Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Det regionale i det internasjonale
Fjordantologien 2018
Heidi Hogset , Dag Magne Berge & Karl Yngvar Dale (red.)
Innhold Info Referanse
Åpen tilgang
(side 15-28)
av Heidi Hogset, Dag Magne Berge & Karl Yngvar Dale
SammendragEngelsk sammendrag

«Globalisering» er definert som ein prosess som fører til auka integrering på tvers av landegrensar. Artiklane i denne antologien tematiserar korleis denne prosessen påverkar lokale og regionale tilhøve i Norge. Prosessen kan karakteriserast med omgrepet «glokalisering», som femnar at globalisering er ein prosess som skjer i interaksjon mellom globale og lokale prosessar. Bidraga representerar eit breitt fagleg mangfald.

«Globalization» is defined as a process that leads to increased integration across national boundaries. The articles in this anthology focus on how this process influences local and regional conditions in Norway. The process can be characterized by the term «glocalization», which suggests that globalization is a process that occurs in interaction between global and local processes. The contributions represent a broad professional diversity.

Åpen tilgang
Kapittel 2: Det regionale i det internasjonale
– en internasjonaliseringsstrategi for høyskolene på Vestlandet
(side 29-45)
av Kai A. Olsen
SammendragEngelsk sammendrag

Fra å starte som rene undervisningsinstitusjoner har høyskolene nå fått krav om å være relevante i en forskningssammenheng. Spørsmålet er da – hvordan kan små institusjoner i utkanten av verden operere internasjonalt? Mitt svar på dette er at en må arbeide tett med lokale institusjoner, både private og offentlige, og løse deres problemer. Som vi skal se fra flere case er løsningen av disse problemene interessante for publisering i en internasjonal sammenheng.

Norwegian regional colleges, at one time educational institutions only, are today required also to be research institutions. The question is then, how can small institutions in the outskirts of the world operate on an international level? My answer is that one must work closely with local institutions, both private companies and official institutions, and try to solve the problems they encounter. As seen from a set of cases, these problems and their solutions are of interest for publication on an international arena.

Åpen tilgang
Kapittel 3: Sogndal fotball 1988–2016
– frå regional til internasjonal aktør
(side 46-63)
av Joar Fossøy, Vegard Fusche Moe & Frode Fretland
SammendragEngelsk sammendrag

I denne artikkelen blir det regionale i det internasjonale drøfta ved å studera spelarregularitet og spelarlogistikk i fotballklubben Sogndal. Me ser særskilt på bruken av lokale, nasjonale og internasjonale spelarar i klubben dei siste 30 åra. Hovudfunn: Bruken av lokale spelarar har gått vesentleg ned dei siste tiåra, medan bruken av nasjonale og internasjonale spelarar har auka tilsvarande. Sogndal er tydeleg påverka av globale trendar og dette set press på klubbens lokale spelarutvikling.

This article discusses the regional in the international by studying the regularity and logistic of football players in Sogndal FC. We look especially at the use of local, national and international players in the club for the last 30 years. Key findings: The use of local players has decreased significantly while the use of national and international players has increased. Sogndal is clearly influenced by global trends, and this puts pressure on the club’s development of local football players.

Åpen tilgang
Kapittel 4: Trekk fra utviklingen av bygg- og eiendomsforvaltning som fagområde i Norge
– om den norske innsatsens betydning for internasjonal standardisering
(side 64-81)
av Max Ingar Mørk
SammendragEngelsk sammendrag

Norge var tidlig ute med å utvikle bygg- og eiendomsforvaltning som et eget fagområde. Siden de første FoU-prosjektene på 1970-tallet, er det utviklet en rekke verktøy og standarder. Flere av dem har seinere dannet mønster for internasjonal standardisering. I disse prosessene har det norske fagmiljøet spilt en sentral rolle. Artikkelen beskriver sentrale trekk fra fagområdets utvikling i Norge og gjennomgår noe av det nasjonale standardiseringsarbeidet som har fått internasjonal betydning.

Norway was early on to develop Building and property management as a separate discipline. Since the first R & D projects in the 1970s, a number of tools and standards are developed. Several of them have formed the pattern for international standardization. In these processes, the Norwegian academic community has played a central role. The article provides a review of the subject history in Norway and highlights some of the national standardization work that has gained international importance.

Åpen tilgang
(side 82-100)
av Judith Molka-Danielsen & Per Kristian Rekdal
SammendragEngelsk sammendrag

Små teknologibedrifter kan ha en fordel når det gjelder tilgang til forskning relevant for den type industri de opererer i. Vi har utviklet et «massivt åpent nettverk på nett» ved å implementere en prototype som har til hensikt å dele kunnskap mellom personer, grupper og organisasjoner. Vår nye utforming og prototype kan brukes til å støtte samarbeid og innovasjon.

Small businesses in high-tech industries can be at a disadvantage when it comes to accessing research to compete within their own industries. Using a Design Science Research approach, we develop the concept of a Massive Open Online Network and implement a prototype that aims to support knowledge sharing among formal and informal persons, groups and organisations. We contribute novel knowledge in design principles and prototype that can be applied to support co-creation and innovation.

Åpen tilgang
(side 101-117)
av Hilde G. Corneliussen & Øyvind Heimset Larsen
SammendragEngelsk sammendrag

IT-forum Sogn og Fjordane er eit 20 år gamalt regionalt samarbeid mellom næringsliv, offentlege aktørar og FoU-miljø. Informantane i denne studien fortel om kva nettverket er, frå å vere eit styringsorgan med nøkkelpersonar, eit samarbeidsnettverk som løftar fylket, og til ein møteplass for IT-folk. Dei fortel at internasjonale og nasjonale impulsar og aktivitetar la grunnlaget. Nettverket er framheva som døme på Sogn og Fjordane-modellen: å løfte i lag for å løyse regionale utfordringar.

IT Forum Sogn & Fjordane is a 20-year-old regional collaborative network involving private and public sectors, as well as R&D institutions. The informants in this study describe the network as a governing body, a cooperative network that promotes the county, and a meeting place for IT people. International and national impulses and activities laid the foundation for this network, which is referred to as an example of the Sogn and Fjordane model: solving regional challenges together.

Åpen tilgang
(side 118-135)
av Bente Gunn Melheim & Anne Marie Sandvoll
SammendragEngelsk sammendrag

Helsedirektoratet tilrår at alle pasientar med heimesjukepleie kvar månad skal få kartlagt ernæringsstatus i Nasjonale faglege retningslinjer for førebygging og behandling av underernæring. Hensikta med artikkelen er å synleggjere korleis internasjonal forsking verkar inn på norsk kartleggingspraksis av heimebuande eldre pasientar med kartleggingsverktøya Ernæringsjournal, MNA og NUFFE. Det skjer ei gradvis nasjonal tilpassing ved val av kartleggingsverktøy i forhold til internasjonal kunnskap.

The Norwegian Directorate of Health recommends that patients with community nursing must be assessed for nutritional risk once a month in National Professional Guidelines for preventing and treating undernutrition. The purpose of this paper is to highlight how international science interacts on screening practice of older patients in home care settings in Norway with Ernæringsjournal, MNA and NUFFE. National transformations occur related to international knowledge when choosing a screening-tool.

Åpen tilgang
Kapittel 8: Digitale kommuner i møte med innvandrere
– et forsøk på en bedre digital dialog
(side 136-154)
av Grete Netteland
SammendragEngelsk sammendrag

Det siste tiåret har Norge vært sterkt preget av innvandring. Fire kommuner i Sogn og Fjordane startet derfor et forbedringsarbeid der målet var bedre digitale tjenester og informasjon nettopp for denne målgruppen. Arbeidet blir analysert med utgangspunkt i lærings- og institusjonell teori. Et sentralt funn er at forbedringsarbeidet resulterte i mer brukervennlige nettsider og digitale tjenester ikke bare for innvandrerne, men for innbyggerne som helhet.

In the last decade, the immigration to Norway has increased noticeably. This was the reason why four municipalities in Sogn og Fjordane county decided to improve their digital services and web pages for this target group. To analyze this improvement process, the article draws on learning theories and institutional theories. An important finding is that the improvements resulted in more user-friendly services for all inhabitants, not only for the immigrants.

Åpen tilgang
Kapittel 9: Endringer i klageregler
– stor økning i klager etter samhandlingsreformen?
(side 155-166)
av Linda Bøyum-Folkeseth & Ralf Kirchhoff
SammendragEngelsk sammendrag

Vi diskuterer rettssikkerhetsmessige aspekter ved endringene i klageregler for pasienter i primærhelsetjenestene. Endringene synes ikke å ha ført til økt rettssikkerhet for pasienter.

This article is about health care complaints and changes in the rules of appeal in Norway. Changes in the complaint rules in Norway have not resulted in significantly better legal protection for patients.

Åpen tilgang
(side 167-186)
av Kjersti Halvorsen & Ann Christin Rivenes
SammendragEngelsk sammendrag

Ved hjelp av begrepene organisatorisk og profesjonell «accountability» tolker vi det åtte ledere og klinikere forteller om hvordan de håndterer å bli stilt til ansvar etter at en pasient under behandling i psykiatrien har tatt sitt eget liv. Studien viser at ledere og klinikere opplever ansvarsutkreving ulikt. Ledernes ansvar ser ut til å være gjort mer håndterlig enn klinikernes ved at helsemyndighetene har standardisert prosedyrer som må følges ved alvorlige uønskede hendelser.

By using the two concepts organizational and professional accountability we interpret what eight leaders and clinicians tell about how they handle being held accountable after a patient suicide. The study reveals that leaders and clinicians have different views on what accountability is. Accountability to the leaders, as opposed to the clinicians, seem to be something they can deliver and be in control of by using mandatory procedures made by the health government to handle serious unwanted incidents.

Åpen tilgang
(side 187-205)
av Carol Azungi Dralega & Hilde G. Corneliussen
SammendragEngelsk sammendrag

Studien utforsker hvordan ikke-vestlig ungdom i Norge navigerer mellom lokale og globale kontekster gjennom dataspill, og hvordan dette former deres identitet. Studien tar utgangspunkt i teorier om transnasjonalisme, kjønn og teknologi. Ved bruk av kvalitative metoder avdekker studien komplekse identitetsmanifestasjoner som er globalt forbundet, men lokalt forankret. I stedet for en ofte brukt dualistisk referanseramme, foreslår forfatterne å forstå dette i lys av en mangfoldig referanseramme.

This study explores how immigrant youth in Norway navigate video games between local and global contexts and how this shapes their identities. Drawing from theories of transnationalism, gender and technology, the study employs qualitative methodologies that unravel complex identity manifestations that are globally connected but locally anchored. Rather than an often-used dual frame of reference, the authors suggest interpreting this through a multiple frame of reference.

Åpen tilgang
(side 206-222)
av Tuba Ardic, Irina Pavlova & Jan Skrobanek
SammendragEngelsk sammendrag

Denne artikkelen tar for seg ungdomsgruppa som flyttar på seg i samanheng med elevutveksling på vidaregåande skule. Fokuset er retta mot jamaldergruppa og spesielt effekten av å vere saman med jamaldra frå same heimland under utanlandsopphaldet. Jamaldra frå same heimland har ei mangesidig rolle under mobilitet. Dei kan fungere som eit ankerpunkt som skapar tryggleik i vertslandet, men kan også danne ei nasjonal «kulturfelle» som held ungdommen borte frå den nye kulturen og nye relasjonar.

This paper draws attention to the mobility of young people who move abroad in the context of pupil’s exchange. It focuses on peer groups and the effect of compatriot peer relations in the host country. Compatriot peer relations play a multifaceted role during mobility. They help pupils tackle the challenges of the new situations and ease the costs of social investment, but they may also function as a cultural trap, preventing the mobile young from embracing the new culture and new relations.

Åpen tilgang
Kapittel 13: Fra Syria til det norske hus
– en studie av integrert språk- og kulturopplæring for syriske flyktninger
(side 223-242)
av Birgitte Fondevik & Lars Julius Halvorsen
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen diskuterer erfaringer fra et intensivt opplegg for integrert språk- og kulturopplæring, som kombinerte klasseromsundervisning med deltakelse i norske hverdagsaktiviteter og høytider. Deltakerne var motivert for et intensivt opplegg for norskopplæring og likte rollespill som læringsform. Integrert språk- og kulturopplæring gav gode muligheter til praktisering av språk og bidro til en dypere språkforståelse, men passet klart best for deltakere med gode forutsetninger for språklæring.

The article discusses results from an intensive language and cultural education program, combining classroom teaching with participation in «Norwegian» everyday and holiday activities. Participants were motivated for the intensive education program and enjoyed learning through role-plays. The program provided good opportunities for language practice and learning. However, the program was clearly best adapted to participants with good prerequisites for language learning.

Åpen tilgang
Kapittel 14: Hope for the future?
Students’ attitudes towards entrepreneurship, innovation, and international mobility
(side 243-266)
av Kjersti Kjos Longva
SammendragEngelsk sammendrag

Møre og Romsdal er historisk ein innovativ og internasjonalt orientert region og er avhengig av ei arbeidsstyrke som kan vere entreprenøriell, vere innovative i eksisterande bedrifter og som kan utvikle relasjonar mot internasjonale marknadar. Denne studien undersøker om studentar i Ålesund er klare for oppgåva. Funna er lovande for Møre og Romsdal og indikerer at studentane har positive haldningar til både entreprenørskap og intraprenørskap, samt til internasjonal mobilitet.

Møre and Romsdal is historically an innovative and internationally oriented region, which is dependent on a workforce that can act entrepreneurially, be innovative within existing companies and cultivate connections with international markets. This study explores whether students at NTNU in Aalesund are up for the task. The findings are promising for Møre and Romsdal and indicate that students have quite positive attitudes towards both entrepreneurship and intrapreneurship, as well as towards international mobility.

Åpen tilgang
(side 267-294)
av Kjersti Kjos Longva & Øivind Strand
SammendragEngelsk sammendrag

Formålet med denne studien er å få innsikt i preferansane til den framtidige arbeidsstyrka i regionen. Gjennom fokusgruppeintervju og ei spørjeundersøking undersøker vi kva som er dei viktigaste faktorane for studentar ved val av framtidig arbeidsplass og kor vidt der er skilnadar i desse med hensyn til kjønn og mellom regional orientert og internasjonalt orientert studentar. Funna har viktige implikasjonar for rekruttering i regionar som har utfordringar med hjerneflukt.

The aim of the study is to gain an insight into the preferences of the future workforce in the region. Through focus group interviews and a survey, we examine the most important factor for students when reflecting upon future workplaces and whether there are differences in these in terms of gender and regionally oriented and internationally oriented students. The findings have important implications for recruitment in regions that are facing issues in terms of brain drain.

Åpen tilgang
(side 295-309)
av Bjørn Tore Nystrand & Mark Pasquine
SammendragEngelsk sammendrag

Denne studien undersøker forbrukerpreferanser for torskefilet. Adaptiv conjoint-analyse ble brukt til å analysere viktige produktattributter. Informasjon om holdninger, subjektiv kunnskap, forbruk av fisk, og forventninger til smak og kvalitet ble også samlet inn. Pris, opprinnelsesland, utsalgssted og tilstand er de viktigste produktattributtene. Alder er positivt forbundet med holdninger og kjøpssannsynlighet. Resultatene kan brukes i produktutvikling.

This study examines consumer preferences for cod fillet. Adaptive conjoint analysis was used to analyze important product attributes. Information on consumer attitudes, subjective knowledge, consumption behavior, and expectations to taste and quality was also collected. Price, country of origin, place of purchase and condition are the most important attributes. Age is positively related to attitudes and purchase likelihood. Results can be used for product development purposes.

Åpen tilgang
(side 310-332)
av Kristine Dybvik Nervik, Erik Nesset, Øyvind Helgesen & Kristin Gaaseide Aure
SammendragEngelsk sammendrag

Studien analysere effekter av konsumenters oppfatninger av image til opprinnelsesland (COOI) og etnosentrisme på oppfattet verdi til klippfiskmerket Dybvik. En markedsundersøkelse med 333 respondenter er analysert v.h.a. PLS-SEM for å svare på følgende problemstilling: Påvirker oppfattet COOI og etnosentrisme klippfiskmerket Dybvik positivt på hjemmemarkedet? Begge variabler har positiv effekt på oppfattet merkeverdi, men i ulik grad i forhold til merkeverdiens underliggende dimensjoner.

The study analyses the effects of consumers’ country-of-origin image perception (COOI) and ethnocentrism on brand equity for the bachalau brand Dybvik. A survey of 333 respondents is analysed by using PLS-SEM in order to answer the following research question: Does COOI and ethnocentrism positively influence the home market brand equity for the brand Dybvik? Both variables positively effects the perceived brand equity, but in different degree on the various underlying dimensions of the equity.

Åpen tilgang
Kapittel 18: Nærhet og Avstand
– Spenningen mellom internasjonalisering og regional forankring i maritim industri
(side 333-354)
av Marte Fanneløb Giskeødegård & Bjørn Guvåg
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen bruker dimensjoner av nærhet som analytisk verktøy for å forstå hvordan strukturelle endringer i maritim bransje påvirker innovasjonsarbeidet. Tilgang til problemdefinisjon blir identifisert som viktig for å drive innovasjonsarbeid. Artikkelen drøfter betydningen av endringer i både eierskap i leverandørindustrien og i sammensetning av arbeidsstokken. Disse er relatert, og representerer en endring på et felt som tradisjonelt har vært viktig for innovasjonsprosesser i bransjen.

The article uses dimensions of proximity as an analytical tool to understand how structural changes in the maritime industry affect the process of innovation. Access to the problem definition is identified as important for the process. The importance of changes in ownership in the supplier industry and changes in composition of the workforce are discussed. These are linked and represent a change in a field that traditionally has been important for the innovation processes in the industry.

Åpen tilgang
(side 355-377)
av Bella B. Nujen & Lise Lillebrygfjeld Halse
SammendragEngelsk sammendrag

Backshoring som fenomen har nylig fått stor oppmerksomhet blant akademikere og bedriftsledere i vestlige land. Basert på case-studier i den norske offshore-klyngen, gir vi et innblikk i hvordan kunnskapsbygging i produksjon påvirkes av avansert automatisering og implementering av teknologi når bedrifter skifter strategi til backshoring. Formålet med denne studien er å undersøke potensielle kunnskapsrelaterte utfordringer som bedrifter kan oppleve når produksjon bringes tilbake til Norge.

The backshoring phenomenon has recently prompted wide attention among academics and practitioners in Western countries. Based on case studies in the Norwegian offshore cluster, we provide insights on how knowledge-building in production is affected by advanced automation and technology implementation, when embarking on backshoring. The intent of this study is to explore potential knowledge-related challenges that businesses may encounter when production return to its home location.

Åpen tilgang
Kapittel 20: Globalisering i revers?
Hvorfor regionale bedrifter velger å ta tilbake produksjon
(side 378-396)
av Lise Lillebrygfjeld Halse & Bella Belerivana Nujen
SammendragEngelsk sammendrag

De siste årene har vi sett en økt oppmerksomhet rundt begrepet «backshoring», som innebærer å ta tilbake aktiviteter som tidligere har blitt flyttet ut til land med lavere kostnadsnivå. Denne artikkelen diskuterer denne utviklingen opp imot klyngeteori. Vi presenterer refleksjoner basert på datainnsamling som er gjennomført i tre regionale klynger. Funnene viser at det oppstår betydelige skjulte kostnader ved å produsere ute, og at en har oppnådd flere fordeler ved å flytte produksjon tilbake.

In recent years, we have increased awareness of the concept of backshoring, which involves bringing back activities that have previously been relocated to low cost locations. This article discusses this development in light of cluster theory. We present reflections based on data collection carried out in three regional clusters. The findings show that significant costs are incurred in offshored manufacturing, and that several advantages has been achieved by moving production back to the region.

Temaet for denne boka er det regionale i det internasjonale. Bidraga tek på ulikt vis opp sambandet mellom det globale og det lokale. Fokuset er på tilhøvet mellom samfunnsspørsmål på ulike geografiske nivå. Implisitt vert det fokusert på tilhøvet mellom det fjerne og det nære. 

Dei 19 kapitla i boka fell inn under ein av følgande sju kategoriar:
  • Regionale aktørar på internasjonale arenaer
  • Nettbaserte løysinger for kontakt, kommunikasjon og samhandling
  • Internasjonal kollektiv læring i dei offentlege helse- og omsorgstenestene
  • Innvandring og integrering
  • Internasjonalisering av oppvekst og utdanning
  • Regionale produkt i ein internasjonal marknad
  • Globalt næringsliv med regional forankring
Tekstane er basert på presentasjonar som vart haldne på Fjordkonferansen 2017.

 

 
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon