Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Barnelitterært forskningstidsskrift
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
BARNELITTERÆRT FORSKNINGSTIDSSKRIFT -- BLFT

Barnelitterært forskningstidsskrift (BLFT), etablert i 2010, er et nordisk digitalt vitenskapelig forum.

BLFT utforsker barnelitterær estetikk
 • i analoge og digitale medier
 • i verbale og visuelle kunstuttrykk 
 • og synet på kunst for barn
Tidsskriftet publiserer analytiske og empiriske artikler så vel som artikler knyttet til spesielle forskningsprogrammer og prosjekter, vitenskapelige anmeldelser, doktordisputaser, bokmeldinger, kommentarer og debattinnlegg.

BLFT vil utvikle en tverrfaglig diskusjon om barnelitteraturens medier, estetikk, interaksjon med andre kunstuttrykk, dens institusjonelle betingelser og resepsjon, og etablere en internasjonal forskningsdialog.

BLFT henvender seg til alle som jobber med barnelitteratur innen estetikk, verbale og visuelle kunstuttrykk og barnelitteraturens institusjonelle rolle. Publiseringsspråk er norsk, svensk, dansk, engelsk.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres med åpen tilgang open access og med fortløpende publisering innenfor hver årgang.

Tidsskriftet utgis av Norsk barnebokinstitutt, i samarbeid med Universitetsforlaget.

KVALITETSVURDERING
Tidsskriftet praktiserer "dobbelt blind" fagfellevurdering av vitenskapelige tekster. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør.

Tidsskriftet krever ingen vurderings- eller publiseringsavgifter.

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Norart
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD -- Norsk senter for forskningsdata (Norge og Sverige), Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).
ANSVARLIG REDAKTØR
Kristin Ørjasæter, professor, direktør, Norsk barnebokinstitutt

REDAKSJONSSEKRETÆR
Ingeborg Sivertsen Landfald, formidlingskonsulent, Norsk barnebokinstitutt

REDAKSJONSRÅD
Lykke Harmony Alara Guanio-Uluru, professor, Høgskulen på Vestlandet, Norge
Ayoe Quist Henkel, Ph.d. VIA University College, Danmark
Maria Lassén-Seger, Ph.d. Lektor, Åbo Akademi, Finland
Martin Blok Johansen, Lektor, ph.d., VIA University College, Danmark
Tatjana Kielland Samoilow, førsteamanuensis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge
Lydia Wistisen, Forsker, Stockholms Universitet, Sverige

KONTAKT REDAKSJONEN
E-post: redaksjonblft@gmail.com
Barnelitterært forskningstidsskrift (BLFT) er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Alle artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen.

Om tidsskriftet

Barnelitterært Forskningstidsskrift / Nordic Journal Of Childlit Aesthetics (BLFT) er et nordisk digitalt tidsskrift. BLFT utforsker barnelitterær estetikk, analoge og digitale medier, verbale og visuelle kunstuttrykk, samt synet på kunst og barn.

Tidsskriftet publiserer analytiske og empiriske artikler, så vel som artikler knyttet til spesielle forskningsprogrammer og prosjekter, samt vitenskapelige anmeldelser, doktordisputaser, bokmeldinger, kommentarer og debattinnlegg.

Barnelitterært forskningstidsskrift utgis med fortløpende publisering av artikler innenfor hver årgang.

INNLEVERING AV MANUS

Manuskripter kan sendes i Word-format til epost: redaksjonblft@gmail.com.

Forfatter aksepterer ved innsending å publisere sin artikkel i samsvar med norsk opphavsrett, med åpen tilgang og under tidsskriftets gjeldende Creative Commons-lisens.

KRAV TIL MANUSKRIPTER

Artikler som sendes inn til BLFT må ikke være publisert eller være under vurdering til publisering andre steder. Kun manuskripter som følger format og innhold angitt nedenfor, vil bli vurdert av redaksjonen.

Vi ber om at manuskriptet er i henhold til følgende retningslinjer:
 • Språk: Tittel både på originalt språk og engelsk. Manuskriptet kan være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.
 • Sammendrag/English abstract: Manuskriptet skal inneholde et sammendrag på inntil 300 ord, både på artikkelens språk og på engelsk.
 • Nøkkelord/Key Words: Manuskriptet skal inkludere 6 til 10 utvalgte nøkkelord på artikkelens språk og engelsk.
 • Antall tegn: Vitenskapelige artikler skal ha en lengde på 30-35.000 tegn. Bokmeldinger kan være på 10-15 000 tegn og ph.d.-presentasjoner kan være på 15-20 000 tegn. NB: Antall tegn inkluderer mellomrom, figurer, tabeller, noter og referanser.
 • Mellomtitler: Det skal brukes maksimum to tittelnivåer, uten nummering.
 • Referansesystem: APA. Nummererte sluttnoter (ikke fotnoter). Litteraturliste skal være alfabetisk ordnet. Referansene skal alltid inkludere DOI (Digital Object Identifier) for kilder som har dette.
I separate filer leveres:
 • Nummererte figurer og illustrasjoner (en per side).
 • Forfatters navn, institusjonstilknytning og e-postadresse, samt en kort biografisk tekst om forfatter(e).
 • Opplysninger om eventuelle interessekonflikter ved publisering av artikkelen i tidsskriftet.
Under har vi utdypet noen av kravene over. Dersom det skulle være spørsmål kan du ta kontakt med redaksjonen på epost.

TABELLER, FIGURER/ILLUSTRASJONER

Tabeller må leveres i et redigerbart format, det vil si at rader og kolonner kan justeres. Tabeller skal ligge i manus.

Tidsskriftet kan gjengi illustrasjoner (figurer) dersom alle rettigheter er avklart og tillatelse til bruk er gitt og eventuelt økonomisk oppgjør har funnet sted før artikkelen antas for publisering av redaksjonen, eller illustrasjonen omfattes av åndsverkslovens §§ 22-23 («sitatretten»).  Illustrasjoner som inngår i vitenskapelige artikler faller som regel inn under den nevnte sitatretten, og kan gjengis vederlagsfritt og uten å innhente tillatelse fra opphavsperson. Som unntak fra sitatretten regnes illustrasjoner som ikke inngår som nødvendige og relevante for artikkelens faglig-vitenskapelige innhold som helhet,  og/eller som det ikke henvises til i artikkelteksten. Kontakt redaksjonen dersom du er i tvil.

Bestilling av illustrasjoner kan likevel medføre et administrasjonsvederlag, og dette må i så fall avklares med redaksjonssekretær først.

Maksimum antall illustrasjoner til hver vitenskapelige artikkel er 10. Forfatteren skal selv skaffe til veie trykkeklare illustrasjoner og innhente korrekt rettighetsangivelse (copyright), som skal plasseres sammen med illustrasjonen. Illustrasjonene leveres i digitalt format i minimum 300 dpi og A4, på CD eller mail/fileflow. Bildefilene nummereres fortløpende, og samme nummer brukes i figur-/bildeteksten.

Figurer og illustrasjoner som er vektoriserte, dvs. hvor det er benyttet et tegneprogram for å lage figurene (f.eks. Illustrator), bør leveres som egne filer i EPS eller PDF. Andre figurer og illustrasjoner som er punktgrafikk, leveres som JPEG, TIFF, GIF, PNG. Merk at vektoriserte figurer (f.eks. grafer) limt inn i Word som lavoppløst punktgrafikk, gir dårlig kvalitet på trykk. Fotografier må være minimum 300 DPI (og av en viss størrelse) og leveres som egne filer, hovedsakelig som JPEG, men TIFF, GIF og PNG kan også benyttes.

Liste over illustrasjoner leveres sammen med manus og merkes av med løpende nummerering i manus.

Figur-/illustrasjonstekster

Fig. nr. + illustratørens navn + verkets tittel + årstall + ev. fotograf + rettighetsinnehaver

Eksempel på illustrasjonstekst:
Figur 1. Seyed Ali Akbar and Alizadeh, I Did Not Eat Your Mother (2008). Reprinted with permission from Elmi Farhangi Publications.

REFERANSESYSTEM

Tidsskriftet bruker APA 7th (American Psychological Association) referansesystem. På nettsidene til Søk og skriv og Kildekompasset får du innføring i hvordan dette skal utføres.

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. i Crossref.

FAGFELLEVURDERING

Tidsskriftet har dobbelt-blind fagfellevurdering på vitenskapelige artikler Ph.d.-presentasjoner og anmeldelser blir ikke fagfellevurdert.

Manuskriptet til en vitenskapelig artikkel skal være anonymisert. Det betyr at forside og forfatteromtale må være i et separat dokument og at alle eksplisitte selvreferanser må anonymiseres. Fagfellevurderte artikler merkes med «vitenskapelig publikasjon» på Idunn. For mer informasjon om fagfellevurdering, se NPIs nettsider.

Forfatter får tilbakemelding på e-post fra redaktøren etter at manuskriptet har vært til fagfellevurdering. Forfatter vil i den forbindelse informeres om artikkelen godkjennes som den er, godkjennes med revisjoner eller refuseres.

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

KORT OM PRODUKSJONSPROSESSEN

Når redaktøren har antatt artikkelen for publisering, vil artikkelen bli korrekturlest. Forfatter vil motta korrekturlest artikkel for kontroll og godkjenning. Fra dette tidspunkt er det ikke anledning til å foreta større endringer som vil kreve ny vurdering fra redaksjonen.

Korrekturlest artikkel vil bli sendt til forfatter (1. korrektur) for endelig godkjenning. Tilføyelser og endringer i artikkelen må unngås. Direkte feil skal rettes, og mindre, nødvendige endringer av hensyn til senere tilkommet materiale kan foretas. Eventuelle merknader til 1. korrekturen returneres til redaksjonssekretæren senest innen 3 arbeidsdager. 2. korrekturen leses normalt kun av redaksjonen.

ETTER PUBLISERING

Barnelitterært forskningstidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle og finnes kun digitalt på internett. Alle artikler publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Som forfatter beholder du opphavs- og utgivelsesretten til din egen artikkel, uten restriksjoner. Samtidig gir du alle andre retten til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til fulltekstversjonen av artikkelen din.

FORFATTEREKSEMPLARER

Forfatter vil motta lenke til artikkelen når den er publisert.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon