Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 4-28)
av Harald S. Olsen
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen drøfter problemstillinger rundt vederlagsaksjene som utstedes ved fusjon. Beregning av vederlagsaksjer i overtakende selskap kan bli relativt komplisert ved gjensidig aksjeeie, tilleggsvederlag, konsernfusjoner, emisjonsutgifter mv. I artikkelen vises det at man kan utlede relativt enkle formler for beregning av antall og verdi av vederlagsaksjer som må utstedes. Ved utledningen av formlene drøftes problemstillinger rundt fusjonsinstituttet.

Nøkkelord: Fusjon, vederlagsaksjer, regnskap, overtakelse, oppkjøp, regnskapsføring.

The article discusses problems surrounding consideration shares issued upon merger. The calculation of shares in the acquiring company can be relatively complicated by reciprocal shareholdings, additional remuneration, corporate mergers, share issue expenses, and so on. In the article it is shown that relatively simple formulas for calculating the number and value of the consideration shares to be issued can be derived. By deriving the formulas, the issues surrounding institutional mergers are discussed.

Vitenskapelig publikasjon
(side 29-41)
av Finn Steinar Heimly & Bernt Arne Bertheussen
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

Profesjonsutdanninger skal være relevante for arbeidslivet, og vi kan øke kvaliteten på dem ved å vektlegge både teoretisk og praktisk kunnskap. I artikkelen drøfter vi et forsøk på å integrere praksis i emnet «Praktisk bedriftsutvikling». Vi designet et praksisnært læringsmiljø i emnet der vi koblet lærings- og vurderingsaktivitetene til en bedrift og dens reelle utfordringer med å øke lønnsomheten. Et pedagogisk mål var å utvikle studentenes praktiske kompetanse til å planlegge og implementere endringer i en bedrift. Evalueringen viser at forventet læringsutbytte i emnet ble realisert i stor grad, og at studentene var svært tilfredse med den praktiske vinklingen. Også praksisbedriften opplevde samarbeidet med studentene som lærerikt og nyttig.

ABSTRACT

Vocational educations should be adjusted to the reality of working life, and it is possible to increase education quality by emphasizing both theoretical and practical knowledge. In this paper, we discuss a specific attempt to integrate work experience into the course «Practical business development». On this course, we designed a learning environment by linking the learning and assessment activities to an existing local business and its actual profitability issues. An educational objective was to develop the students' practical skills in planning and implementing changes within a business. The course evaluation demonstrates that the expected learning outcomes were achieved, and that students were satisfied with the practical approach. The local business experienced working with students as informative and helpful also.

Vitenskapelig publikasjon
(side 42-63)
av Rune Lines & Berit Sund
SammendragEngelsk sammendrag

SAMMENDRAG

Økende diversitet kjennetegner arbeidslivet i Norge, som i andre land. Fortsatt finnes det imidlertid lite forskningsbasert kunnskap om hvilken rolle ledere kan spille i å utnytte diversitet for produktive formål. I denne studien gjennomgår vi sentrale funn fra diversitetsforskningen, og argumenterer for at ledere kan håndtere diversitet på to diametralt forskjellige, måter: gjennom utvikling av visjoner og fokus på felles identitet, eller ved å dyrke forskjellene mellom medarbeiderne. Denne problemstillingen undersøkes via data fra AFFs lederundersøkelse. Vi finner bare svake sammenhenger mellom ulike mål på diversitet og disse to formene for ledelse. I tillegg finner vi at ledere som benytter den ene formen, også tenderer til å benytte den andre.

Nøkkelord: mangfold, ledelse, felles identitet, kulturvering av mangfold

ABSTRACT

Increasing diversity characterizes the labor market in Norway, as in other countries. There is still, however, little research-based knowledge about the role leaders can play in leveraging diversity for productive purposes. In this study, we review key findings from diversity research, and argue that managers can manage diversity in two diametrically different ways: through the development of visions and a focus on a common identity, or by cultivating the differences between employees. This issue is examined via data from the Administrative Research Institute's survey of managers. We find only weak correlations between differing measures of diversity and these two forms of management. In addition, we find that managers who use one form also tend to use the other.

Vitenskapelig publikasjon
(side 64-76)
av Einar Breivik
Engelsk sammendrag

Abstract

The present paper examines the use of age in the study of business relationships. Relationship age is a frequently used measure in the study of business relationships for a number of reasons. Relationship age is a simple measure, and it is easy to obtain. Furthermore, in cross-sectional designs relationship age is included in studies to assess some aspects of the dynamic nature of relationships. Researchers propose that relationship age taps several different processes and constructs believed to influence behavior. However, the same researchers do not address the role of age as a measure of these processes and constructs. Given this lack of a clear definition of what the relationship age construct is supposed to cover, the interpretation of the construct is ambiguous. Hence, researchers should clearly define what the construct represents and consequently validate the measure accordingly. Another preferred alternative would be to specifically measure the underlying constructs relationship age is supposed to tap into. Longitudinal studies may reveal how these relationships develop over time.

Vitenskapelig publikasjon
(side 78-95)
av Mari Sand Frogner, Marita Mjøs & Torstein Nesheim
SammendragEngelsk sammendrag

SAMMENDRAG

Tidligere forskning har i liten grad analysert det interorganisatoriske prosjektet som verktøy for samordning og oppgaveløsning mellom offentlige etater. Vi går her inn på utfordringene i de tidlige fasene av et samarbeid mellom organisasjoner. Empirisk tar vi for oss et prosjekt mot sosial dumping på Vestlandet (Norge) som involverer flere etater. Vi finner bl.a. at planleggingsfasen var kjennetegnet av en dominerende part i samarbeidet, begrenset felles forståelse og lite gjennomarbeidet prosjektdesign. Disse forholdene bidro til utfordringer i oppstartfasen; knyttet til teamarbeid, betingelser for ledelse, uklarheter mht. kompetanse og roller, samt lite samhold. Videre forskning om interorganisatoriske prosjekter kan med fordel utforske temaene prosjektautonomi og prosjektets institusjonelle kontekst videre.

ABSTRACT

There has been scant research on the interorganizational project as a vehicle for coordination and task execution among public sector organizations. Here, we analyze the challenges in the early phases of interorganizational coordination. Empirically, we investigate a project related to social dumping in Western Norway, involving several agencies. We find, among others, that the planning phase was characterized by a dominant partner, limited common understanding, and poorly developed project design. It is argued that these traits contributed to challenges in the startup phase of the project related to teamwork, leadership conditions, a lack of clarity with respect to skills and roles, as well as poor cohesion between the participants. Future research in to interorganizational relations may benefit from investigating project autonomy and the institutional context of projects further

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon