Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 2-19)
av Svein Ulset
Engelsk sammendrag

From a dynamic transaction cost economics perspective, this paper explains disintegration of system producers in network externality industries. A dynamic model is elaborated that aims to explain how the initial positive effects of integration may turn negative during the first period causing specialist firms increasingly to replace integrated ones in the second period. These changing effects are portrayed as the outcomes of intertemporally dependent vicious and virtuous circles, each consisting of an unbroken sequence of causes and effects that runs from component sourcing through component innovation and network externalities back on component sourcing. Whereas the choice of proprietary and closed standards will affect outsourcing negatively and thereby switch the “unbroken sequence of causes and effects” into a vicious circle, the choice of non-proprietary and open standards will affect component outsourcing positively and thereby switch the sequence into a virtuous circle. Examples from the computer and mobile phone industries illustrate the workings of the model.

(side 20-32)
av Vidar Schei
Engelsk sammendrag

Cooperatively oriented group members typically negotiate smoothly with each other, but what happens when cooperators have to face group members with individualistic orientations? We examined how the behavior and outcome of cooperators were affected by the number of individualists in negotiating groups. We induced 174 students to adopt either a cooperative or an individualistic orientation before they participated in a three-person negotiation simulation. There were three group compositions; all-cooperative (no individualists), cooperative majority (one individualist), or cooperative minority (two individualists). The inclusion of one individualistic member in the group lowered the satisfaction of cooperative members; inclusion of two individualistic members also lowered the individual outcome of cooperative members. Furthermore, cooperative members changed their negotiation behavior to more yielding and less dominating when they met two individualistic members, and this change in behavior seemed to explain their lower individual outcome.

(side 33-50)
av Rune Lines, Erik Døving & Anita E. Tobiassen
SammendragEngelsk sammendrag

Organisasjonslæring er et «hett» tema innen moderne organisasjonsforskning og praktisk organisasjonsdesign. Den entusiasmen en finner for organisasjonslæring hos mange praktikere, konsulenter og noen akademikere, står i skarp kontrast til hva en så langt vet ut fra forskningsbasert kunnskap om emnet. Denne kunnskapen viser at veien fra organisasjonslæring til forbedret resultat er langt mer usikker enn hva de ivrigste talsmennene vil ha oss til å tro. I denne artikkelen gjennomføres en kritisk analyse av litteraturen om organisasjonslæring. Formålet er å utvikle et mer realistisk perspektiv på dette feltet, et perspektiv som er mer forenlig med den forskningsbaserte kunnskapsstatusen. Basert på en gjennomgang av mer enn 150 publiserte artikler om emnet,1 utvikles også en læringsontologi som beskriver hvilke hovedtema en så langt har fokusert på innenfor forskningsfeltet. Artikkelen avsluttes med en drøfting av hva vi anser å være blant de mest kritiske emnene for framtidig forskning på organisasjonslæring.

Organizational learning has become one of the «hot topics» in contemporary organizational research and practical organizational design. The enthusiasm of many practitioners, management consultants and some academic researchers is in sharp contrast with what is known about organizational learning so far based on the research evidence. This research based knowledge clearly shows that the path from organizational learning to improved performance is much more cumbersome and uncertain than many proponents would like us to think. In this article, we critically examine the literature on organizational learning. The purpose is to develop a more realistic perspective on the phenomenon, a perspective that is more consistent with the research based knowledge status. Based on a review of more than 150 published articles, we also develop an ontology that depicts core themes that has been treated in the research literature up to this point. In the final part of the article, we discuss what we believe to be the most critical areas for future research on organizational learning.

(side 51-63)
av Erik Døving & Odd Nordhaug
Sammendrag

Formålet med denne artikkelen er å drøfte utfordringer bedrifter og andre virksomheter står overfor når det gjelder å håndtere et økende mangfold i arbeidslivet, for på den bakgrunn å skissere framtidige forskningsutfordringer innenfor det relativt nye tematiske feltet ledelse av mangfold eller inkluderingsledelse.

(side 64-77)
av Solfrid Mykland
Sammendrag

Tema for denne artikkelen er hvilke begrensninger domstolsretorikken gir i konfliktsituasjoner, og hvordan en tilnærming gjennom mekling i mange tilfeller kan gi en alternativ og mer hensiktsmessig måte å tilnærme seg konflikter på. Innledningsvis vil jeg kort beskrive hvordan forskningen har fokusert på konflikter i organisasjoner, og hvordan dette har endret seg over tid. Deretter vil jeg gi en oversikt over hva konflikter er, og hva de kommer av. Jeg vil se på forskjellene mellom ulike retoriske tilnærminger vi kan finne i domstolene, og vil videre ta for meg ulike former for mekling som utøves der. Avslutningsvis vil jeg drøfte forskjeller mellom konfliktløsning og konflikthåndtering, før jeg nyanserer bildet av domstolsretorikkens utilstrekkelighet. Det er ikke slik at meklingstilnærmingen er den beste i alle situasjoner. Domstolsretorikken har også sin fortreffelighet, og mot slutten av artikkelen vil jeg ta for meg situasjoner der domstolene kan være det beste alternativet.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon