Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 1-19)
av Rune J. Sørensen, Ralph Bjone & Lars Molden
Sammendrag

Forsvarsmateriell er kostbart, utstyret er teknologisk avansert, anskaffelsesprosessen er langvarig, og utstyret har ofte meget lang levetid. Utforming av kontrakter om kjøp av militært utstyr fremstår derfor som viktig og krevende. Analysen viser at de fleste forsvarskontrakter er varianter av fastpriskontrakter. Kontraktene har gjennomgående høy detaljeringsgrad. Den teknologiske usikkerheten og kostnadsusikkerheten i prosjektene er lav, mens det er større usikkerhet om fremdriftsplaner. Studien viser at teknologisk usikkerhet og kompetanse i innkjøpsorganisasjonen er viktig for graden av kontraktsspesifikasjon. En høy spesifikasjonsgrad i kontraktene og lav usikkerhet om fremdriftsplan legger til rette for bruk av fastpriskontrakter. Forventninger om opportunisme fra leverandørens side synes ikke å lede til større kontraktsspesifikasjon, men til mer bruk av fastpriskontrakter. Fastpriskontrakter har færre budsjettoverskridelser, men flere forsinkelser enn kostnadskontrakter.

(side 20-38)
av Bjarne Espedal
Sammendrag

I ledelseslitteraturen argumenteres det for at organisasjoners toppledelse trenger handlingsrom for å kunne utøve effektiv og målrettet ledelse. Artikkelen utforsker og problematiserer premissene for denne konvensjonelle visdom. Drøftingen viser at handlingsrom for ledelse formes av strukturelle, sosiale og kognitive faktorer som både kan gi muligheter og begrensninger for ledere. På samme tid kan ledere være reflekterte og handlende aktører som påvirker og endrer disse aspektene. Det vil si at organisasjonsmessige og individuelle føringer, relatert til handlingsrom for ledelse, representerer både betingelser og objekter for toppledelsens beslutninger og handling.

(side 39-55)
av Torstein Nesheim & Jarle Bastesen
Sammendrag

Nystartede bedrifter står ovenfor mange utfordringer relatert til bemanning og tilgang på kompetanse. Det er gjort lite forskning på bemanningsutfordringer i bedrifters oppstartfase, inkludert potensialet ved bruk alternativene til faste ansettelser. Den forskningen som er foretatt på atypiske tilknytningsformer, har på sin side utelatt entreprenørbedrifter som empirisk kontekst. Gjennom en case studie av en bedrift i oppstartfasen, vil vi vise hvordan og hvorfor oppdragstakere og prosjektansatte ble brukt over tid. Disse atypiske arbeidstakerne arbeidet tett sammen med bedriftens ansatte, og ble en integrert del av bedriftens spesialiseringsprosess, hvor arbeidet måtte kontrolleres og koordineres. Vi viser hvordan oppdragstakere og prosjektansatte ble benyttet for ulike formål, og illustrerer hvordan de er en del av den økende formaliserte og spesialiserte organisasjonsstrukturen i virksomheten.

(side 56-73)
av Lars Jacob Tynes Pedersen
Engelsk sammendrag

This paper discusses possible ethical implications of the use of management language and rhetoric in different contexts. It is argued that the language of management, as it appears in management theories and literature, facilitates some types of behavior and may limit or minimize the prevalence of other types of behavior. This can be realized through (1) the linguistic construction of a reality where some types of behavior are excluded from the solution space of current problems, or (2) by the role of language in the promotion of a disengaged relationship to moral problems in work situations. In the paper, various examples are discussed to illustrate how moral dimensions in work life situations can be ignored or concealed through a one-sided economic conceptualization and understanding of organizations, interaction and human beings.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon