Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 1-26)
av Thore Johnsen & Ole Gjølberg
Engelsk sammendrag

In this article we discuss socially responsible investments (SRI) with specific reference to the management of the Norwegian Oil Fund (Government Pension Fund Global). We present an empirical analysis of compositions and performance of several SRI indices. Our conclusion is very clear. There are significant costs related to imposing ethical restrictions on fund management, and substituting a positive selection principle for a negative, will increase the costs even more. As we show, this is because positive selection makes the portfolio biased towards large cap companies and specific industries and geographical markets. Hence, we recommend the Oil Fund to remain with the negative selection principle, which has been applied since 2003. To the extent that the Government wants to increase investments in, e.g. companies within renewable energy or companies that one would hope contribute to development in poor countries, this should be done in separate funds and not within the Oil Fund.

(side 27-44)
av Sveinung Jørgensen
Engelsk sammendrag

The article explores the barriers that hinder fundamental reformulations of business problems – from the orientation of profitability and weak sustainability to that of strong sustainability and non-growth. For this purpose it employs a framework of problem formulation, rationality, and creativity in a systems perspective. This framework has its foundation in the assertion in the philosophy of science that rationality constitutes the ‘lenses behind the eyes’. The mainstream field of business and administration is placed within the rational-choice paradigm where the maximization of shareholder value has a received position as a ‘scientific truth’. By combining the metaphor of rationality with Csíkszentmihályi’s concepts of creativity (1999; 2006), this article argues that a shift of business paradigms may require the gatekeepers of the business field to adopt a new set of lenses. However, if the existing lenses are located ‘behind the eyes’, this means that a shift of paradigm is nearly impossible.

(side 45-60)
av Trond Arne Borgersen & Karl Robertsen
Sammendrag

Fra 1992 og frem til og med sommeren 2007 steg norske boligpriser betydelig. Samtidig økte både banker og husholdninger sin eksponering mot boligmarkedet. I årene frem til toppen av boligprissyklusen gikk høy boligprisvekst og økt boligmarkedseksponering sammen med betydelige endringer i bankenes kredittpraksis på boliglån. Her presenteres en modell som viser samspillet mellom boligpriser og bankenes boliglån, og hvordan bankenes vektlegging av gjeldsbetjeningsevne lett kan reduseres når bolig­prisveksten er høy. Høy boligprisvekst kan slik gjøre det enklere å etablere seg med bolig for husholdningsgrupper med lite egenkapital. Høy boligprisvekst følges nå av økte belåningsgrader og stigendegjeldsbelastning i husholdningssektoren. Et slikt paradoks kan skyldes at kredittrasjoneringen i boligmarkedet er endogen, og at svake interne retningslinjer for kredittgivning, eller sterk konkurranse om markedsandeler bankene imellom, kan øke vektleggingen av pantesikkerhet i bankenes kredittvurderinger når boligprisveksten er høy. Dersom økte boligpriser og høyere utlån får lov til å stimulere hverandre gjensidig, og både boligetterspørselen og tilbudet av boliglån drives av forventninger om fremtidig prisvekst, kan boligprisbobler lett oppstå.

(side 61-77)
av Beate Elstad & Gro Ladegård
Sammendrag

Formålet med studien som presenteres i denne artikkelen er å undersøke hva som kan påvirke kvinners innflytelse som styremedlemmer, med utgangspunkt i teorier om mangfold. Først ser vi på hvor stor grad av innflytelse kvinnene i styrer opplever å ha. Deretter undersøker vi hvorvidt graden av innflytelse påvirkes av bestemte mekanismer som er knyttet til utfordringer med mangfold i denne typen grupper. Utvalget i studien er 446 kvinner registrert i databasene til Female Future (NHO) og Innovasjon Norge. Våre funn viser for det første at kvinnene opplever å ha stor innflytelse i styrene de er medlemmer i. Dessuten ser vi at jo større kvinneandelen er, desto større er også graden av opplevd innflytelse. Videre finner vi at selvsensur og informasjonstilgang har effekter på opplevd innflytelse, mens uformell sosial omgang ikke har en slik effekt.

(side 78-84)
av Harald S. Olsen
Sammendrag

Ved måling av inntekter og kostnader i anleggskontrakter som strekker seg over flere regnskapsperioder er det hovedsakelig to metoder som har vært benyttet: 1) Fullført kontrakts metode, hvor inntektsføringen skjer ved ferdigstillelse. Typisk eksempel her vil være små byggfirma som ved levering av ferdig hus mv. inntektsfører hele kontraktssummen. 2) For foretak som ikke er små er det påkrevd i NRS 2 og internasjonalt i IAS 11 at ved fastpriskontrakter skal inntekten periodiseres i takt med fremdriften av prosjektet. Man oppnår dermed sammenstilling av påløpte kostnader og inntekter i de regnskapsperioder anleggskontrakten eksisterer. I fastpriskontrakter er beregnet fullføringsgrad grunnlaget for beregning av inntektsføring og eventuell aktivering av eiendel.1 Beregning av reell fullføringsgrad kan i praksis være vanskelig, og IAS 11 og NRS 2 gir derfor anvisning på at kostnader påløpt i forhold til totale forventede kostnader kan benyttes som estimat for fullføringsgrad. Alternativt kan outputmål som måling av teknisk fremdrift 2 benyttes. I artikkelen vises det at begrepet fullføringsgrad er irrelevant for økonomisk måling og dermed for regnskapsføring av tilvirkningskontrakter.3

Research note
(side 85-93)
av Asle Rolland
Sammendrag

Utgangspunktet for artikkelen er at vitenskapen om tilfredshet knapt eksisterte før 1990, og at den har fått sitt endelige gjennombrudd etter årtusenskiftet. Artikkelen drøfter globaliseringen som en mulig forklaring på dette fenomenet. Globaliseringen har forsterket konkurransen og gjort markeder, bedrifter og stater mer sårbare. Tilfredshet er en vitenskap om hvordan bedrifter og stater kan beskytte seg mot sårbarhet. Ulikt tollmurer og kvotehandel, er tilfredshet dertil proteksjonisme som bedriftene har autonom kontroll over. Betydningen av tilfredshet for å overkomme den globale finanskrisen blir diskutert.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon