Tidsskriftet Beta har en viktig og sentral rolle når det gjelder publisering av vitenskapelige artikler innenfor bedriftsøkonomisk teori og analyse. Med andre ord, målet er formidling av ny, forskningsbasert kunnskap og innsikt. For å kunne ivareta denne rollen er det imidlertid også viktig å fokusere på tidsskriftets plass og synlighet innen fagfeltet. Som et ledd i å øke tidsskriftets rennommé og synlighet har vi senere tid gjennomført to viktige tiltak.

Det første tiltaket var opprettelse og utdeling av Beta-prisen – Odd Nordhaugs minnepris. Denne prisen er opprettet for å hedre den store innsatsen Odd Nordhaug (1953–2013) har gjort for forskning generelt og for formidling av skandinavisk forskning spesielt. Odd Nordhaug var professor ved Institutt for strategi og ledelse, Norges Handelshøyskole, og han var gjennom mange år redaktør av Beta.

I 2015 (under FIBE-konferansens middag) ble Odd Nordhaugs minnepris utdelt for første gang. Prisen er på kr 20000. Den er gitt av Institutt for strategi og leiing ved NHH og er opprettet i samarbeid med tidsskriftet Beta (Scandinavian Journal of Business Research).

Odd Nordhaugs minnepris utdeles hvert annet år, og den blir gitt til en artikkel som kjennetegnes ved godt faglig håndverk med solid forankring i vitenskapelig metode og foreliggende forskning. For å komme i betraktning for prisen, kreves det videre at artikkelen er interessant for fagfeller utover eget fagområde, og at den kjennetegnes ved klar og god formidling.

I 2015 ble prisen tildelt den beste artikkel i Beta – i de to foregående år, og den ble gitt til:

Ingeborg Astrid Kleppe, Lena Mossberg og Kjell Grønhaug, for artikkelen «Country images in news media» publisert i Beta 1-2014. Artikkelen tar for seg hvordan et land oppfattes i andre land og hvordan denne oppfatningen påvirkes av nyhetsdekning fra landet. Utlendingers oppfatning av landet kan sammenlignes med forbrukernes oppfatning av eller holdning til et produkt eller merke. Forfatterne studerer hvordan Norge oppfattes i tre utvalgte land med økende avstand – Sverige, Frankrike og Japan – på grunnlag nyheter om Norge i landets egne aviser. Dette er et interessant tema både for spesialister som arbeider med markedsføring av land eller produkter, og for folk flest som er nysgjerrige på hvordan Norge oppfattes i utlandet. Studien bruker arkivdata på en kreativ måte, denne typen data er trolig underutnyttet innenfor strategi, organisasjon og markedsføring.

Fagkomiteen som sto for utvelgelsen av beste artikkel besto av: Ole Gjølberg (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet), Erik Døving (Høgskolen i Oslo og Akershus) og Grete Wennes (Høgskolen i Sør-Trøndelag).

Det andre tiltaket er publisering av spesialnumre med inviterte gjesteredaktører. Dette nummer av Beta er et spesialnummer om «innovation in business models and management control systems». Behov for innovasjon innen dette fagfeltet er store. Både businessmodeller og styringssystemer står i dag overfor tverrfaglige utfordringer – relatert til det å balansere: autonomi og kontroll, stabilitet og endring og interne versus eksterne forhold. Styring er for eksempel ikke lenger noe som bare er relatert til administrative oppgaver og funksjoner – assosiert med regler, hierarki, makt og kontroll. Det er like mye noe som er relatert til ledelse, omstilling og tilpasning til nye krav – assosiert med kultur, sosialt samspill, motivasjon.

Gjesteredaktører for dette spesialnummer er: Katarina Kaarbøe og Lars Jacob Tynes Pedersen. Begge ansatt ved Norges Handelshøyskole.

I Beta nummer 2-2016 kommer et spesialnummer om forskningsmetoder (se Call for articles i dette nummeret av Beta). Den vitenskapelige metode eller prosess er fundamental for vitenskapelige utforskning og tilegnelse av ny kunnskap – basert på empiri eller erfaring. Kunnskap om metode og metodebruk er derfor helt sentralt i all forskning, og det kommende spesialnummer retter søkelyset mot: a) Metodiske utfordringer vi i dag står overfor, og b) Hvordan vi kan møte og mestre disse utfordringene.