Jeg har overtatt redaktøransvaret for Beta (Scandinavian Journal of Business Research) etter Odd Nordhaug. Som ny redaktør vil jeg forsøke å realisere de samme mål og gå i samme retning som Nordhaug gjennom sin mangeårige redaktørgjerning synliggjorde. Beta er og tar sikte på å bli et skandinavisk forum for fagene som hører inn under bedriftsøkonomisk teori og analyse. Som skribenter ønsker vi personer som bidrar til å belyse bedrifts økonomiske problemstillinger på en faglig solid måte; teori og metode, men gjerne anvendt på praktiske, aktuelle problemstillinger. Som lesere, ønsker vi personer som ikke viker tilbake overfor det å gjennomføre relativt innfløkte, abstrakte resonnementer, men som samtidig gjerne forsøker å koble teori og praksis.

De fleste nummer av Beta vil vise bredde når det gjelder tema og problemstillinger. Vi vil imidlertid også utgi spesialnummer om bestemte temaer. Et første spesialnummer vil utkomme våren 2015, og temaet er: «Innovation in business models and management control systems» (se call for papers på side 69).

Som et ledd i å øke kvaliteten på artikler i Beta, har institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole (NHH) tatt initiativ til Odd Nordhaugs minnepris – Beta-prisen. Prisen er på kr 20000 og er opprettet i samarbeid med FIBE-konferansen og tidsskriftet Beta, og den finansieres av Institutt for strategi og ledelse. Prisen skal deles ut annet hvert år på FIBE-konferansen til beste artikkel som er publisert i tidsskriftet Beta de to foregående årene (første gang på FIBE 2015).