdepartementet.
Kunnskapsdepartementet (2018). Integrering gjennom kunnskap: Regjeringens integreringsstrategi 2019-2022.
Leirvik, M.S., og A.B. Staver (2019). Fag- og yrkesopplæring for voksne minoritetsspråklige – Hvordan inkludere flere flyktninger fra introduksjonsprogrammet? Oslo: NIBR, OsloMet.
Lidén, H. (2013). Levekår i mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
Lillevik, R., og G. Tyldum (2018). En mulighet for kvalifisering: Brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet. Oslo: Fafo.
NOU 2004: 20. Ny utlendingslov.
NOU 2006: 14. Gransking av Utlendingsdirektoratet.
Omholdt, E.L., og F. Strøm (2014). «Lavere inntekt blant innvandrere». Statistisk Sentralbyrå.
Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016). FOR BUDSJETTÅRET 2016: Endring av Prop. 1 S (2015−2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015−2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster). Oslo: Finansdepartementet.
Prop. 90 L (2015–2016). Endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II). Oslo: Justis- og beredskapsdepartementet.
Prop. 144 L (2014–2015). Endringer i statsborgerloven (krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap). Oslo: Barne- og familiedepartementet.
Utlendingsloven (2008). Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her, lov av 15. mai 2008, nr 35.

Information & Authors

Information

Published In

Go to Nytt Norsk Tidsskrift
Volume 37Number 24 June 2020
Pages: 125136

History

Published online: 4 June 2020
Issue date: 4 June 2020

Authors

Affiliations

Helga Eggebø [email protected]
Seniorforsker, Nordlandsforskning
Anne Balke Staver [email protected]
Seniorforsker, NIBR, OsloMet – Storbyuniversitetet

Metrics & Citations

Metrics

Citations

Export citation

Select the format you want to export the citations of this publication.

Crossref Cited-by

  • 17. Norsk innvandringspolitikk som ulikhetsdriver, Ulikhetens drivere og dilemmaer.
  • 6. Do integration requirements undermine egalitarianism?, The End of Norwegian Egalitarianism?.
  • Who deserves exceptions in times of crisis? A comparison of policy responses to mitigate negative consequences for unemployed people and immigrants during the COVID-19 pandemic, Critical Social Policy.
  • Experiencing and resisting interwoven social boundaries: the case of highly educated recent refugees in Norway, Journal of Ethnic and Migration Studies.
  • Restriktiv eller selektiv?, Nytt Norsk Tidsskrift.
  • Follow the Money: Income Requirements in Norwegian Immigration Regulations, Money Matters in Migration.

View Options

Get Access

Buy Digital Article
Perpetual access
NOK127.20
Add to cart
Local taxes may change at checkout
Buy digital issue
Perpetual access
NOK247.20
Add to cart
Local taxes may change at checkout

Login Options

Restore guest purchases

Enter your email address to restore your content access:

Note: This functionality works only for purchases done as a guest. If you already have an account, log in to access the content to which you are entitled.

View options

PDF

Download PDF

Full Text

View Full Text

Figures and Media

Figures

Media

Tables

Share

Share

Share the article link

Share on social media

Share on Messenger