Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Beta – Scandinavian Journal of Business Research is an academic journal that publishes articles continously.

BETA is already an established outlet for research in business and economics, such as: strategic management, organizational behaviour, marketing, business economics, public sector management, accounting and finance, human resource management, sustainable business model development, innovation and product development, and business ethics.

In particular, BETA welcomes submissions set in Scandinavian contexts, but is also open to studies set in other contexts.

 

PEER REVIEW
All research articles that are considered relevant for publication in the journal are reviewed by at least two anonymous academic referees with no ties to the author. In addition, the article is reviewed by the journal's editorial board and the final decision regarding publication of the article is made by the Editor-in-Chief. The journal practices "double blind" peer review, whereby both reviewers and the author remain anonymous to each other.

INDEXING
The journal is authorized as a publication channel on level 1 in NSD - Norwegian Centre for Research Data (for Norway and Sweden), in the Danish Ministry of Higher Education and Science's Authorization list for serials (Denmark), and in Finland's Publication Forum. The journal is covered by the following indexing and discovery services:
 • Juridika
 • Rettsinfo.no
 • Norart
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).
Editor-in-Chief
Ingeborg Astrid Kleppe, professor, NHH Norges Handelshøyskole

Associate Editors
Siri Terjesen, professor, Florida Atlantic University
Randi Lunnan, professor, Handelshøyskolen BI

Associate Editor Finance
Sylvia Gottschalk, director of Finance Programmes, Middlesex University Business School

Editorial Assistant
Bente Berg

Editoral Advisory Board
Richard Croucher, professor, Middlesex University
Erik Døving, førsteamanuensis, OsloMet - Storbyuniversitetet

Kontakt 
Ingeborg Astrid Kleppe
Beta er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen grønn åpen tilgang (green open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfatter å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), etter at artikkelen er publisert i tidsskriftet.

Forfatter kan ikke spre eller publisere den endelige versjonen. Forlaget oppfordrer imidlertid forfattere til å ta vare på akseptert versjon av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til endelig versjon som publiseres på idunn.no. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på Idunn.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på nettsidene til NFFO.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets plattform for elektronisk distribusjon av tidsskrifter.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
 • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
 • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering
 • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering

Innlevering av manus

Manuskripter sendes til redaksjonen per e-post for vurdering.

Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
 • Forfatteropplysningene er fullstendige
 • Antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • Noter og referanser er i henhold til veiledningens standard
 • Et kort abstrakt og nøkkelord på engelsk og norsk/svensk/dansk er inkludert

Krav til manuskriptet

Artikler skal skrives på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Artikler bør ikke overskride 30 sider, inklusive sammendrag, noter, tabeller, figurer og ev. vedlegg.

Sjekkliste før innsending

Manuskriptet skal inneholde følgende:
 • Tittel
 • Sammendrag, inntil 150 ord
 • 4–10 nøkkelord
 • Hvis artikkelen er på et skandinavisk språk skal den ha tittel, sammendrag og nøkkelord på både engelsk og det skandinaviske språket
 • Selve manusteksten: 8000–12000 ord – eksklusivt tabeller og/eller figurer. Skrifttype: Times New Roman, størrelse 12, linjeavstand 2. Tre nivå overskrifter: Nivå 1 – Venstre marg, fet skrift, størrelse 14; nivå 2 – venstre marg, størrelse 14; Nivå 3 – italic, størrelse 12 integret i avsnitt.
 • Acknowledgements/takksigelser
 • Nummererte noter, organisert som sluttnoter (før referanseliste)
 • Litteraturreferanser, alfabetisk ordnet (husk å legge til DOI-lenke til referanser som har dette)
I egne dokumenter:
 • Nummererte figurer og tabeller
 • Tittelside med tittel på artikkel, forfatters navn, institusjonstilknytning og e-postadresse, kort forfatterbeskrivelse (maks 60 ord) samt tekst til note med takksigelser, opplysninger om finansiering mm. dersom det er aktuelt.

Referansesystem

Beta benytter Harvard-referansesystemet. For mer informasjon, se følgende kilde.

DOI-REFERANSE

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. her.

Eksempel på plassering av DOI-kode med Harvard-referansestilen: Burkett, H. (2008) 'Performance improvement myths, models, and opportunities', Performance Improvement. 47(6), p2. https://doi.org/10.1002/pfi.20001

Formler

Formler bør skrives som «vanlig tekst» så langt der er mulig. Pluss, minus, gange, hevet, senket og kursiv kan brukes for å bygge opp formlene. Deletegn kan lages med skråtegn. Forfatter må bestrebe seg på at formler laget med formeleditoren (Word) ligger på egne linjer. Unngås formler laget som bilde forløpende i teksten. Merk at formler som er lagret som bilde, ikke vil bli søkbare i søketjenestene tilknyttet idunn.no.

Tabeller, figurer og illustrasjoner

Alle figurer må være redigerbare og leveres i originalformatet. Tabeller i word lages ved å benytte tabell-funksjonen. OBS: legg også ved en versjon av tabellen som pdf, så det er sikkert setteriet ser hvordan den skal se ut. (Oppsettet i Word kan variere noe fra maskin til maskin).

Alle figurer, bilder og punktgrafikk må være høyoppløst og i god kvalitet. Beta foretrekker forfatternes egne utarbeidede figurer og er tilbakeholden med å trykke figurer kopiert eller modifisert fra andre publiserte artikler eller andre kilder.

Merk at tabeller, grafer og figurer skal kunne leses uavhengig teksten og må gis en forklarende tittel med nødvendig tilleggsinformasjon i noten til tabellen/grafen/figuren.

Lange og spesielt brede tabeller, figurer, illustrasjoner og bilder er uheldig for layouten og bør unngås (bør ikke overstige en stående A4-side).

Tabeller, figurer og illustrasjoner nummereres fortløpende. Marker hvor i manuskriptet hvert element skal plasseres, slik [tabell 1 omtrent her].

Alle tabeller, figurer og illustrasjoner som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere trykte illustrasjoner.

Noter

Noter skal være i form av fotnoter (ikke sluttnoter)

Vurderingsprosessen

Beta har dobbelt-blind fagfellevurdering. Manuskripter som sendes inn til vurdering skal være anonymisert. Det betyr at forside og forfatteromtale må være i et separat dokument og at alle eksplisitte selvreferanser må anonymiseres.

Forfatter får tilbakemelding på e-post fra redaktøren etter at manuskriptet har vært til fagfellevurdering. Forfatter vil i den forbindelse informeres om artikkelen godkjennes som den er, godkjennes med mindre revisjoner, godkjennes med større revisjoner eller refuseres. Hvis redaktøren ber om revisjoner vil forfatter få en frist for dette.

Dersom manuskriptet godkjennes for publisering vil forfatter motta en 1. korrektur som en pdf-fil vedlagt en e-post før publisering. Det skal kun rettes opp korrekturfeil og ikke foretas endringer i teksten i forhold til godkjent manuskript (omredigering, ny tekst etc.).

Forfatter mottar en PDF av artikkelen etter at tidsskriftet er publisert på idunn.no.

Etter publisering

Publisering av artikkel i tidsskriftet er underlagt bestemmelsene i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift utarbeidet av Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Se også informasjonsbrev fra Universitetsforlaget om Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift, samt informasjon om egenarkivering av artikkelen.

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

Innlevering av manus

Manuskripter sendes til redaksjonen per e-post for vurdering ingeborg.kleppe@nhh.no.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon