Litteratur

Abramson (2008); Abramson, Bruce, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child. Article 2. The Right of Non-Discrimination, (Leiden 2008).

Alston (1994); Alston, Philip, «The Best Interests Principle: Towards a Reconciliation of Culture and Human Rights» i The Best Interests of the Child, Philip Alston (red.) (Oxford 1994) 1–25.

Alston (2001); Alston, Philip, «The Historical Origins of the Concept of ‘General Comments’ in Human Rights Law» i The international system in quest of equity and universality, Liber Amicorum Georges Abi-Saab, Laurence Boisson De Chazournes og Vera Gowlland-Debbas (red.) (Haag 2001) s. 763–776.

Andenæs (1990); Andenæs, Johs., Straff, almenprevensjon og kriminalpolitikk, (Oslo 1990).

Andenæs (2003); Andenæs, Johs., Alminnelig strafferett, 5. utgave (Oslo 2003).

Arce (2012); Arce, Matías Cordero, «Towards an Emancipatory Discourse of Children’s Rights», International Journal of Children`s Rights, 2012 s. 365–421.

Backer (2006); Backer, Inge Lorange, «Lovgivere og domstoler ved begynnelsen av det 21. århundre», Jussens Venner, 2006 s. 248–266.

Backer (2008); Backer, Inge Lorange, Barneloven: Kommentarutgave: Lov 8. april 1981 om barn og foreldre, 2. utgave (Oslo 2008).

Beltman med flere (2017); Beltman, Daan, Kalverboer, Margrite, Zijlstra, Elianne, van Os, Carla og Zevulun, Daniëlle «The Legal Effect of Best-Interests-of-the-Child Reports in Judicial Migration Proceedings: A Qualitative Analysis of Five Cases», i The United Nations Convention on the Rights of the Child. Taking Stock after 25 Years and Looking Ahead, Ton Liefaard og Julia Sloth-Nielsen (red.) (Leiden 2017) s. 655–680.

Bendiksen (2008); Bendiksen, Lena R.L., Barn i langvarige fosterhjemsplasseringer – foreldreansvar og adopsjon, (Bergen 2008).

Bendiksen og Haugli (2010); Bendiksen, Lena R.L. og Haugli, Trude, «Hvor ble det av gutten», Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 2010 s. 60–80.

Bendiksen og Haugli (2011); Bendiksen, Lena R.L. og Haugli, Trude, «Barneperspektiv i rettsvitenskapelig forskning», Retfærd 2011 s. 79–99.

Bendiksen og Haugli (2018); Bendiksen, Lena R.L. og Haugli, Trude, Sentrale emner i barneretten, 3. utgave (Oslo 2018).

Bendiksen (2019); Bendiksen, Lena R.L. «Children’s Constitutional Right to Respect for Family Life in Norway: Words or Real Effect?», i Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries, Trude Haugli, Anna Nylund, Randi Sigurdsen og Lena R.L. Bendiksen (red.) (Leiden 2019) s. 319–337.

Bergo (2016); Bergo, Knut, «Rett, rimelighet og stammepolitikk», Lov og rett, 2016 s. 65–67.

Bernt (2013); Bernt, Jan Fridthjof, «Høyesterett som politisk arena – Noen refleksjoner med utgangspunkt i to Høyesterettsdommer om norsk utlendingspolitikk», Jussens Venner, 2013 s. 320–329.

Bernt (2015); Bernt, Jan Fridthjof, «Krav om forholdsmessighet ved kontroll av offentlig myndighetsutøving» i Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten, Karl Harald Søvig (red.) (Bergen 2015) s. 27–47.

Bernt og Rasmussen (2010); Bernt, Jan Fridthjof og Rasmussen, Ørnulf, Frihagens forvaltningsrett, 2. utgave (Bergen 2010).

Besson og Kleber (2019); Besson, Samantha, og Kleber, Eleonor, «Article 2. The Right to Non-Discrimination» i The UN Convention on The Rights of The Child. A Commentary, John Tobin (red.) (Oxford 2019) s. 41–72.

Björgvinsson (2014); Björgvinsson, David Thór, «Fundamental Rights in EEA Law», i The EEA and the EFTA Court. Decentred Integration, the EFTA Court (red.) (Oxford 2014) s. 263–280.

Boe (1981); Boe, Erik, «Hvor fritt er det frie forvaltningsskjønnet?», Jussens Venner, 1981 s. 37–57.

Boe (2009); Boe, Erik, «‘Sterke menneskelige hensyn’ – for sterke for Høyesterett?», Kritisk Juss, 2009 s. 9–31.

Borvik (2011); Borvik, Bjørnar «Nasjonal skjønnsmargin etter EMK – replikk til Jens Edvin A. Skoghøy», Lov og Rett, 2011 s. 575–595.

Breen (2002); Breen, Claire, The Standard of the Best Interests of the Child. A Western Tradition in International and Comparative Law, (Haag 2002).

Brighouse (2002); Brighouse, Harry «What Rights (if Any) do Children Have?» i The moral and Political Status of Children, David Archard og Colin M. Macleod (red.) (New York 2002) s. 31–52.

Bugge (2015); Bugge, Hans Chr., Lærebok i miljøforvaltningsrett, 4. utgave, (Oslo 2015).

Bårdsen (2015); Bårdsen, Arnfinn, «De nordiske høyesterettene som konstitusjonsdomstoler: nyere utviklingslinjer i Norges Høyesterett», Nordiske høyesterettseminar, Stockholm 23. og 24. mars 2015.

Bårdsen (2016a); Bårdsen, Arnfinn, «Norges Høyesterett og ‘barnets beste’ som konvensjonsforpliktelse og grunnlovsnorm» i Rettsavklaring og rettsutvikling, festskrift til Tore Schei, Magnus Matningsdal, Jens Edvin A. Skoghøy og Toril M. Øie (red.) (Oslo 2016) s. 243–268.

Bårdsen (2016b); Bårdsen, Arnfinn, «Barnekonvensjonen i Høyesteretts praksis», Barnerettsdagen JUS, Oslo 1. november 2016.

Bårdsen (2017); Bårdsen, Arnfinn, «Betydningen i norsk rett av FN-komiteens uttalelser i individuelle klagesaker», Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2017 s. 160–187.

Cassese (2004); Cassese, Antonio, International Law, 2. utgave (Oxford 2004).

Dalberg-Larsen (2004); Dalberg-Larsen, Jørgen, «Hvad udgør rettens kærne – retsafgørelser, retsregler eller retsprincipper?» i Om retsprincipper, Bettina Lemann Kristiansen og Jørgen Dalberg-Larsen (red.) (København 2004).

Daly (2020) ; Daly, Aoife «Assessing Children’s Capacity. Reconceptualising our Understanding through the UN Convention on the Rights of the Child», International Journal of Children`s Rights, 2020 s. 471–499.

Dane (2015); Dane, Louise, «Europadomstolen och barnets bästa», Förvaltningsrättslig Tidskrift, 2015 s. 193–225.

Dane (2019); Dane, Louise, Den reglerade invandringen och barnets bästa. Barns rätt till familjeliv och privatliv enligt barnkonventionen, Europakonventionen, EU-rätten och svensk utläningslagstifting, (Stockholms universitet 2019).

Detrick (1999); Detrick, Sharon, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child (Haag 1999).

De Vries (2017); De Vries, Karin, «Right to Respect for Private and Family Life», i Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Pieter Van Dijk, Fried Van Hoof, Arjen Van Rijn og Leo Zwaak (red.) 4. utgave, (Mortsel 2017) s. 667–734.

Dinardi (2016); Dinardi, Cecilia, «Barn som rettighetsbærere – i et barnevernsrettslig perspektiv», Lovdata Pro, 2016.

Doek (2006); Doek, Jaap, A Commentary on the United Nations Conventions on the Rights of the Child. Article 8. The Right to Preservation of Identity. Article 9. The Right Not to Be Separated from His or Her Parents (Boston 2006).

Doek (2019); Doek, Jaap, «The Human Rights of Children: A Introduction», i International Human Rights of Children, Ursula Kilkelly og Ton Liefaard (red.) (Singapore 2019) s. 3–29.

Dworkin (1978); Dworkin, Ronald, Taking Rights Seriously (London 1978).

Eckhoff (1980); Eckhoff, Torstein, «Retningslinjer og ‘tumregler’», Tidsskrift for Rettsvitenskap, 1980 s. 145–163.

Eckhoff og Smith (2018); Eckhoff, Torstein og Smith, Eivind, Forvaltningsrett, 11. utgave (Oslo 2018).

Eekelaar (1986); Eekelaar, John, «The Emergence of Children’s Rights», Oxford Journal of Legal Studies, 1986 s. 161–182.

Eekelaar og Tobin (2019); Eekelaar, John og Tobin, John «The Best Interests of the Child», i The UN Convention on The Rights of the Child. A Commentary, John Tobin (red.) (Oxford 2019) s. 73–107.

Einarsen (1998); Einarsen, Terje, «Barnekonvensjonens status og rolle og asylsaker», Mennesker og rettigheter, 1998 s. 157–163.

Einarsen (2008); Einarsen, Terje, Utlendingsloven – med kommentarer (Bergen 2008).

Einarsen (2010); Einarsen, Terje, «Beskyttelse», i Utlendingsloven. Lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her. Kommentarutgave, Vigdis Vevstad (red.) (Oslo 2010) s. 153–217.

Einarsen (2013); Einarsen, Terje, «Plenumsdommene om domstolsprøving: Kan barnets beste interesser være underlagt forvaltningens frie skjønn?» Jussens Venner, 2013 s. 287–366.

Emberland (2014); Emberland, Marius, «Bordet fanger i EMD», Lov og Rett, 2014 s. 443–444.

Eng (1990); Eng, Svein, «Sondring mellom regler og retningslinjer» i … den urett som ikke rammer deg selv. Festskrift til Anders Bratholm, 70 år, Nils Christie, Asbjørn Kjønstad, Peter Lødrup, Svein Slettan og Carsten Smith (red.) (Oslo 1990) s. 473–483.

Engebrigtsen (2002); Engebrigtsen, Ada, «Forlatte barn, ankerbarn, betrodde barn … Et transnasjonalt perspektiv på enslige, mindreårige asylsøkere», NOVA Rapport, nr. 7 2002.

Federle (2009); Federle, Katherine Hunt, «Rights, Not Wrongs», International Journal of Children`s Rights, 2009 s. 321–329.

Ferguson (2013); Ferguson, Lucinda, «Not Merely Rights for Children but Children’s Rights: The Theory Gap and the Assumption of the Importance of Children’s Rights», International Journal of Children`s Rights, 2013 s. 177–208.

Finnis (2011); Finnis, John, Natural Law & Natural Rights, 2. utgave (New York 2011).

Finnis (2016); Finnis, John, «Absolute Rights: Some Problems Illustrated», The American Journal of Jurisprudence, 2016 s. 195–215.

Fortin (2009); Fortin, Jane, Children's Rights and the Developing Law, (Cambridge 2009).

Fredriksen (2011); Fredriksen, Steinar, «Noen betraktninger om rettsprinsippers betydning i norsk rett» Jussens Venner, 2011 s. 37–64.

Fredriksen (2013); Fredriksen, Halvard Haukeland, «Betydningen av EUs pakt om grunnleggende rettigheter for EØS-retten», Jussens Venner, 2013 s. 371–399.

Fredriksen og Mathisen (2018) ; Fredriksen, Halvard Haukeland og Mathisen, Gjermund, EØS-rett, 3. utgave (Bergen 2018).

Freeman (1992); Freeman, Michael, «Taking Children’s Rights More Seriously», International Journal of Law and the Family, 1992 s. 52–71.

Freeman (2007a); Freeman, Michael, «Why It Remains Important to Take Children’s Rights Seriously», International Journal of Children`s Rights, 2007 s. 5–23.

Freeman (2007b); Freeman, Michael, «Article 3 The Best Interests of the Child», i A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child (Leiden 2007).

Frøberg (2014); Frøberg, Thomas, Rettslig prinsippargumentasjon (Oslo 2014).

Furuseth (2018); Furuseth, Andreas, «Familieinnvandring», i Lærebok om utlendingsrett, Øyvind Dybvik Øyen (red.) 2. utgave, (Oslo 2018) s. 114–156.

Graver (2006); Graver, Hans Petter, «I prinsippet prinsipiell – om rettsprinsipper», Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2006 s. 189–221.

Graver (2008); Graver, Hans Petter, «Vanlig juridisk metode? Om rettsdogmatikken som juridisk sjanger», Tidsskrift for Rettsvitskap, 2008 s. 149–178.

Graver (2011); Graver, Hans Petter, «Rettsforskningens oppgaver og rettsvitenskapens autonomi», Tidsskrift for Rettsvitskap, 2011 s. 230–249.

Graver (2019); Graver, Hans Petter, Alminnelig forvaltningsrett, 5. utgave (Oslo 2019).

Hanson og Lundy (2017); Hanson, Karl og Lundy, Laura, «Does Exactly What it Says on the Tin?. A Critical Analysis and Alternative Conceptualisation of the So-Called ‘General Principles’ of the Convention on the Rights of the Child», International Journal of Children`s Rights 2017 s. 285–306.

Harris med flere (2018); Harris, David med flere, Harris, O`Boyle & Warbrick. Law of the European Convention on Human Rights, 4. utgave (Oxford 2018).

Haugli (2002); Haugli, Trude, «Det mangfoldige barnets beste» i Bonus Pater Familias. Festskrift til Peter Lødrup, 70 år, Kirsti Strøm Bull, Viggo Hagstrøm og Steinar Tjomsland (red.) (Oslo 2002) s. 313–327.

Haugli og Shinkareva (2012); Haugli, Trude og Shinkareva, Elena, «The Best Interests of the Child Versus Public Safety Interests: State Interference into Family Life And Separation of Parents and Children in Connection with Expulsion/Deportation in Norwegian and Russian Law», International Journal of Law, Policy and the Family, 2012 s. 351–377.

Haugli (2019); Haugli, Trude «Constitutional Rights for Children in Norway», i Children`s Constitutional Rights in the Nordic Countries, Trude Haugli, Anna Nylund, Randi Sigurdsen og Lena R.L Bendiksen (red.) (Leiden 2019) s. 39–57.

Haugli (2020); Haugli, Trude, «Hensynet til barnets beste» i Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge, Njål Høstmælingen, Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg (red.) 4. utgave, (Oslo 2020) s. 55–78.

Havre (2015); Havre, Merete, «Domstolens prøving av forvaltningsvedtaks forholdsmessighet i menneskerettslig sammenheng», Retfærd, 2015 s. 102–119.

Hellerslia (2018); Hellerslia, Thom Arne, «Uttalelser fra FN-komiteene – En strukturell Analyse», Jussens Venner, 2018 s. 71–11.

Hennum (2020); Hennum, Ragnhild, «Retten til beskyttelse mot vold, overgrep og utnyttelse» i Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge, Njål Høstmælingen, Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg (red.) 4. utgave, (Oslo 2020) s. 367–396.

Herring (2018); Herring, Jonathan, Vulnerability, Childhood and the Law (Sveits 2018).

Heyerdahl (2020); Heyerdahl, Frøydis, «Retten til ikke-diskriminering» i Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge, Njål Høstmælingen, Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg (red.) 4. utgave, (Oslo 2020) s. 34–54.

Holdø og Stabel (2015); Holdø, Håvard H. og Stabel, Tolle, «Faktumstidspunkt ved ‘Håndhevelsessøksmål’ – omkamp om plenumsdom Rt. 2012 s. 1985», Lov og Rett, 2015 s. 250–257.

Holten (2018); Holten, Silje, «Har Den europeiske menneskerettsdomstolen endret bruken av skjønnsmarginen i retning av en mer prosessuell kontroll?» Jussens Venner, 2018 s. 112–136.

Humlen (2010); Humlen, Arild, «Utvisning», i Utlendingsloven kommentarutgave, Vigdis Vevstad (red.) (Oslo 2010) s. 422–447.

Hæreid (2012a); Hæreid, Gunnar O., «Tidspunkt for faktumvurderinga ved domstolsprøving av forvaltningsvedtak – rettstilstanden før mai 2012», Lov og Rett, 2012 451–472.

Hæreid (2012b); Hæreid, Gunnar O., «Tidspunkt for faktumvurderinga – rettstilstanden etter mai 2012», Lov og Rett, 2012 s. 533– 551.

Høgberg (2010); Høgberg, Benedikte Moltumyr, Forbud mot tilbakevirkende lover, (Oslo 2010).

Høgberg (2017); Høgberg, Benedikte Moltumyr, «Betydningen av internasjonale rettskilder i norsk statsforfatningsrett», i Menneskerettighetene og Norge, Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati, Andreas Føllesdal, Morten Rud og Geir Ulfstein (red.) (Oslo 2017) s. 215–227.

Ikdahl og Strand (2016); Ikdahl, Ingunn og Strand, Vibeke Blaker, «Introduksjon» i Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier, Ingunn Ikdahl og Vibeke Blaker Strand (red.) (Oslo 2016) s. 17–33.

Innjord (2015); Innjord, Frode, «Høyesterett og prøving av forvaltningsvedtak – hovedlinjer og utviklingstrekk» i Lov, Sannhet, Rett– Jubileumsskrift til Høyesterett 200 år, Tore Schei, Jens Edvin A. Skoghøy og Toril M. Øie (red.) (Oslo 2015) s. 617–649.

Jerkø (2018); Jerkø, Markus, «Skal ikke barnets beste leses bokstavelig. – En kritikk av HR-2017-2015-A ‘Jakob-saken’», Lov og Rett, 2018 s. 112–127.

Kalverboer med flere (2017); Kalverboer, Margrite, Beltman, Daan, van Os, Carla og Zijlstra, Elianne «The Best Interests of the Child in Cases of Migration», The International Journal of Children's Rights, 2017 s. 114–139.

Keller og Grover (2012); Keller, Helen og Grover, Leena, «General Comments of the Human Rights Committee and their Legitimacy», i UN Human Treaty Bodies, Law and Legitimacy, Helen Keller og Geir Ulfstein (red.) (Cambridge 2012) s. 116–194.

Kierulf (2016); Kierulf, Anine, «Grunnloven som irrelevant rettskilde», Lov og rett, 2016 s. 185–189.

Kilkelly (1999); Kilkelly, Ursula, The Child and the European Convention on Human Rights (Surrey 1999).

Kinander (2016); Kinander, Morten, «Fra tilbakeholdenhet til aktivisme – Nyere utviklingslinjer i forholdet mellom rett og politikk i Høyesterett», Lov og Rett, 2016 s. 141–164.

Kjølberg og Johannesen (2006) ; Kjølberg, Gunn-Mari og Johannesen, Sigrid Redse, Barnefordelingstvister: håndbok i barnerettslige emner (Oslo 2006).

Kjølbro (2020); Kjølbro, Jon Fridrik, Den europæiske menneskerettigheds konvention – for praktikere, 5. utgave, (København 2020).

Kjørholt (2020a); Kjørholt, Elin Saga, «Prinsippet om barnets rett til liv, overlevelse og optimal utvikling» i Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge, Njål Høstmælingen, Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg (red.) 4. utgave, (Oslo 2020) s. 79–97.

Kjørholt (2020b); Kjørholt, Elin Saga, «FNs barnekonvensjons tredje tilleggsprotokoll om individuell klagerett» i Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge, Njål Høstmælingen, Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg (red.) 4. utgave, (Oslo 2020) s. 417–428.

Kjørholt (2020); Kjørholt, Anne Trine, «Retten til lek og fritid», i Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge, Njål Høstmælingen, Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg (red.) 4. utgave, (Oslo 2020) s. 316–333.

Koskenniemi (2000); Koskenniemi, Marti, «General principles: Reflexions on Constructivist Thinking in International Law» i Sources of international law, Koskenniemi (red.) (Dartmouth 2000) s. 359–402.

Köhler-Olsen (2011); Köhler-Olsen, Julia, Barnets rett til selvbestemmelse i forhold til religiøse normer (Oslo 2011).

LaFave (1989); LaFave, LeAnn, «Origins of the Evolution of the ‘best interests of the child’ standard», South Dakota Law Review, 1989 s. 459.

Lagoutte (2003); Lagoutte, Stéphanie, «Surrounding and extending family life: The notion of family life in the case-law of the european court of human rights», Nordic Journal of Human Rights, 2003 s. 292–306.

Lamont (2014); Lamont, Ruth, «The Rights of the Child» i The EU Charter of Fundamental Rights: A Commentary, Steve Peers, Tamare Hervey, Jeff Kennere og Angela Ward (red.) (London 2014) s. 661–692.

Langford med flere (2019); Langford, Malcolm, Skivenes, Marit, Søvig, Karl Harald og Kirkebø, Tori Loven, «Introduction: Implementing Child Rights», i Children’s Rights in Norway. An Implementation Paradox?, Malcolm Langford, Marit Skivenes og Karl Harald Søvig (red.) (Oslo 2019) s. 15–41.

Letsas (2006); Letsas, George «Two Concepts of the Margin of Appreciation», Oxford Journal of Legal Studies, 2006 s. 705–732.

Lindboe (2003); Lindboe, Knut, «Hensynet til barnets beste i barnevernsaker», Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 2003 s. 115–126.

Lotito (2010); Lotito, Pier Francesco, «Article 24 – The Rights of the Child», i Human Rights in Europe, William B.T. Mock og Gianmario Demuro (red.) (Durham, North Carolina 2010) s. 147–157.

MacCormick (1982); MacCormick, Neil, «Children’s Rights: A Test-case for Theories of Right», i Legal Right and Social Democracy: Essays in Legal and Political Philosophy (New York 1982) s. 155–166.

Marshall (1999); Marshall, Dominique, «The Construction of Children as an Object of International Relations: The Declaration of Children’s Rights and the Child Welfare Committee of League of Nations, 1900–1924», The International Journal of Children`s Rights, 1999 s. 103–147.

McCrudden (2008); McCrudden, Christopher, «Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights», The European Journal of International Law 2008 655–724.

Müller (2017); Müller, Amrei, «En kort innføring i folkerettslig traktattolkning», Jussens Venner, 2017 s. 222–259.

Mæhle (2004); Mæhle, Synne Sæther, «Gjelder det andre regler for rettslig argumentasjon i rettsdogmatikken enn for domstolene», Jussens Venner, 2004 s. 329342.

Mæhle (2005); Mæhle, Synne Sæther, Grenser for rettsanvendelsesskjønn. Om rettslig legitimitet i et spenningsfelt mellom flertallsmakt og rettighetsvern (Oslo 2005).

Mæhle (2015); Mæhle, Synne Sæther, «Rettsvitenskapelig forskningsmetodikk – i lys av grunnleggende forskningsverdier», Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2015 s. 126–157.

Nowak (2005); Nowak, Manfred, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child. Article 6. The Right to life, Survival and Development (Leiden 2005).

Nygaard (2004); Nygaard, Nils, Rettsgrunnlag og standpunkt, 2. utgave (Oslo 2004).

Nyhus (2016); Nyhus, Håkon Christian, «Høyesterett og EMD – samme skjønnsmargin?», Lov og Rett, 2016 s. 364–390.

Nylund (2019); Nylund, Anna, «Children’s Right to Participate in Decision-Making in Norway: Paternalism and Autonomy» i Children`s Constitutional Rights in the Nordic Countries, Trude Haugli, Anna Nylund, Randi Sigurdsen og Lena R.L. Bendiksen (red.) (Leiden 2019) s. 201–224.

Oppedal (2020); Oppedal, Mons, «Retten til materiell velferd» i Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge, Njål Høstmælingen, Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg (red.) 4. utgave, (Oslo 2020) s. 268–287.

Parker (1994); Parker, Stephen, «The Best Interests of the Child – Principles and Problems», i The Best Interests of the Child, Philip Alstone (red.) (Oxford 1994) s. 26–41.

Peczenik (2005); Peczenik, Aleksander, «Juridikens allmänna läror», Svensk juristtidning, 2005 s. 249–272.

Peleg (2017); Peleg, Noam, «Developing the Right to Development», International Journal of Children`s Rights, 2017 s. 380–395.

Peleg og Tobin (2019); Peleg, Noam og Tobin, John, «The Rights to Life, Survival and Development» i The UN Convention on The Rights of the Child. A Commentary, John Tobin (red.) (Oxford 2019) s. 186–236.

Pobjoy (2015); Pobjoy, Jason, M. «The Best Interests of the Child Principle as an Independent Source of International Protection», International and Comparative Law Quarterly, 2015 s. 327–363.

Pobjoy (2017); Pobjoy, Jason M. The Child in International Refugee Law, (Cambridge 2017).

Pobjoy (2019); Pobjoy, Jason M. «Article 22. Refugee Children» i The UN Convention on The Rights of the Child. A Commentary, (Oxford 2019) s. 818–855.

Raz (1984); Raz, Joseph, «Legal Rights», Oxford Journal of Legal Studies, 1984 s. 1–21.

Robberstad (2016); Robberstad, Anne, «Viljen til å skape lov og Grunnlov», Lov og Rett, 2016 s. 49–64.

Ross (2013); Ross, Hamish, «Children’s Rights and Theories of Rights», International Journal of Children’s Rights, 2013 s. 679–704.

Rui (2016); Rui, Jon Petter, «FNs menneskerettslige traktatorganer og betydningen i norsk rett», Lov og Rett, 2016 s. 393–394.

Rui (2018); Rui, Jon Petter, «Grunnlovens krav om forholdsmessighet ved inngrep i grunnlovsfestede menneskerettigheter», Lov og Rett, 2018 s. 129–130.

Røsæg (1997); Røsæg, Erik, «Utvisning og bortvisning av mindreårige», Lov og Rett, 1997 s. 241–242.

Sandberg (2003); Sandberg, Kirsten, Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse (Oslo 2003).

Sandberg (2014a); Sandberg, Kirsten, «The Role of National Courts in Promoting Children’s Rights», The international Journal of Children’s Rights, 2014 s. 1–20.

Sandberg (2014b); Sandberg, Kirsten, «Barnekonvensjonens vern mot sammensatt diskriminering», i Like rettigheter – ulike liv. Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandringsperspektiv, Anne Hellum og Julia Köhler-Olsen (Oslo 2014) s. 69–149.

Sandberg (2016a); Sandberg, Kirsten, «Plenumsdommen fra 2015 – en barnerettslig kommentar», Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 2016 s. 101–105.

Sandberg (2016b); Sandberg, Kirsten, «Barnets beste som rettighet» i Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier, Ingunn Ikdahl og Vibeke Blaker Strand (red.) (Oslo 2016) s. 57–83.

Sandberg (2018); Sandberg, Kirsten, «Children's Rights to Protection Under the CRC» i Human Rights in Child Protection Implications for Professional Practice and Policy, Asgeir Falch-Eriksen og Elisabeth Backe-Hansen (red.) (London 2018) s. 15–37.

Sandberg (2019); Sandberg, Kirsten «Best Interests of the Child in Norwegian Constitution» i Children`s Constitutional Rights in the Nordic Countries, Trude Haugli, Anna Nylund, Randi Sigurdsen og Lena R.L. Bendiksen, (Leiden 2019) s. 134–158.

Sandberg (2020a); Sandberg, Kirsten, «Barns rett til å bli hørt» i Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge, Njål Høstmælingen, Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg (red.) 4. utgave, (Oslo 2020) s. 98–130.

Sandberg (2020b); Sandberg, Kirsten, «Asylsøkende barns rettigheter» i Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge, Njål Høstmælingen, Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg (red.) 4. utgave, (Oslo 2020) s. 334–366.

Sandgren (2007); Sandgren, Claes, «Framtidens doktoravhandlinger i rättsvetenskap», Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2007 s. 388–407.

Schabas (2015); Schabas, William A., The European Convention on Human Rights, (Oxford 2015).

Sigurdsen (2014); Sigurdsen, Randi, «Den rettskildemessige betydningen av Barnekomiteens generelle kommentarer», Retfærd, 2014 s. 43–59.

Sigurdsen (2015a); Sigurdsen, Randi, Tvangsplassering og tilbakehold av barn med utfordrende atferd. En sammenligning av regler i barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og psykisk helsevernloven, (Bergen 2015).

Sigurdsen (2015b); Sigurdsen, Randi, «Rett til barnevernstjenester» Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 2015 s. 316–346.

Sigurdsen (2018); Sigurdsen, Randi, «Barns krav på respekt for sitt menneskeverd», i Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol. Festskrift ved det Juridiske fakultets 30-års jubileum. UIT Norges arktiske universitet, Trude Haugli, Gunnar Eriksen og Ingvild Ulrikke Jakobsen (red.) (Bergen 2018) s. 289–306.

Sigurdsen (2019); Sigurdsen, Randi, «Children’s Right to Respect for Their Human Dignity» i Children`s Constitutional Rights in the Nordic Countries, Trude Haugli, Anna Nylund, Randi Sigurdsen og Lena R.L. Bendiksen (red.) (Leiden 2019) s. 19–36.

Skoghøy (2011); Skoghøy, Jens Edvin A., «Nasjonal skjønnsmargin etter EMK» Lov og Rett, 2011 s. 189–190.

Skoghøy (2012); Skoghøy, Jens Edvin A., «Nasjonal EMK-prøvning – svar til Bjørnar Borvik», Lov og Rett, 2012 s. 170–178.

Skoghøy (2017); Skoghøy, Jens Edvin A., Tvisteløsning, 3. utgave (Oslo 2017).

Skoghøy (2016); Skoghøy, Jens Edvin A., «Hvilken betydning har uttalelser av FNs menneskerettskomité og FNs barnekomité som rettskilder?», Foredrag på Nordisk høyesterettsdommerseminar, Oslo 14.–15. mars 2016.

Skoghøy (2018); Skoghøy, Jens Edvin A., Rett og rettsanvendelse, (Oslo 2018).

Sloth-Nielsen (2019); Sloth-Nielsen, Julia, «Monitoring and Implementation of Children’s Rights», i International Human Rights of Children, Ursula Kilkelly og Ton Liefaard (red.) (Sveits 2019) s. 31–64.

Smith (2017); Smith, Eivind, Konstitusjonelt demokrati. Statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt lys, 4. utgave, (Bergen 2017).

Smith (2004); Smith, Lucy, «Barnets beste og barnets uttalerett», Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 2004 s. 223–231.

Smith (2008); Smith, Lucy, «Nyere utvikling i barneretten», Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 2008 s. 83–93.

Smith (2020); Smith, Lucy, «FNs konvensjon om barns rettigheter» i Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge, Njål Høstmælingen, Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg (red.) 4. utgave, (Oslo 2020) s. 18–33.

Solheim (2018); Solheim, Stig H., «Internasjonale menneskerettigheters gjennomslagskraft i norske domstoler», i Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol. Festskrift ved det Juridiske fakultets 30-års jubileum. UIT Norges arktiske universitet, Trude Haugli, Gunnar Eriksen og Ingvild Ulrikke Jakobsen (red.) (Bergen 2018) s. 323–344.

Stang (2007a); Stang, Elisabeth Gording, Det er barnets sak. Barnets rettsstilling i sak om hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4, (Oslo 2007).

Stang (2007b); Stang, Elisabeth Gording, «Barnets rett til deltakelse i barnevernssaker», Kritisk Juss, 2007 s. 36–56.

Stang (2008); Stang, Elisabeth Gording, «Barn, tortur og retur – Den rettslige betydningen av barnespesifikk tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling i asylsaker, herunder barns returvern», Institutt for offentlig retts skriftserie, nr. 4/2008, s. 1–145.

Stang (2009); Stang, Elisabeth Gording, «Rett til returvern og rehabilitering etter FNs barnekonvensjon for mindreårige asylsøkere utsatt for tortur, umenneskelig eller nedverdigende behandling», Kontur nr. 15 2009 s. 12–19.

Strand (2012); Strand, Vibeke Blaker, Diskrimineringsvern og religionsutøvelse, Hvor langt rekker individvernet? (Oslo 2012).

Stub (2016); Stub, Marius, «Noen kommentarer til Rt. 2015 s. 1388», Jussens Venner, 2016 s. 92–118.

Sundsdal (2015); Sundsdal, Anders, «Forholdsmessighetsvurderingen ved utvisning av utlendinger i utlendingsloven § 70», i Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten, Karl Harald Søvig (red.) (Bergen 2015) s. 261–290.

Sutherland (2020); Sutherland, Elaine, E., «The Enigma of Article 5 of the United Nations Convention on the Rights of the Child», International Journal of Children`s Rights, 2020 s. 447–470.

Syse (2016) ; Syse, Aslak «En tradisjonell forståelse av materielle rettigheter i velferdsretten» i Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier, Ingunn Ikdahl og Vibeke Blaker Strand (red.) (Oslo 2016) s. 36–56.

Sørensen (2014); Sørensen, Christian Børge, «Nasjonale proporsjonalitetsvurderinger etter EMK – prosessuell rasjonalitet», Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2014 s. 348–283.

Søvig (2008); Søvig, Karl Harald, «Overordnete rettslige normer – hvilke skranker setter menneskerettighetene?», NOU 2008: 9 – Med barnet i fokus, 2008 s. 111–127.

Søvig (2009); Søvig, Karl Harald, «Barnets rettigheter på barnets premisser – utfordringer i møtet mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett», Det juridiske fakultets skriftserie, UiB, 2009.

Søvig (2011a); Søvig, Karl Harald, «Barnekomiteens kritikk av Norge», Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 2011 s. 1–4.

Søvig (2011b); Søvig, Karl Harald, «Hensynet til barna ved utvisning av foreldrene», Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 2011 s. 281–301.

Søvig (2016); Søvig, Karl Harald, «FNs barnekonvensjon i Høyesterett», i Lov, liv og lære. Festskrift til Inge Lorange Backer, Aslak Syse, Hans Chr. Bugge, Hilde Indreberg, Arnulf Tverberg (red.) (Oslo 2016) s. 533–547.

Thorud (1989); Thorud, Espen, Norsk innvandringspolitikk 1860–1969, (Oslo 1989).

Tobin (2013); Tobin, John, «Justifying Children’s Rights», International Journal of Children`s Rights, 2013 s. 395–441.

Tobin og Todres (2019); Tobin, John, og Todres, Jonathan, «The Rights to Preservation of a Child’s Identity», i The UN Convention on The Rights of the Child. A Commentary, John Tobin (red.) (Oxford 2019) s. 281–306.

Tolonen og Øyen (2010); Tolonen, Paula og Øyen, Øyvind Dybvik, «Adgang til opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket» i Utlendingsloven kommentarutgave, Vigdis Vevstad (red.) (Oslo 2010) s. 302–324.

Tuori (1999); Tuori, Kaarlo, «Från idelogikritikk till kritisk positivism», Retfærd 1999 s. 5–18.

Tuori (2002); Tuori, Kaarlo, Critical Legal Positivism (Surrey 2002).

Ulfstein (2017); Ulfstein, Geir, «Den europeiske menneskerettighetsdomstolen og Høyesteretts juridiske metode», i Menneskerettighetene og Norge, Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati, Andreas Føllesdal, Morten Rud og Geir Ulfstein (red.) (Oslo 2017) s. 239–254.

Van Bueren (1998); Van Bueren, Geraldine, The International Law on the Rights of the Child (Nederland 1998).

Vedsted-Hansen (2010); Vedsted-Hansen, Jens, «Menneskeretlige argumenter som spydspids eller tveægget sværd», i Lovens liv. Til Jørgen Dalberg-Larsen på 60 års-dagen 19. september 2000, Carsten Henrichsen, Anette Storgaard og Jens Vedsted-Hansen (red.) (København 2000) s. 107–124.

Voigt (2008); Voigt, Christina, «The Role of General Principles in International Law and their Relationship to treaty Law», Retfærd, 2008 s. 3–25.

Whelan (2010) ; Whelan, Daniel J. Indivisible Human Rights: A History, (Pennsylvania 2010).

Zermatten (2010); Zermatten, Jean, «The Best Interests of the Child Principle: Literal Analysis and Function», International Journal of Children`s Rights, 2010 s. 483–499.

Øyen (2018a); Øyen, Øyvind Dybvik, «Oversikt over utlendingsretten», i Lærebok om utlendingsrett, Øyvind Dybvik Øyen (red.) (Oslo 2018) s. 23–30.

Øyen (2018b); Øyen, Øyvind Dybvik, «Opphold på humanitært grunnlag», i Lærebok om utlendingsrett, Øyvind Dybvik Øyen (red.) (Oslo 2018) s. 301–318.

Aall (2015); Aall, Jørgen, «Forholdsmessighet som vilkår for inngrep i EMK-rettigheter», i Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten, Karl Harald Søvig (red.) (Bergen 2015) s. 77–110.

Aall (2017); Aall, Jørgen, «EMKs betydning etter grunnlovsrevisjonen», Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2017 s. 407–432.

Aall (2018); Aall, Jørgen, Rettsstat og menneskerettigheter, 5. utgave (Bergen 2018).

Aasen og Halvorsen (2020); Aasen, Henriette Sinding og Halvorsen, Marit, «Barns rett til den høyest oppnåelige helsestandard» i Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge, Njål Høstmælingen, Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg (red.) 4. utgave, (Oslo 2020) s. 208–230.

Lover

Grunnloven; Kongeriget Norges Grundlov 17. mai 1814.

Fremmedloven 1901; Lov 4. mai 1901 om Anmeldelse af Reisende og Fremmede.

Fremmedloven 1927; Lov 22. april 1927 om utlendingers adgang til riket.

Barnevernloven 1953; Lov 17. juli 1953 nr. 14 om barnevern.

Fremmedloven 1956; Lov 27. juli 1956 om utlendingers adgang til riket m.v.

Bårn i ekteskap; Lov 21. desember 1956 nr. 9 om bårn i ekteskap.

Trudomssamfunn; Lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna.

Forvaltningsloven; Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker.

Barnelova; Lov 8. april. 1981 nr. 7 om barn og foreldre.

Helse og sosialstyreloven; Lov 12. juni 1987 nr. 70 om kommunale helse- og sosialstyre m.v.

Utlendingsloven ; Lov 24. juni 1988 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her.

Barnevernloven; Lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester.

Kirkeloven; Lov 7. juni 1996 nr. 31 om den norske kirke.

Opplæringslova/oppll.; Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa.

Menneskerettsloven/mrl. ; Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett.

Navneloven; Lov 7. juni 2002 nr. 19 om personnavn.

Endringslov 2. juli 2004; Lov 2. juli. 2004 nr. 66 om endringer i utlendingsloven m.m. (senking av nedre strafferamme for utvisning og fritt rettsråd i asylsaker).

Statsborgerloven; Lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap.

Tvisteloven; Lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister.

Utlendingsloven/utlendl.; Lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her eller.

Endringslov 19. juni 2009; Lov 19. juni 2009 nr. 41 om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover.

Endringslov, innstramminger; Lov 20. november 2015 nr. 94 om endringer i utlendingsloven.

Endringslov 18. desember 2015; Lov 18. desember 2015 nr. 127 om endringer i utlendingsloven (som følge av endrede strafferammer i straffeloven 2005 m.m.).

Endringslov, innstramminger II; Lov 17. juni 2016 nr. 58 om endringer i utlendingsloven mv.

Likestillings- og diskrimineringsloven; Lov 16. juni 2017 nr. 51 om likestilling og forbud mot diskriminering.

Adopsjonsloven; Lov 16. juni 2017 nr. 48 om adopsjon.

Konvensjoner, traktater og tilleggsprotokoller

Menneskerettskonvensjonen / EMK; Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 4. november 1950. Protocol nr. 15 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 24. juni 2013 (Tilleggsprotokoll nr. 15).

Flyktningkonvensjonen; Geneva Convention relating to the status of refugees, 28. juli 1951. Protocol 31. januar 1967 Relating to the Status of Refugees (Protokoll 1967).

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter/SP; International Covenant on Civil and Political rights, 16. desember 1966.

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter/ OSK; International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 16. desember 1966.

Wien-konvensjonen om traktatrett; Vienna Convention on the Law of Treaties, 23. mai 1969.

Konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner; Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women 18. desember 1979.

Schengenavtalen; Schengen Agreement, 14. juni 1985.

Barnekonvensjonen/BK; United Nations Convention on the Rights of the Child, 20. november 1989. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure, 19. desember 2011 (Tilleggsprotokoll om kommunikasjonsprosedyre).

Schengenkonvensjonen; Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders, 19. juni 1990.

The African Charter; The African Charter on the Rights and Welfare of the Child, juli 1990.

Europeisk konvensjon om barns rettigheter; The European Convention on the Exercise of children's Rights 25. januar 1996.

EUs Charter; Charter of Fundamental Rights of the European Union, 18. desember 2000.

CRPD; Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 13. desember 2006.

Dublin III;Regulation (EU) No 604/2013 26. juni 2013.

Forskrifter

Utlendingsforskriften 1990; Forskrift 21. desember 1990 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her.

Utlendingsforskriften; Forskrift 15. oktober 2009 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her.

Deklarasjoner

Genève-deklarasjonen; League of Nations Geneva Declaration in the Rights of the Child, 26. september 1924.

FNs deklarasjon om menneskerettigheter ; United Nations Universal Declaration of Human Rights, 10. desember 1948.

Deklarasjon om barns rettigheter; United Nations Declaration of the Rights of the Child, 20. november 1959.

Wien-deklarasjonen; Vienna Declaration and Programme of Action, 25. juni 1993.

Barnekomiteens General Comments

General Comment nr. 1; Committee on the Rights of the Childs General Comment nr. 1, The Aims of Education (article 29), 17. april 2001.

General Comment nr. 4; Committee on the Rights of the Childs General Comment nr. 4, Adolescent health and development in the context of the Convention on the Rights of the Child, 1. juli 2003.

General Comment nr. 5 ; Committee on the Rights of the Childs General Comment nr. 5, General measures of implementation of the Convention on the Rights of the Child (arts. 4, 42 and 44, para. 6), 27. november 2003.

General Comment nr. 6; Committee on the Rights of the Childs General Comment nr. 6, Treatment of Unaccompanied and Separated Children outside their Country of Origin, 1. september 2005.

General Comment nr. 7; Committee on the Rights of the Childs General Comment nr. 7, Implementing child rights in early childhood, 20. september 2006.

General Comment nr. 8; Committee on the Rights of the Childs General Comment nr. 8, The right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment (arts. 19; 28, para. 2; and 37, inter alia), 2. mars 2007.

General Comment nr. 9; Committee on the Rights of the Childs General Comment nr. 9, The rights of children with disabilities, 27. februar 2007.

General Comment nr. 10; Committee on the Rights of the Childs General Comment nr. 10, Children’s rights in juvenile justice, 25. april. 2007.

General Comment nr. 11; Committee on the Rights of the Childs General Comment nr. 11, Indigenous children and their rights under the Convention, 12. februar 2009.

General Comment nr. 12; Committee on the Rights of the Childs General Comment nr. 12, The right of the child to be heard, 1. juli 2009.

General Comment nr. 13; Committee on the Rights of the Childs General Comment nr. 13, The right of the child to freedom from all forms of violence, 18. april 2011.

General Comment nr. 14; Committee on the Rights of the Childs General Comment nr. 14, The right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1), 29. mai 2013.

General Comment nr. 15; Committee on the Rights of the Childs General Comment nr. 15, on the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health (art. 24), 17. april 2013.

General Comment nr. 16; Committee on the Rights of the Childs General Comment nr. 16, State obligations regarding the impact of the business sector on children’s rights, 17. april 2013.

General Comment nr. 17; Committee on the Rights of the Childs General Comment nr. 17, on the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts (art. 31), 17. april 2013.

General Comment nr. 31/18; Committee on the Elimination of Discrimination against Womens og Committee on the Rights of the Childs General Comment nr. 31/18, Joint general recommendation on harmful practices, 14. november 2014.

General Comment nr. 20; Committee on the Rights of the Childs General Comment nr. 20, on the implementation of the rights of the child during adolescence, 6. desember 2016.

General Comment nr. 21; Committee on the Rights of the Childs General Comment nr. 21, on children in street situations, 21. juni 2017.

General Comment nr. 3/22; Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families og Committee on the Rights of the Child General Comment nr. 3/22, Joint general comment on the general principles regarding the human rights of children in the context of international migration, 16. november 2017.

General Comment nr. 4/23; Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families og Committee on the Rights of the Child nr. 4/23, Joint general on State obligations regarding the human rights of children in the context of international migration in countries of origin, transit, destination and return, 16. november 2017.

Andre General Comments

Menneskerettskomiteens General Comment nr. 18; Human Rights Committee, General Comment nr. 18, Non discrimination, 10. november 1989.

Menneskerettskomiteens General Comment nr. 31; Human Rights Committee, General Comment nr. 31, The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, 26. mai 2004.

ØSK-komiteens General Comment nr. 19; Committee on Economic, Social and Cultural Rights General Comment nr. 19, The right to social security (art. 9), 4. februar 2008.

ØSK-komiteens General Comment nr. 20; Committee on Economic, Social and Cultural Rights General Comment nr. 20, Non-discrimination in economic, social and cultural rights (art. 2, para. 2, of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), 2. juli 2009.

Barnekomiteens avsluttende merknader til statsrapporter

CRC/C/NOR/CO/4; Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Concluding observations: Norway, 29. januar 2010.

CRC/C/NGA/CO/3-4; Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Concluding observations: Nigeria, 21. juni 2010.

CRC/C/AFG/CO/1; Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Concluding observations: Afghanistan, 8. april 2011.

CRC/C/ISL/CO/3-4; Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Concluding observations: Iceland, 23. januar 2012.

CRC/C/TUR/CO/2-3; Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Concluding observations: Turkey, 20. juli 2012.

CRC/C/CAN/CO/3-4; Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined third and fourth periodic report of Canada, 6. desember 2012.

CRC/C/CHE/CO/2-4; Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined second to fourth periodic reports of Switzerland, 26. februar 2015.

CRC/C/IRQ/CO/2-4; Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined second to fourth periodic reports of Iraq, 3. mars 2015.

CRC/C/IRN/CO/3-4; Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined third and fourth periodic reports of the Islamic Republic of Iran, 14. mars 2016.

CRC/C/PAK/CO/5; Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the fifth periodic report of Pakistan, 11. juli 2016.

CRC/C/SRB/CO/2-3; Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined second and third periodic reports of Serbia, mars 2017.

CRC/C/GEO/CO/4; Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the fourth periodic report of Georgia, 74. sesjon (16. januar–3. februar 2017), 9. mars 2017.

CRC/C/DNK/CO/5; Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the fifth periodic report of Denmark, 26. oktober 2017.

CRC/C/MHL/CO/3-4; Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined third and fourth periodic reports of the Marshall Islands, 27. februar 2018.

CRC/C/SYC/CO/5-6; Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Seychelles, 5. mars 2018.

CRC/C/ESP/CO/5-6; Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Spain, 5. mars 2018.

CRC/C/NOR/CO/5-6; Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic report of Norway, 1. juni 2018.

Andre avsluttende merknader til statsrapporter

CAT/C/AFG/CO/2; Committee against Torture, Concluding observations on the second periodic report of Afghanistan, 12. juni 2017.

CEDAW/C/AFG/CO/1-2; Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding observations on the combined initial and second periodic reports of Afghanistan, 30. juli 2013.

Klagesaker fra barnekomiteen

C.E mot Belgia; Committee on the Rights of the Child, C.E mot Belgia, 22. september 2018, CRC/C/79/D/12/2017.

A.Y mot Danmark; Committee on the Rights of the Child, A.Y mot Danmark, 9. august 2018, CRC/C/78/D/7/2016.

K.Y.M mot Danmark ; Committee on the Rights of the Child, K.Y.M mot Danmark, 8. mars 2018, CEC/C/77/D/3/2016.

U.A.I mot Spania; Committee on the Rights of the Child, U.A.I mot Spania, 26. oktober 2016, CRC/C/73/D/2/2015.

Klagesaker fra menneskerettskomiteen

Winata mot Australia; Menneskerettskomiteens Communication 26. juli 2001 nr. 930/2000 Winata mot Australia.

Proposisjoner, utredninger og innstillinger

Ot.prp. nr. 11 (1926).

NOU 1983: 47.

Innst. O. nr. 51 (1998–1999).

St. prp. nr. 38 (2000–2001)

NOU 2004: 20.

Ot.prp. nr. 41 (2004–2005).

Ot.prp. nr. 75 (2006–2007).

Ot prp. nr. 97 (2008–2009).

Dok. 16 (2011–2012)

Prop. 30 LS (2013–2014).

Innst. 263 S (2014–2015)

Prop. 16 L (2015–2016).

Dok. 12:8 (2015–2016)

Meld. St. 39 (2015–2016)

NOU 2016: 16

NOU 2017: 8

NOU 2019: 5

Dommer og beslutninger fra EMD

A.A mot Storbritannia; EMDs dom 20. september 2011, A.A mot Storbritannia.

Airey v. Irland; EMDs dom 9. oktober 1979, Airey v. Irland.

Al-Adsani mot Storbritannia; EMDs storkammerdom 21. november 2001, Al-Adsani mot Storbritannia.

Amrollahi mot Danmark; EMDs dom 11. juli 2002, Amrollahi mot Danmark.

Antwi med flere mot Norge ; EMDs dom 14. februar 2012, Antwi med flere mot Norge.

Assem Hassan Ali mot Danmark; EMDs dom 23. oktober 2018, Assem Hassan Ali mot Danmark.

Aswat mot Storbritannia; EMDs dom 16. april 2013, Aswat mot Storbritannia.

Berisha mot Sveits; EMDs dom 30. juli 2013, Berisha mot Sveits.

Biao mot Danmark; EMDs storkammerdom 24. mai 2016, Biao mot Danmark.

Botta mot Italia; EMDs dom 24. februar 1998, Botta mot Italia.

Boughanemi mot Frankrike; EMDs dom 24. april 1996, Boughanemi mot Frankrike.

Boultif mot Sveits; EMDs dom 2. august 2001, Boultif mot Sveits.

Bronda mot Italia ; EMDs dom 9. juni 1998, Bronda mot Italia.

Buck mot Tyskland; EMDs dom 28. april 2005, Buck mot Tyskland.

Butt mot Norge; EMDs dom 4. desember 2012, Butt mot Norge.

C. mot Belgia; EMDs dom 7. august 1996, C. mot Belgia.

Chair og J.B mot Tyskland; EMDs dom 6. desember 2007, Chair og J.B mot Tyskland.

Comert mot Danmark; EMDs beslutning 10. april 2006, Comert mot Danmark.

Darren Omoregie med flere mot Norge; EMDs dom 31. juli 2008, Darren Omoregie med flere mot Norge.

De Souza Ribeiro mot Frankrike; EMDs storkammerdom 13. desember 2012, De Souza Ribeiro mot Frankrike.

Dudgeon mot Storbritannia; EMDs dom 22. oktober 1981, Dudgeon mot Storbritannia.

Ejimson mot Tyskland; EMDs dom 01. mars 2018, Ejimson mot Tyskland.

Elsholz mot Tyskland; EMDs storkammerdom 13. juli 2000, Elsholz mot Tyskland.

Eriksson mot Sverige; EMDs dom 22. juni 1989, Eriksson mot Sverige.

Gaspar mot Russland; EMDs dom 12. juni 2018, Gaspar mot Russland.

Gnahoré mot Frankrike; EMDs dom 19. september 2000, Gnahoré mot Frankrike.

Golder mot Storbritannia; EMDs dom 21. februar 1975, Golder mot Storbritannia.

Gül mot Sveits; EMDs dom 19. februar 1996, Gül mot Sveits.

Guliyev og Sheina; EMDs dom 17. april 2018, Guliyev og Sheina mot Russland.

Handyside mot Storbritannia; EMDs plenumsdom 7. desember 1976, Handyside mot Storbritannia.

Husseini mot Sverige; EMDs dom 13. oktober 2011, Husseini mot Sverige.

Ignaccolo-Zenide mot Romania; EMDs dom 25. januar 2000, Ignaccolo-Zenide mot Romania.

Jakupovic mot Østerrike; EMDs dom 6. februar 2003, Jakupovic mot Østerrike.

Jeunesse mot Nederland; EMDs storkammerdom 3. oktober 2014, Jeunesse mot Nederland.

Joseph Grant mot Storbritannia; EMDs dom 8. januar 2009, Joseph Grant mot Storbritannia.

Kaplan med flere mot Norge; EMDs dom 24. juli 2014, Kaplan med flere mot Norge.

Keles mot Tyskland; EMDs dom 27. oktober 2005, Keles mot Tyskland.

Konstatinov mot Nederland; EMDs dom 26. april 2007, Konstatinov mot Nederland.

Kruškić mot Kroatia ; EMDs beslutning 25. november 2014, Kruškić mot Kroatia.

Kutzner mot Tyskland; EMDs dom 26. februar 2002, Kutzner mot Tyskland.

Lawlor mot Storbritannia; EMDs beslutning 14. juli 1988, Lawlor mot Storbritannia.

Maaouia mot Frankrike; EMDs storkammerdom 5. oktober 2000, Maaouia mot Frankrike.

Manuello og Nevi mot Italia; EMDs dom 20. januar 2015, Manuello og Nevi mot Italia.

Maslov mot Østerrike; EMDs storkammerdom 23. juni 2008, Maslov mot Østerrike.

McGinley og Egan mot Storbritannia; EMDs dom 9. juni 1998, McGinley og Egan mot Storbritannia.

M.M og K.M mot Belgia; EMDs dom 12. oktober 2006, Mubilanzila Mayeka og Kaniki Mitunga mot Belgia.

N. mot Storbritannia; EMDs storkammerdom 27. mai 2008, N. mot Storbritannia.

Ndidi mot Storbritannia; EMDs dom 14. september 2017, Ndidi mot Storbritannia.

Neulinger og Shuruk mot Sveits; EMDs storkammerdom 6. juli 2010, Neulinger og Shuruk mot Sveits.

Niemietz mot Tyskland; EMDs storkammerdom 16. desember 1992, Niemietz mot Tyskland.

Nsona mot Nederland; EMDs dom 28. november, Nsona mot Nederland.

Nunez mot Norge; EMDs dom 28. juni 2011, Nunez mot Norge.

Observer og Guardian mot Storbritannia; EMDs plenumsdom 26. november 1991, Observer og Guardian mot Storbritannia.

Odievre mot Frankrike; EMDs storkammerdom 13. februar 2003, Odievre mot Frankrike.

Omojudi mot Storbritannia; EMDs dom 24. november 2009, Omojudi mot Storbritannia.

Osman mot Danmark; EMDs dom 14. juni 2011, Osman mot Danmark.

Paposhivili mot Belgia; EMDs storkammerdom 13. desember 2016, Paposhivili mot Belgia.

Paradiso og Capanelli mot Italia; EMDs storkammerdom 24. januar 2017, Paradiso og Capanelli mot Italia.

Peck mot Storbritannia; EMDs dom 28. januar 2003, Peck mot Storbritannia.

Popov mot Frankrike; EMDs dom 19. januar 2012, Popov mot Frankrike.

Pretty mot Storbritannia; EMDs dom 29. april 2002, Pretty mot Storbritannia.

Radovanovic mot Østerrike; EMDs dom 22. april 2004, Radovanovic mot Østerrike.

Rodrigues Da Silva og Hoogkamer mot Nederland; EMDs dom 31. januar 2006, Rodrigues Da Silva og Hoogkamer mot Nederland.

Salem mot Danmark; EMDs dom 1. desember 2016, Salem mot Danmark.

Şen mot Nederland; EMDs dom 21. desember 2001, Şen mot Nederland.

Sezen mot Nederland; EMDs dom 31. januar 2006, Sezen mot Nederland.

Sheffield og Horsham mot Storbritannia; EMDs storkammerdom 30. juli 1998, Sheffield og Horsham mot Storbritannia.

Sisojeva med flere mot Latvia; EMDs storkammerdom 15. januar 2007, Sisojeva med flere mot Latvia. (utstryking fra liste)

S.J mot Belgia i avdeling; EMDs dom 27. februar 2014, S.J mot Belgia i avdeling.

S.J. mot Belgia; EMDs S.J storkammerdom 19. mars 2015, S.J. mot Belgia. (utstryking fra liste)

Slivenko mot Latvia; EMDs storkammerdom 9. oktober 2003, Slivenko mot Latvia.

Streletz, Kessel og Krenz mot Tyskland; EMDs storkammerdom 22. mars 2001, Streletz, Kessler og Krenz mot Tyskland.

Sunday Times mot Storbritannia; EMDs plenumsdom 26. april 1979, Sunday Times mot Storbritannia.

Tarakhel mot Sveits; EMDs storkammerdom 4. november 2014, Tarakhel mot Sveits.

Tuquabo-Tekle med flere mot Nederland; EMDs dom 1. desember 2005, Tuquabo-Tekle med flere mot Nederland.

Udeh mot Sveits; EMDs dom 16. april 2013, Udeh mot Sveits.

Üner mot Nederland; EMDs storkammerdom 18. oktober 2006, Üner mot Nederland.

Unuane mot Storbritannia; EMDs dom 24. november 2020, Unuane mot Storbritannia.

Vinci Construction og GTM Génie Civil et Services mot Frankrike; EMDs dom 2. april 2015, Vinci Construction og GTM Génie Civil et Services mot Frankrike.

X mot Latvia; EMDs storkammerdom 26. november 2013, X mot Latvia.

Yoh-Ekale Mwanje mot Belgia; EMDs dom 20. desember 2011, Yoh-Ekale Mwanje mot Belgia.

Zezev mot Russland; EMDs dom 12. juni 2018, Zezev mot Russland.

Kommunikasjonssaker

Alleleh med flere mot Norge; EMDs kommunikasjonssak 11. mars 2020, Alleleh med flere mot Norge.

Dommer fra ICJ og EU-domstolen

Arbitral Award, International Court of Justice dom, Arbitral Award, 31.

Guinea-Bissau mot Senegal, juli 1989, Guinea-Bissau mot Senegal,12. november 1991.

Oil Platforms, Iran mot USA, International Court of Justice dom, Oil Platforms, Iran mot USA, 6. november 2003.

EU domstolen, 6. juni 2013, sak C-648/11 (preliminary ruling).

Høyesterettsdommer

Rt. 1953 s. 1132.

Rt. 1958 s. 664.

Rt. 1976 s. 1.

Rt. 1982 s. 764.

Rt. 1982 s. 1687.

Rt. 1995 s. 1427.

Rt. 1996 s. 551.

Rt. 1998 s. 1795.

Rt. 2004 s. 811.

Rt. 2005 s. 229.

Rt. 2007 s. 1573.

Rt. 2008 s. 681.

Rt. 2009 s. 534.

Rt. 2009 s. 705.

Rt. 2009 s. 851.

Rt. 2009 s. 1261.

Rt. 2010 s. 1430.

Rt. 2011 s. 304.

Rt. 2011 s. 948.

Rt. 2011 s. 1481.

Rt. 2012 s. 667.

Rt. 2012 s. 1025.

Rt. 2012 s. 1943.

Rt. 2012 s. 1985, plenumsdom I.

Rt. 2012 s. 2039, plenumsdom II.

Rt. 2013 s. 449.

Rt. 2014 s. 1105.

Rt. 2015 s. 93, Maria-dommen.

Rt. 2015 s. 1388, plenumsdom III.

HR-2017-2015-A.

HR-2017-2376 A.

HR-2018-104-A.

HR-2018-2133-A.

HR-2019-2344-A.

HR-2019-2286-A.

HR-2020-661-S.

Høyesterettskjennelser og beslutninger

Rt. 2003 s. 301.

Rt. 2003 s. 460.

HR-2006-1030-U.

HR-2007-101-U.

HR-2009-458-U.

HR-2010-711-U.

Rt. 2015 s. 155.

HR-2017-1130-A.

HR-2018-2090-U.

HR-2020-661-S.

Lagmannsrettsdommer og kjennelser

Borgarting lagmannsrett LB-2005-66727.

Borgarting lagmannsrett LB-2006-2006.

Borgarting lagmannsrett LB-2007-183772.

Borgarting lagmannsrett LB-2008-56144.

Borgarting lagmannsrett LB-2008-81478.

Borgarting lagmannsrett LB-2008-84594.

Borgarting lagmannsrett LB-2009-102660.

Borgarting lagmannsrett LB-2010-14764.

Borgarting lagmannsrett LB-2011-64941.

Borgarting Lagmannsrett LB-2011-86996.

Borgarting lagmannsrett LB-2011-135931.

Borgarting lagmannsrett LB-2012-81191.

Borgarting lagmannsrett LB-2012-106104.

Borgarting lagmannsrett LB-2013-192933.

Borgarting lagmannsrett LB-2013-204765.

Borgarting lagmannsrett LB-2013-204717.

Borgarting lagmannsrett LB-2016-41121.

Borgarting lagmannsrett LB-2017-48169.

Tingrettsdommer

Oslo tingrett TOSLO-2004-92546.

Oslo tingrett TOSLO-2005-91589.

Oslo tingrett TOSLO-2006-160049.

Oslo tingrett TOSLO-2007-96580.

Oslo tingrett TOSLO-2007-108285.

Oslo tingrett TOSLO-2007-146604.

Oslo tingrett TOSLO-2007-144138-2.

Oslo tingrett TOSLO-2009-169713.

Oslo tingrett TOSLO-2010-183706.

Oslo tingrett TOSLO-2010-201482.

Oslo tingrett TOSLO-2013-113713.

Oslo tingrett TOSLO-2013-27400.

Oslo tingretts dom av 30. oktober 2014.

Oslo tingrett TOSLO-2015-71923.

Andre kilder

Barnekomiteens dokumenter om egen arbeidsmetoder: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/WorkingMethods.aspx (side sist besøkt 6. desember 2017).

Committee on the Rights of the Child, Rules of procedure, 18. mars 2015 (CRC/c/4/Rev.4).

Committee on the Rights of the Child, General Guidelines regarding the form and content of initial reports to be submitted by states Parties under Article 44 paragraph 1(a), of the Convention, 15. oktober 1991.

Committee on the Rights of the Child, General Guidelines for periodic reports, 20. november 1996.

Direktiver. EUs direktiv 2008/115/EF (returdirektivet).

Haugli, Trude og Martnes, Mona, se https://rett24.no/articles/hoyesterett-barnets-beste-og-politiske-hensyn (side sist besøkt november 2020).

Høringsnotat desember 2015 snr. 15/8555, Høringsnotat – endringer i utlendingsloven (Innstramminger II).

Justis- og beredskapsdepartementets rundskriv, Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse i vedtak som berører barn, 8. desember 2014 (G-06/2014).

Meld. St. 27 (2011–2012), Barn på flukt.

Meld. St. 39 (2015–2016), Om individklageordningene til FNs konvensjoner om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, barnets rettigheter og rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Nes, Anders, Store norske leksikon, Prinsipp, https://snl.no/prinsipp/opphav (side sist besøkt 16. mai 2019).

Oversikt over land som har sluttet seg til BK: http://indicators.ohchr.org/ (side sist besøkt 14. desember 2017).

Persvold, Anja Zawadzka, Store norske leksikon, Humanitær, https://snl.no/humanit%C3%A6r (side sist besøkt 15. august 2018).

Senteret for europarett, «Utvisning», Eurorett nr. 3, 2015.

Thorsen, Dag Einar, Store norske leksikon, Interesse, https://snl.no/interesse (side sist besøkt 22. oktober 2018).

Travaux Prèpatoires. UN Doc E/CN.4/L.1542 1980.

UN Doc E/CN.4/L.1575 1981.

UN Doc E/CN.4/1989/48.

UDIs statistikk, opphold etter søknad om asyl, 2018: https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikk/asylvedtak-etter-statsborgerskap-og-utfall-2018/ (side sist besøkt 11. mars 2019).

UDIs statistikk, opphold etter søknad om asyl, enslige barn, 2018: https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikk/asylvedtak-etter-statsborgerskap-og-utfall-for-enslige-mindrearige-asylsokere-2018/ (side sist besøkt 11. mars 2019).

UDIs definisjon, enslige mindreårige asylsøkere: https://www.udi.no/ord-og-begreper/enslig-mindrearig-asylsoker/ (side sist besøkt 17. oktober 2018)

UDI 2010-094 Kvalitetsstandard for vedtak om enslige mindreårige asylsøkere.

UDI 2010-043 Høring av barn i utlendingssaker - unntatt søknader om beskyttelse.

UNICEF, Child Rights Education Toolkit: Rooting Child Rights in Early Childhood Education, Primary and Secondary Schools (2014).

UNSDG, The Human Rights Based Approach to Development Cooperation Towards a Common Understanding Among UN Agencies (2003).

Utlendingsnemnda. UNE, Interne retningslinjer. Saksbehandlingen i UNE, 23.10.2017.

WHOs definisjon av helse: http://www.who.int/about/mission/en/ (side sist besøkt 5. november 2018).