Sammendrag

Sammendrag

UTDANNINGSPOLITIKK OG ULIKHET. REKRUTTERING TIL HØYERE UTDANNING 1985–1996

Er betydningen av sosial bakgrunn for rekruttering til høyere utdanning endret i løpet av 80-og 90-tallet? Er utviklingen i ulikhet forskjellig i ulike deler av utdanningssystemet? For å besvare disse spørsmålene skilles det mellom ulike typer høyere utdanning, høyskoleutdanninger, universitetsutdanninger og såkalte eliteutdanninger. Det argumenteres også for at begrepet sosial bakgrunn må klargjøres. I analysene benyttes et klassebegrep som vektlegger horisontale så vel som vertikale skiller mellom klasser. Både mors og fars klasse inkluderes. Resultatene viser at det har skjedd en viss sosial utjevning i rekruttering til høyskoler. Det har ikke skjedd endringer i den sosiale rekrutteringen til universiteter og elitefag. Det diskuteres om myndighetenes utdanningspolitikk har forsterket klasseskillet mellom ulike utdanninger i universitets- og høyskolesystemet.

Abstract

EDUCATIONAL POLICY AND INEQUALITY. RECRUITMENT TO HIGHER EDUCATION 1985–1996

Has the impact of social origin on recruitment to higher education changed during the 1980s and 1990s? Does the development of inequality vary in different parts of the educational system? To answer these questions, the system of higher education is divided into three parts: Colleges, universities and elite education. Elite education consists of closed educational fields with high entry requirements, some of which are taught in specialised universities. The concept of social origin is discussed, and arguments are raised for using a class concept that differentiates classes along both horizontal and vertical dimensions. Both mother’s and father’s class are included in the analysis. The results show that inequality in recruitment to colleges has been reduced to some extent, but that social inequality in recruitment to universities and elite educational fields has not changed.

Get full access to this article

View all available purchase options and get full access to this article.

Information & Authors

Information

Published In

Go to Tidsskrift for samfunnsforskning
Volume 51Number 13 May 2010
Pages: 101133

History

Published online: 5 March 2010
Issue date: 3 May 2010

Authors

Affiliations

Marianne Nordli Hansen
f. 1957. Mag.art. (sosiologi), Universitetet i Oslo 1984. Dr.philos. (sosiologi), Universitetet i Oslo 1996. Ansatt ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo fra 1996. Professor fra 1999.

Metrics & Citations

Metrics

Citations

Export citation

Select the format you want to export the citations of this publication.

Crossref Cited-by

  • An Equality Paradox? The Northern European Case, Equity Policies in Global Higher Education.
  • Betydningen av sosial bakgrunn for kjønnsdeling i høyere utdanning, Tidsskrift for samfunnsforskning.
  • Faktorer som påvirker studieintensjon, Tidsskrift for samfunnsforskning.
  • Planning for Sustainability: Between Risks and Lifeworlds, Higher Education in a Sustainable Society.
  • Utdanning og ulikhet i Norge – Opprettholder vi en tradisjonell lagdelingsstruktur, eller beveger vi oss mot en meritokratisk klassestruktur? Et historisk tilbakeblikk, Norsk pedagogisk tidsskrift.
  • Socio-economic status and mental health – the importance of achieving occupational aspirations, Journal of Youth Studies.

View Options

Get Access

Buy Digital Article
Perpetual access
NOK127.20
Add to cart
Local taxes may change at checkout
Buy digital issue
Perpetual access
NOK247.20
Add to cart
Local taxes may change at checkout

Login Options

Restore guest purchases

Enter your email address to restore your content access:

Note: This functionality works only for purchases done as a guest. If you already have an account, log in to access the content to which you are entitled.

View options

PDF

Download PDF

Full Text

View Full Text

Figures and Media

Figures

Media

Tables

Share

Share

Share the article link

Share on social media

Share on Messenger