Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Vi kan ikke spise algoritmer

We cannot eat algorithms

Førstelektor, Høgskulen på Vestlandet


Professor, Høgskulen på Vestlandet

Industri 4.0 har blitt lansert som betegnelse på den neste teknologiske revolusjonen. Den aktuelle utviklingen innebærer at algoritmer bygges inn i det meste av våre materielle omgivelser. Alt blir digitalisert og kan styres via Internett, telefonsignaler eller ulike typer radiobølger. Robotisert produksjon, smarte produkter, smarte fabrikker, smarte byer og smarte statsapparat kan symbolisere hva vi har i vente. Men Industri 4.0 utvikles ikke i et vakuum. Industri 4.0 drives fram de neste desenniene parallelt med et unikt historisk bakteppe preget av befolkningseksplosjon, skjevfordeling i alderspyramider, økende ulikheter mellom mennesker og voksende klimatrusler. Industri 4.0 innebærer at produksjon vil foregå med betraktelig færre ansatte. Scenarioet basert på denne utviklingen kan bety arbeidsløshet i stor stil, deretter etterspørselsfall og påfølgende økonomiske nedgangstider. Mens noen ser Industri 4.0 som en forsterker av krise- og undergangsutvikling, ser andre for seg at dette blir redningsplanken som vil frambringe nye produkter, nye arbeidsmåter og nye forretningsmodeller og nytt håp. Hvilket scenario som realiseres, er resultat av overnasjonale, nasjonalpolitiske, kollektivt organiserte og bedriftsstrategiske valg, uansett vår tids mest skjellsettende utfordringer.

Nøkkelord: Industri 4.0, cyber fysiske systemer, befolkningseksplosjon, klimatrusler, ressursulikheter, skjeve alderspyramider, produktivitetsvekst, tap av arbeidsplasser, innovasjoner og nye politiske regimer

Industry 4.0 has been launched as a term for the next technological revolution. The current development means that algorithms are built into most of our material environments. Everything is digitized and can be controlled via the Internet, phone signals or different types of radio waves. Robotized production, smart products, smart plants, smart cities and smart state-of-the-art equipment may symbolize what to expect. But Industry 4.0 is not developed in a vacuum. Industry 4.0 is running the next decades in parallel with a unique historical backdrop characterized by population explosion, skew distribution in age pyramids, increasing inequalities between humans, as well as growing climate threats. Industry 4.0 means that production will take place with considerably fewer employees. The scenario based on this development may mean high unemployment, followed by decreasing demand and subsequent economic downturns. While some see Industry 4.0 as the enhancement of crisis, others see it as the bailout that will bring about new products, new ways of working, new business models, and new hopes. The scenario that will eventually be realized is the result of supranational and national policy, collectively organized, and corporate strategic choices—without doubt—today’s most decisive challenges.

Keywords: Industry 4.0, Cyber Physical Systems, Population Explosion, Climate Threats, Resource Inequalities, Lopsided Age Pyramids, Productivity Growth, Loss of Jobs, Innovations and New Political Regimes
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon