Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 77-99)
av Trond A. Borgersen & Jørund Greibrokk
Sammendrag

Denne artikkelen analyserer hvordan utviklingen i bolig- og boliglånsmarkedet skaper formuesgevinster for norske boligeiere. Høyere boligpriser gir formuesgevinster for boligeiere. De siste årene har veksten i boligprisene gått sammen med lave boliglånsrenter og endringer i det norske boliglånsmarkedet. Kombinasjonen av høy boligprisvekst og lave boliglånsrenter gir dessuten formuesgevinster på innskutt egenkapital når deler av boliginvesteringene lånefinansieres. Artikkelen belyser to aspekter knyttet til formuesgevinstene ved boligeie. For det første: Endringer i boliglånsmarkedet gir effekter på boligprisene. Priseffektene avhenger av hvilke segmenter i boliglånsmarkedet som stimuleres. Boligmarkedsklatring gjør at de pris- og formueseffektene som boligmarkedet genererer, avhenger av hvilke segmenter i boligmarkedet endringer i boliglånsmarkedet er innrettet mot. Innovasjoner som forenkler førstegangsetablering, er vist å ha betydelig sterkere effekt på boligpris og -formue enn innovasjoner som forenkler reetablering. For det andre: Når boligmarkedets meravkastning er positiv gir lånefinansierte boliginvesteringer formuesgevinster for boligeierne utover selve prisgevinstene. Det gjøres rede for hvordan høy meravkastning i boligmarkedet har gitt betydelig sterkere formuesgevinster fra lånefinansierte boliginvesteringer de siste årene enn hva boligprisveksten alene skulle tilsi.

Vitenskapelig publikasjon
(side 101-120)
av Rolf Dahl
Sammendrag

Denne artikkelen syner korleis handlingsromsanalyse (‘Action Grid Analysis’) kan bli brukt i arbeidet med å utvikle og promotere reisemål utan at ein har hatt høve til å gjennomføre gjestegranskingar på førehand. Handlingsromsanalyse koplar informasjon frå to heilt ulike kunnskapsfelt;

– kunnskap om turiståtferd presentert som vekting av relevansen til dei ulike aktivitetar og serviceytingar som er aktuelle når turistar vel reisemål og stoppestader for overnatting eller kvile, og

– kunnskap om kva det aktuelle reisemålet har å møte krava frå marknaden med, framstilt som ekspertbaserte vurderingar av kvaliteten på tilgjengelege ressursar og produkttilbod på staden.

Koplinga av dei to dimensjonane kan gjerast på attributtnivå, på stadnivå eller på turnivå. I artikkelen er åtferdsdimensjonane representerte med to sentrale reisandesegment, ‘turoperatørstyrte rundreiser med buss’ og ‘individuell stadfast opphaldsferie’; og reisemålsdimensjonane er knytte til dei to norske destinasjonane Flåm og Geilo.

Artikkelen gjer greie for kva data ein må ha for å kunne nytte metoden, korleis ein kan gå fram for å legge datagrunnlaget til rette for analysen, før han syner kor effektivt handlingsromsanalysen kan avklare sentrale spørsmål om reisemålsutvikling og reisemålspromosjon, både generelt og meir konkret knytt til dei valde destinasjonane.

Vitenskapelig publikasjon
(side 121-137)
av Sveinung Jørgensen & Lars Jacob Tynes Pedersen
Engelsk sammendrag

In this paper, we explore the nature and practice of corporate social responsibility (CSR). We employ a problem-formulation perspective on alternative approaches to CSR and argue against reducing CSR into a tool for achieving desirable organizational outcomes. The purpose of the paper is twofold. First, we aim to illuminate the widespread conceptual misunderstanding that underpins a purely instrumental approach to CSR and the dysfunctional consequences thereof for organizations and their stakeholders. Moreover, we aim to develop a typology of approaches to CSR on the basis of two important dimensions of CSR in organizations: the motivation for attending to CSR, on the one hand, and the integration of CSR in the organization, on the other hand. We introduce two distinctions: (1) between extrinsically and intrinsically motivated CSR initiatives and (2) between CSR initiatives that influence organizational core activities and those that do not. Genuine corporate responsibility involves both an identification and management of the values at stake in organizational activities and an acknowledgement that organizations have binding relations to their stakeholders that have tangible consequences for organizational activities. Our paper contributes to the literature by exploring the conditions for both appearing as being and actually being responsible.

Keywords: Corporate social responsibility, motivation, problem formulation, reputation, values

Vitenskapelig publikasjon
(side 138-154)
av Frederik Hertel & Michael Fast
Sammendrag

I denne artikel præsenteres meningsfulde fællesskaber, der er udtænkt som svar på ledelsesdilemmaet og ledelsesparadokset. Kort beskrevet består ledelsesdilemmaet og ledelsesparadokset i, at ledere anser etableringen af en Jeg-Det relationer som bedste strategi til opfyldelsen af egne såvel som organisationens målsætninger. Etableringen af Jeg-Det relationer skaber imidlertid en ledelsesmæssig distance til organisationsmedlemmerne og dermed til den organisatoriske kontekst, der skal ledes. Meningsfulde fællesskaber er et dialogisk rum, hvori der etableres et meningsfuldt, konstruktivt, udviklende og problemløsende samarbejde til gavn for såvel organisation som for det enkelte organisationsmedlem. Meningsfulde fællesskaber bortretoucherer imidlertid ikke de interne modsætninger til fordel for en harmonisk organisation i konstant ligevægt. Tværtimod indebærer meningsfulde fællesskaber, at organisationens interne modsætninger eksponeres således, at de kan bidrage til fortsat intern udvikling.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon