Sammendrag

Artikkelen tar for seg hvordan og hvorfor entreprenørbedrifter benytter arbeidskraft og personbundet kompetanse som er knyttet til virksomheten på andre måter enn gjennom vanlig ansettelse. Det presenteres en deskriptiv modell for tilknytningsformer for arbeid, rettet mot entreprenørbedrifter. Den empiriske analysen er basert på data fra 19 kunnskapsbaserte entreprenørbedrifter; innen bioteknologi, undervannsteknologi og informasjonsteknologi. Forfatterne viser empirisk hvordan følgende former benyttes:

  • eksterne konsulenter

  • styremedlemmer som bidrar utover en typisk styrerolle

  • ventureselskap som ansetter nøkkelpersoner, som så blir leid ut til entreprenørbedriftene

  • uformelle bidrag fra fagpersoner i nettverk, basert på en forventning om gjensidighet

  • ubetalte bidrag fra studenter, i form av studentoppgaver

  • bidrag fra kunder i samarbeidsrelasjoner, særlig i forbindelse med produktutvikling

  • indirekte og direkte bidrag knyttet til tilhørighet til formelle klynger og inkubatorer

Forfatterne drøfter også sammenhengen mellom kompetansetyper og de ulike tilknytningsformene. I avslutningen trekkes det fram noen implikasjoner for videre forskning.

Nøkkelord: entreprenørskap, menneskelige ressurser, kompetanse, tilknytningsformer for arbeid