Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 2-24)
av Jon Gunnar Nesse
Sammendrag

Føremålet med artikkelen er å gi eit bidrag til forståinga av kjønnsskilnader i ungdommars motivasjon for entreprenørskap. Datamaterialet er henta inn gjennom ei spørjeundersøking blant ungdommar frå område med ulik næringsstruktur, og analysert ved hjelp av separate regresjonsanalysar for jenter og gutar. Som uavhengige variablar er nytta både kontekstuelle og individuelle faktorar, medan ein indeks for entreprenørlyst fungerer som avhengig variabel. Resultata viser ein del ulikskapar mellom kjønna som kan forklare ulik motivasjon for entreprenørskap. Sterke drivkrefter for entreprenørlyst blant jentene var tilgang på sosial og kulturell kapital, og leiarambisjonar. Ønske om tryggleik for framtida var ein kraftig barriere mot entreprenørskap hos jentene. Faktorar som hadde betydning for entreprenørlyst hos gutar, var dynamisk næringsstruktur, sosial kapital, leiarambisjonar og ønske om uavhengnad. Eg fann ingen mentale sperrer mot entreprenørskap hos gutane. Gutane hadde altså fleire drivkrefter for og færre barrierar mot entreprenørskap enn jentene.

Vitenskapelig publikasjon
(side 26-37)
av Erik Døving, Beate Elstad & Fred Strønen
Sammendrag

Hva slags oppfatninger finnes det av hva som er en god leder? Hvordan varierer synet på ledelse etter alder? I denne artikkelen rapporterer vi hva et bredt sammensatt utvalg personer i alderen 15-77 år svarte på spørsmålet om hva som etter deres egen oppfatning kjennetegner en god leder. Den prototypiske leder må fremfor alt like å samarbeide og må ikke være for individualistisk og egenrådig. Det er også bred enighet blant våre respondenter om at en god leder må være fornuftig og sette mål for virksomheten. Overraskende nok mener våre eldste respondenter til forskjell fra de yngre at en god leder er dristig, endringsvillig, intuitiv og omsorgsfull. De yngste mener i større grad enn de eldre at handlekraft, konkurranseinstinkt og selvsikkerhet er viktig. De yngste etterspør stereotypisk maskuline ledere, mens de modne og erfarne vil ha dynamiske ledere med mer stereotypisk feminine trekk.

Takk til Gro Ladegård, Vigdis H. Madsen, Ingvild Marheim Larsen og Åge Johnsen for konstruktive kommentarer.

Vitenskapelig publikasjon
(side 38-56)
av Rune J. Sørensen
Sammendrag

I artikkelen diskuteres betingelsene for demokratisk kontroll med statlige selskaper. På grunnlag av internasjonal faglitteratur drøftes betingelsene for effektiv delegasjon av beslutningsmyndighet til selskaper. Selskapsorganisering fungerer best når virksomheten har et klart, avgrenset formål, når det eksisterer gode resultatindikatorer, når virksomheten kan gis handlefrihet både på inntekts- og utgiftssiden, og når selskapet er eksponert for konkurranse. Tradisjonelt hevdes det at eierstyringen av statlige selskaper er svak. Selskapene domineres av administrasjonen, av ansattes organisasjoner eller av kortsiktig, politisk opportunisme. Samtidig fremhever litteraturen en rekke uformelle styringsmekanismer som bidrar til at selskapene holdes på politisk riktig kurs.

Vitenskapelig publikasjon
(side 59-83)
av Svein Ulset, Rune Rønning & Paul Gooderham
Engelsk sammendrag

The purpose of this theory-anchored case-study article is to examine governance costs that arise when a multi-domestic multinational enterprise (MNE) attempts to centralize key functions such as procurement. The study describes the progress Rieber & Søn, a Norwegian MNE, had made with the initial phase of its procurement centralization project. This project is part of broader transformation project in the company, “Program Future“, that commenced in the autumn of 2008 and is set to run until March 2011. Our focus is on the project’s expert “category” teams who are charged with the task of developing the knowledge base for the realization of an integrated but locally sensitive purchasing strategy. One key finding is that while the category teams, despite resource-deficiencies, had made substantial progress in identifying potential savings, integrating these into the wider organization remained a challenge.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon