Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
Åpen tilgang
Litterært engasjement og innlevelse i bildebokapper
En empirisk studie av applesing i barnehagen
Vitenskapelig publikasjon
(side 1-12)
av Trude Hoel & Elise Seip Tønnessen
SammendragEngelsk sammendrag

I denne artikkelen settes søkelyset på den litterære opplevelsen når barn leser bildebokapper i små grupper i barnehagen. Vi ser på hvordan det Rosenblatt (1994) kaller estetisk lesemåte kan komme til uttrykk i lesernes engasjement og innlevelse. Vi har gjort et strategisk utvalg av eksempler fra et empirisk materiale med totalt 24 filmer av applesing i barnehager, der barna enkeltvis og som gruppe viser et stort engasjement. Analysen søker å svare på spørsmålet: Hva er det som skaper dette engasjementet blant barna? Og hvordan blir engasjementet ivaretatt i samspill med barnehagelæreren som leder lesingen?

I analysen utdyper vi den estetiske lesemåten ved hjelp av Marie-Laure Ryans (2015, 2019) begrepsapparat for digital lesing av litteratur, der hun ser på samspillet mellom innlevelse (immersion), narrativitet og interaktivitet. Innlevelsen kan skje som respons på ulike dimensjoner ved fortellingen: settingen (spatial immersion), historien som utfolder seg i tid (temporal immersion), eller karakterene (emotional immersion). Analysen viser at ulike former for fortellinger har ulikt potensial for innlevelse: Når appen har et kausalt drevet plot, understreker lydsporet spenningen rundt hva som dukker opp på neste bilde. Et mer dvelende plot gir derimot mer rom for at barna kan trykke på skjermen og utforske fortellingsrommet, uten at det forstyrrer historiens gang. Digital lesing tilfører sanseopplevelser i form av multimodale meningsressurser og interaktivitet, som på sitt beste kan samspille med historiens egenart.

This article focuses on the literary experience when children read picture book apps in small groups in kindergarten. Rosenblatt’s (1994) concept aesthetic reading is applied to explore how the transaction between app and reader is expressed in the readers’ engagement and immersion. We have made a strategic selection of examples from an empirical material of 24 videotaped reading events in kindergartens, focusing on incidents where the children individually and as a group show a great engagement. The analysis aims at exploring what creates this engagement among children in the digital reading event, and how the experience is taken care of in interaction with the kindergarten teacher who designed the reading event.

In the analysis the characteristics of aesthetic reading are elaborated through Marie-Laure Ryan’s (2015, 2019) concepts of immersion and storyworld, developed with special regard for digital literary reading, and her discussion of the interplay between immersion, narrativity and interactivity. Immersion may appear in response to different dimensions of the story: the setting (spatial immersion), the story that unfolds in time (temporal immersion), or the characters (emotional immersion). The analysis shows that different stories carry different potentials for immersion: When the plot is causally driven, the soundtrack emphasizes suspense in anticipation of what appears in the next picture. A more lingering plot, on the other hand, lends more space to explore the storyworld e.g. by tapping hotspots, without disturbing the unfolding story. Digital reading may add multimodal meaning resources and interactivity to the aesthetic experience, at best in interplay with the unique traits of the story.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon