Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 2-15)
av Elsa Solstad & Trude Høgvold Olsen
Sammendrag

Problemstillingen i denne artikkelen er: Hvordan kan vi som forskere forstå hvordan mellomledere opplever fusjoner i offentlig sektor? Fusjoner i offentlig sektor har i hovedsak vært begrunnet med effektivitetsøkning og stordriftsfordeler. En naturlig innfallsvinkel er derfor forskningslitteratur om fusjoner innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet. Denne litteraturen er gjerne normativt orientert, og bygger i stor grad på erfaringer fra fusjoner mellom bedrifter. Vår erfaring er imidlertid at mellomledere i offentlig sektor ikke opplever at kunnskap om fusjoner mellom bedrifter er relevant for dem. De mener at begrepsapparatet ikke er tilpasset deres situasjon. Dette reiser et viktig spørsmål om hvorvidt kunnskap om fusjoner kan overføres fra en kontekst til en annen. I denne artikkelen illustrerer vi hvordan begrepsapparatet vårt både kan utvide og begrense vår forståelse av hvordan mellomledere opplever fusjoner i offentlig sektor.

Vitenskapelig publikasjon
(side 16-35)
av Petter Osmundsen & Magne Emhjellen
Sammendrag

Artikkelen analyserer bedriftsøkonomiske beslutningskriterier for klimaprosjekter. Denne typen prosjekter vil normalt bli gjennomført av private aktører. De bedriftsøkonomiske beslutningskriteriene er viktige for de private aktørene, men også for myndighetene som skal beregne hvor store tilskudd man trenger til ulike tiltak. En rangering av ulike tiltak i samfunnsøkonomisk sammenheng må ha en bedriftsøkonomisk kalkyle i bunnen. Eksempler på emner som gjennomgås, er beregning av tiltakskost og kostnadsestimering av klimaprosjekter. Som gjennomgående case i analysen benytter vi karbonfangstprosjektet på Kårstø.

Vitenskapelig publikasjon
(side 36-49)
av Nina K. Prebensen & Sølvi Lyngnes
Sammendrag

Fisketurisme er en populær ferieaktivitet blant mange av de som besøker Norge. Fiskeaktivitetstilbudene i Norge varierer i struktur, innhold og omfang. Artikkelen tar utgangspunkt i nyere perspektiver på markedsføring og diskuterer fisketurisme som næringsfenomen og turistopplevelse i lys av disse. Norge har en viktig ressurs, fisken, som kilde til verdiskapning, enten ved å drive tradisjonell fiskerinæring eller også å la andre komme hit i rekreasjonsøyemed der fiskeaktivitet kan utøves på ulike vis og med ulik verdi for turist, vertskap og samfunn. Artikkelen retter fokus mot Norge, men viser eksempler fra andre land for å illustrere ulike måter å utøve fisketurisme på.

Fisketurisme i Norge preges i stor grad av et produksjonsorientert fokus. Dette gjenspeiles også i dagens forskning på temaet, som i stor grad dreier seg om fisken som ressurs og forvaltningen av denne. Artikkelen peker på økt verdiskapning for både kunde og bedrift ved å flytte fokus fra fisken som ressurs og produkt til kunnskap knyttet til videreforedling og opplevelser rundt fiskeressursen. Det å bli mer bevisst på hva fisketurisme gir av opplevelsesverdi for kundene, eksempelvis underholde, skape identitet, lære og gi minnerike opplevelser, kan bidra til å belyse et verdiskapningspotensial for bedriftene i tillegg til bedre forvaltning av fisken som ressurs for sted og nasjon.

Vitenskapelig publikasjon
(side 49-62)
av Jon Henry Rosseland
Engelsk sammendrag

There is a long-standing debate on the relationship between corporate social responsibility and financial performance. In this paper I provide evidence of a negative impact on stock values for companies voluntarily engaging in environmental and social responsible corporate activities. The analysis is based on a sample consisting of 33 global financial institutions adopting the Equator Principles in the period 2003 to 2010. Furthermore, in a subsequent analysis I find that companies exposed to greater public interest in environmental and social issues experience smaller declines in stock values, and that growth firms experience a larger decline in stock values. From a policy development point of view the findings in this study suggest that companies do not have financial incentives for making responsible investments, thus advocating more governmental interventions and regulations.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon