Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1)
av Odd Nordhaug
(side 2-16)
av Filstad Cathrine, Johan Olaisen & Tom Rosendahl
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen tar for seg de mest sentrale utfordringene som møter kunnskapsbaserte organisasjoner og som både er lokale og globale i forhold til organisasjonsform, interessenter og læringsprosesser. Dette blir belyst med en empirisk setting blant aktører i reklamebransjen og eiendomsmeglerbransjen. Et sentralt spørsmål som drøftes er hvorfor kompetanse fremstår som viktigste ressurs og konkurransefortrinn for fremtidens organisasjoner. Artikkelen gjennomgår også strategier for kompetansebasert ledelse, utvikling av lærende organisasjoner og teamorganisering. Behovet for kunnskapsutvikling og læring i organisasjoner blir dessuten synliggjort i relasjon til globaliseringsproblemstillinger. Dette inkluderer en strategidiskusjon om standardiserte versus lokaltilpassede løsninger for internasjonale og globale virksomheter. Det empiriske grunnlaget er hentet fra to doktorgrader hvor den ene belyste reklamebyråer og den andre belyste eiendomsmeglere. Artikkelen har en konkluderende modell som viser hvilke organisasjonsformer vi har i forhold til intern og ekstern kompleksitet. Artikkelen viser i tillegg hvordan reklamebyråer og eiendomsmeglere forsøker å optimalisere både en lokal og global organisasjonsform.

In this paper we discuss standardised versus local adaptation of knowledge in multinational companies and a real estate agency. Focus is sete on knowledge as situated and developed in social and cultural contexts using knowledge management, organisational learning and cross-cultural marketing communication literature as a framework. The challenge of knowledge organisations is how standardised knowledge is recreated local and their ability of making knowledge global in organisations. Central is a discussion of different type of organisations in connection with their ability of solving challenges when it comes to knowledge characterized as both internal and external complex.

(side 17-30)
av Erik Døving & Odd Nordhaug
Engelsk sammendrag

The concept of firm specific competences was originally developed within neo-classical human capital theory. This paper distinguishes between and develops measures of technically related specificity (as in the original conceputalization) and intraorganisational competences (non-technical firm specific), and investigates the effects of internal job mobility, organizational structure and communication pattern on the acquisition of each of the two competences. Analyses of self-report data obtained from 980 managers and professionals in Statoil indicate that cross-unit transfers and extent of communication have large, positive and diminishing effects on intraorganisational competence. The results further indicate that participation in cross-unit task forces and extent of cross-unit communication have positive and diminishing effects on firm specific technical competence. This research demonstrates that different components of firm specific competence can be distinguished empirically and that the two competence types have different antecedents.

(side 31-46)
av Rune Lines
Engelsk sammendrag

The literature on organizational learning has been dominated by a «cold cognition» perspective on information processing. A vast body of knowledge from psychological research on emotions have established profound effects of emotions on information processing and, thus, organizational learning. In this paper we draw on this literature and develop an emotional perspective on organizational learning. Specifically, it is shown that emotions impact on organizational learning through changing the learning subprocesses of knowledge acquisition, information interpretation, information distribution and organizational memory.

(side 47-61)
av Søren R. Nymark
Engelsk sammendrag

'Learning organizations' enable companies to remove hierarchical levels and to introduce a flatter organizational structure, which can lead to reduced costs and increased productivity. A recent Danish study has proved coherence between a flat, integrative organizational structure and an increased productivity. This enables a kind of management in which the managerial form is not as direct as it is in more traditional structured companies. Value-based management is advanced as a possible answer to the question of which managerial form that is appropriate for these kind of companies. In the article, value-based management is described as well as the underlying factors that are affected by such a managerial form. Required managerial elements in relation to value-based management are advanced. Examples from Hewlett-Packard are used to illustrate both the use of value-based management in practice and the underlying factors.

Research notes
(side 62-72)
av Torbjørg Heggheim & Andreas Ørjasæter Solhaug
Sammendrag

Kunnskapsdeling i organisasjoner er et viktig middel for økt konkurranseevne. I 1964 identifiserte Crozier et dilemma som er høyaktuelt også for dagens kunnskapsbedrifter. Dilemmaet går ut på at et individ må dele sin kunnskap for å bli oppfattet som ekspert, men deling bidrar til å redusere den kunnskapsforskjell som ekspertmakt er et resultat av. Eksperten undergraver med andre ord sin posisjon og sin ekspertmakt ved å dele av sin unike kunnskap. Denne artikkelen tar for seg temaet taus kunnskap, og analyserer Crozier's dilemma for kunnskapsdeling både på individ- og organisasjonsnivå. Vi presenterer en nettverksbasert løsning på dilemmaet. I løsningen argumenterer vi for en større grad av utveksling av eksperter innenfor samme verdikjede. På denne måten kan ekspertene dele av sin kunnskap, og samtidig styrke sin egen kunnskapsbase. Løsningen reduserer den negative effekten av dilemmaet. I tillegg fremmes kunnskapsdeling generelt, uten at ekspertene vil forlate organisasjonen. Løsningen vil også bidra til å øke konkurranseevnen for verdikjeden sett under ett.

(side 73-81)
av Paul N. Gooderham & Anita E. Tobiassen
Engelsk sammendrag

This paper is concerned with small, growth-oriented firms and the use they make of external sources of competencies. However, rather than just quantifying external network members the paper employs qualitative data derived from five Norwegian firms in order to differentiate those parts of their external networks which are of critical significance for knowledge acquisition from those which are not. Applying this criterion the qualitative analysis reveals that apparently extensive networks are substantially more limited. In particular the omnipresent authorized accountant is revealed as having a largely peripheral status as a source of critical competencies.

(side 82-94)
av Erik Døving, Paul N. Gooderham & Odd Nordhaug
Sammendrag

På grunnlag av en spørreundersøkelse blant norske regnskapsbyråer analyseres kjennetegn ved rådgivningsaktiviteter. I artikkelen undersøker vi i hvilket omfang regnskapsbyråer leverer rådgivningstjenester til SMB, herunder en oversikt over hvilke typer rådgivningstjenester som leveres; analyserer den relative betydningen av rådgivningstjenester for regnskapsbyråene; hvilke samarbeidspartnere byråene gjør bruk av; søker å avdekke trekk ved regnskapsbyråer som er av betydning for å kunne fungere som rådgiver; antyder utviklingstrekk ved regnskapsbransjen innen rådgivningsområdet; og kartlegger kompetansebehovene hos regnskapsbyråene.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon