SAMMENDRAG

Systemet for lønnsdannelse er en viktig del av den nordiske modellen. I Norge har vi lange tradisjoner for et inntektspolitisk samarbeid, der de store organisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden legger rammene for den samlede lønnsutviklingen. Argumentet for en slik sentralisering av lønnsdannelsen er at dette vil bidra til mer moderasjon, lav arbeidsledighet og mindre lønnsforskjeller. Dette argumentet ligger også bak videreføringen av sentraliseringen i den nordiske modellen. Et viktig bidrag i litteraturen om sentralisering og reallønn er Calmfors og Driffil (1988). De fant en pukkelformet sammenheng mellom sentraliseringsgrad og reallønna. Vi har undersøkt om denne sammenhengen fremdeles er gjeldende, og vår analyse tyder på at pukkelhypotesen fremdeles er relevant.

Nøkkelord: lønnsdannelse, inntektspolitikk, arbeidsledighet, sentralisering