Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 5-19)
av Nina K. Prebensen, Young-Sook Lee & Hyelin (Lina) Kim
Sammendrag

Nature-based tourism continues to gain importance globally. Research on sustainability claims that disconnection between nature and humanity may contribute to the environmental problems that we face in the 21st century. It is, thus, quintessential to better understand the underlying variables for sustainable behaviour in a tourism context. Research suggests scales on nature relatedness (NRS) and connectedness to nature (CNS) to better understand people’s attitudes towards nature. The current paper tests the applicability of these scales in a tourism in an East Asian context. The study is performed on Japanese tourists. The scales seem, to a certain degree, appropriate in a Japanese tourism context, however they may need further refinement. In contrast to the conventionally recognized differences, which focus on the physical aspects of the human–nature relationship (relatedness) and affective community with nature (connectedness), relatedness and connectedness have different dimensions. According to the strong tendency of developing and selling outdoor activities among nature-based destinations combined with the strong increase of East Asian tourists, i.e., visiting Norway, further researching and testing of these aspects is recommended and directions are provided, taking into consideration of the new emergent markets in particular.

Vitenskapelig publikasjon
(side 20-40)
av Nina Ronæs & Line Lervik-Olsen
SammendragEngelsk sammendrag

Feilbruk av internett kan føre til økt stress, redusert velvære og at vi logger av i økende grad. Dette får store konsekvenser for norske bedrifter. Hva skal de gjøre nå? Vise ansvar og oppfordre til å logge av? Etablere fysiske butikker i stedet? Eller legge til rette for mer hensiktsmessig og meningsfylt bruk? Spørsmålene er mange og ubesvarte. I denne artikkelen ser vi derfor på hva som får oss til å logge av internett, hvilke konsekvenser dette har for oss selv som individer, og ikke minst hvilke konsekvenser dette kan ha for bedriftene som vil beholde kundene sine – også på nett.

Excessive Internet usage can lead to increased stress, decreased well-being causing us to log off the mobile. This can have severe consequences for Norwegian companies. How should companies respond to this trend? What should they do? Show responsibility and encourage consumers to log off? Build brick and mortar businesses instead? Or facilitate and encourage more meaningful Internet usage? This development raises many questions. In this article, we will look at reasons causing Internet users to log off and what consequences this will have for companies that want to keep their customers – online as well.

Hvordan påvirkes lønnsspredningen av koordinering i lønnsdannelsen?
En studie av norske lønnsdata for siviløkonomer og sivilingeniører i perioden 2004–2012
Vitenskapelig publikasjon
(side 41-58)
av Elin Svarstad & Joachim Thøgersen
SammendragEngelsk sammendrag

Sentraliserte lønnsforhandlinger er en viktig del av den norske eller nordiske modellen. En av fordelene med sentralisering i lønnsdannelsen er koordinering, som igjen bidrar til mindre lønnsforskjeller. Artikkelen tar utgangspunkt i at koordinering kan skje også på lokalt nivå, og ser på effekten av koordinering på lønnsspredning ved lokale forhandlinger. Vi analyserer lønnsutviklingen for sivilingeniører og siviløkonomer, og ser spesielt på ulike mål for lønnsspredning. Lønnsdannelsen er mer koordinert blant sivilingeniører enn blant siviløkonomer. Resultatene viser at lønnsspredningen er størst blant siviløkonomene. Våre funn støtter dermed hypotesen om at at koordinering bidrar til mer sammenpresset lønnsstruktur, uavhengig av om lønnsdannelsen skjer på et desentralisert nivå.

Centralized wage bargaining is an important part of the Norwegian or Nordic model. One of the benefits of centralization is coordination that contributes to smaller wage differentials. The paper assumes that coordination can take place at a local level, and studies the effect of coordination on the wage structure when negotiations occur at business level. The current study distinguish between two groups of white-collar workers. The two groups are «Siviløkonomer» and «Sivilingeniører», both protected vocational titles in Norway. The title «Siviløkonom» refers to an individual with a Master of Science degree in Economics and Business Administration. «Sivilingeniør» corresponds to an individual with a Master of Science degree within engineering. We analyze the wage development for the two groups and in particular study different measures of wage dispersion. The bargaining process is more coordinated among the «Sivilingeniører» than among the «Siviløkonomer». We find that the wage dispersion is significantly higher for «Siviløkonomer». The results support the conclusion that coordination in wage formation contributes to compress wages, even when negotiations happen at a local level.

The Norwegian financial bond market
A comprehensive market review with an empirical analysis of the main drivers of spreads
Vitenskapelig publikasjon
(side 59-84)
av Petter Eilif de Lange, Per Egil Aamo & Sjur Westgaard
Sammendrag

In this paper, we examine the Norwegian financial bond market, i.e. the market for bonds issued by Norwegian banks. We describe the market by characterizing the market participants in the different securities on both the supply side and the demand side. The main contribution of the paper is in analyzing the price formation processes, and identifying underlying drivers of spreads on senior and subordinated bank bonds. We examine relations between explanatory variables and bond spreads at various quantiles of the distribution of the dependent variable, using quantile regression. We find that spreads on senior bank bonds are affected by equity volatility and inflation, whereas spreads on subordinated bonds are affected by equity volatility, inflation and the yield curve slope. Being able to fully explain the entire distribution of credit spreads, we find that relations between the dependent and explanatory variables are stronger at the tails of the distributions of the dependent variables than closer to the median.

Vitenskapelig publikasjon
(side 85-99)
av Harald S. Olsen
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen drøfter problemstillinger vedrørende trekantfusjon. Det vises at fordringsmodellen kan medføre overføring av verdier mellom aksjonærgrupper, samt at den skaper muligheter for skattemessig tilpasning. I artikkelen drøftes benyttelse av kapitalutvidelsesmodellen, og fordeler og ulemper ved benyttelse av kapitalutvidelsesmodellen kontra fordringsmodellen. I tillegg gir artikkelen en grundig beskrivelse av hva fordringen mellom vederlagsutstedende og overdragende selskap i en økonomisk og regnskapsmessig sammenheng består av, og hva som påvirker den, noe som en kan se ikke alltid er helt ut forstått av blant andre Skatteetaten.

The article discusses issues regarding accounting for mergers, which are used in Norway. It is shown that the traditional model can transfer ownership between the owners. It is shown that the equity method can solve some of the problems the traditional model creates.

Vitenskapelig publikasjon
(side 100-126)
av Jonas Frydenlund, Dag Øivind Madsen, Tonny Stenheim & Bjørn Ove Grønseth
SammendragEngelsk sammendrag

I de senere årene har prestasjonsmåling kommet i fokus, og særlig ikke-finansielle nøkkeltall og såkalt balansert målstyring har blitt stadig viktigere. I denne studien ser vi nærmere på bruk av ikke-finansiell prestasjonsmåling i norske produksjonsbedrifter. Resultatene viser at bedriftene måler både finansiell og ikke-finansiell informasjon. Ansattrelaterte og finansielle mål er de to mest brukte kategoriene prestasjonsmål. Selv om det er ulik grad av viktighet blant prestasjonsmålene, er alle perspektivene i balansert målstyring representert blant de mest brukte prestasjonsmålene. Studien viser også at bedrifter som bruker balansert målstyring, ikke er de bedriftene som har fokus på de ikke-finansielle prestasjonsmålene, noe som indikerer at utstrakt bruk av prestasjonsmål er uavhengig av om bedriften bruker balansert målstyring. Resultatene tyder på at bedrifter som opplever usikkerhet i omgivelsene eller bruker elementer av Just-in-Time, bruker et bredt spekter av prestasjonsmål. Under de andre betingelsene er man mer selektiv i valg av prestasjonsmål. For eksempel vil valg av prestasjonsmål i forbindelse med strategi avhenge av hvordan bedriften forsøker å differensiere seg. Resultatene tyder også på at norske produksjonsbedrifter har en tendens til å ha en sentralisert beslutningsstruktur, men at dette avhenger noe av de andre betingelsene.

In recent years, the interest in the topic of performance measurement has grown considerably. In this study, we examine the use of non-financial performance measurements in Norwegian manufacturing firms. The results show that firms measure both financial and non-financial information. Employee and financial measurements are the two most widely used categories of performance measurement. Even though the measurements vary in importance, all of the Balanced Scorecard perspectives are represented among the most widely used measurements. The study shows that firms that use a Balanced Scorecard are not among the firms that place a strong emphasis on non-financial performance measurements. This indicates that widespread use of performance measurements is not dependent on the use of a Balanced Scorecard. Firms that perceive environmental uncertainty or use elements of Just-in-Time utilize a broad spectrum of performance measurements. Under the other contingencies, firms are more selective in their choice of performance measurements. For example, the choice of performance measurements depends on strategic orientation and how the firm seeks to differentiate itself from its competitors. Finally, the results indicate that Norwegian manufacturing firms tend to have centralized decision structures, but this depends to some extent on the other contingencies.

1–2018, volume 32

www.idunn.no/beta

Beta – Scandinavian Journal of Business Research is an electronic journal that provides an excellent outlet for research and scholarship on management and business related themes and topics, including: General Management, Human Resource Management, Organizational Behavior, Leadership- and Organization Development, Accounting and Finance, Business Ethics, Strategic Management, Marketing, Business Economics and Public Sector Management.

The editors give priority to original articles that contain results with theoretical and practical relevance as well as reviews, research notes and summaries of research reports. The journal also carries reviews of topical literature in the field.

It was first issued in 1986 and from 2006 the journal is published e-only.

The journal publishes refereed articles and is classified as a journal at level 1 on the Norwegian Association of Higher Education Institutions' list of publishing channels.

Editor

Bjarne Espedal, Professor at NHH Norwegian School of Economics

Associate Editors

Anders Dysvik, Professor at BI Norwegian Business School

Erik Døving, Associate Professor at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences

Bjørn-Tore Flåten, Associate Professor at School og Business and Law, University of Agder

Paul Gooderham, Professor at NHH Norwegian School of Economics

Leif Hem, Professor at NHH Norwegian School of Economics

Svein Tvedt Johansen, Associate Professor at UiT The Arctic University of Norway

Henrik Holt Larsen, Professor at CBS (Copenhagen Business School)

Editorial advisory board

Richard Croucher, Professor at Middlesex University

Glenn Kristiansen, Associate Professor at NMBU Norwegian University of Life Sciences

EDITORIAL ASSISTANT

Aud Aasen

The journal is published by Scandinavian University Press / Universitetsforlaget

Layout: Type-it AS, Trondheim

Type-setting: Laboremus Sandefjord AS

Front cover: Olivia Jørgensen

ISSN online: 1504-3134

DOI: 10.18261/issn.1504-3134

© Scandinavian University Press / Universitetsforlaget 2017

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon