Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
You have access to Idunn through , & {{sessionPartyGroup.name}}
Arbeiderhistorie
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Research publication
by , & {{contributor.name}}
Published {{article.publishDate}} (Page {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Page {{article.pageFrom}})
Load more
Arbeiderhistorie, The annual for the Norwegian Labour Movement’s Archive and Library, is Norway’s leading journal for research into the history of the labour movement and the working class in a local, national and international context. 

The journal contains scientific articles and texts on popular history, and is richly illustrated. Arbeiderhistorie is aimed at members of the labour movement, researchers, students and those who are broadly interested in the history.   

Arbeiderhistorie has issued one edition a year since 1987.
The archive of previous editions of Arbeiderhistorie from 1976-2016 is available here.
The journal is published by Scandinavian University Press (Universitetsforlaget) on behalf of Labour Movement Archives and Library.

PEER REVIEW
All research articles that are considered relevant for publication in the journal are reviewed by at least two anonymous academic referees with no ties to the author. In addition, the article is reviewed by the journal's editorial board and the final decision regarding publication of the article is made by the Editor-in-Chief. The journal practices "double blind" peer review, whereby both reviewers and the author remain anonymous to each other.

The journal does not ask for any fees for assessment or publication.

INDEXING
The journal is covered by the following indexing and discovery services:
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
The journal is authorized as a publication channel on level 1 in NSD – Norwegian Centre for Research Data (for Norway and Sweden), in the Danish Ministry of Higher Education and Science’s Authorization list for serials (Denmark), and in Publication Forum (Finland).
EDITOR-IN-CHIEF
Ole Martin Rønning, ph.d.  Labour Movement Archives and Library, Oslo

ASSOCIATE EDITORS
Stian Bones, dr.art. UiT The Arctic University of Norway, Tromsö
Tor Are Johansen, cand.philol. Labour Movement Archives and Library, Oslo
Trine Rogg Korsvik, ph.d. Kilden genderresearch.no, Oslo
Jan Messel, ph.d. Oslo Metropolitan University -- OsloMet
Marie Smith-Solbakken, ph.d. University of Stavanger

EDITORIAL ASSISTANT
Hilde Aase, Labour Movement Archives and Library, Oslo

EDITORIAL BOARD
Jorunn Bjørgum, professor emeritus, University of Oslo
Knut Einar Eriksen, professor emeritus, University of Oslo
Knut Grove, senior Researcher, UNI Research, Bergen
Gro Hagemann, professor emeritus, University of Oslo
Terje Halvorsen, professor emeritus, Inland Norway University og Applied Sciences
Trine S. Jansen, cand.philol., Res Publica
Knut Kjeldstadli, professor, University of Oslo
Finn Olstad, professor, Norwegian School of Sport Sciences
Ellen Stensrud, retired
Hallvard Tjelmeland, professor, UiT The Arctic University of Norway, Tromsö

CONTACT EDITORIAL
Email: post@arbark.no

Labour Movement Archives and Library
Torggata 12
NO-0181 Oslo

 
Arbeiderhistorie is a scholarly journal with open access, with no subscription charges or registration restrictions. All content is freely available online.

As an author for this journal, you retain copyright and publishing rights to your own article without restrictions, and you grant any third party the right to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full text of your article in accordance with the Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) license.  
Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
 • Forfatteropplysningene er fullstendige
 • Antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • Noter og referanser er i henhold til veiledningens standard
 • Et kort abstrakt og nøkkelord på engelsk og skandinavisk er inkludert
 

Innlevering av manus

 

Manuskripter sendes til redaksjonen per e-post for vurdering post@arbark.no.

Om tidsskriftet

Arbeiderhistorie henvender seg til forskere og studenter, men også til historieinteresserte lesere innen arbeiderbevegelsen. Ut fra denne leserkretsen bør artiklene ta hensyn til to behov: Vitenskapelighet og formidling av stoffet.

Konkret oppfordres forfatterne til å unngå fagtermer hvis det finnes dekkende erstatninger i dagligspråket. Når nødvendige teoretiske begreper benyttes bør disse forklares i teksten.

Arbeiderhistorie er akkreditert som vitenskapelig tidsskrift på nivå 1 i det nasjonale systemet for forskningsdokumentasjon. Etter en innledende redaksjonell vurdering vil alle vitenskaplige manuskripter gå igjennom en gjensidig anonym og ekstern fagfellevurdering.

Tidsskriftet aksepterer kun manuskripter som er forfatterens eget, selvstendige verk, og som ikke er innlevert til vurdering, eller har vært publisert, andre steder. Antatte manuskripter blir korrekturlest av redaksjonen og sendes forfatteren for endelig gjennomsyn.

 Krav til manuskriptet

Artikler skal ikke overgå 40 000 tegn (inkludert mellomrom) som tilsvarer ca. 5700 ord. Dette inkluderer noter og referanser.

Manuskriptet skal inneholde følgende:
 • Tittel og forfatternavn
 • Sammendrag på engelsk og skandinavisk (inntil 250 ord)
 • 3–5 nøkkelord, både engelsk og skandinavisk
 • Selve manusteksten
 • Nummererte noter, organisert som fotnoter
 • Litteraturreferanser, alfabetisk ordnet
I egne dokumenter:
 • Nummererte figurer og tabeller
 • Forfatters navn, institusjonstilknytning og e-postadresse
 • Korte biografiske opplysninger om forfatter(e)
 

Avsnitt markeres med en åpen linje mellom hver tekstdel. Teksten kan ha maksimalt to overskriftsnivåer. Ikke juster teksten, men bruk ujevn høyremarg og skriv teksten løpende, uten «harde» linjeskift. Del ikke ord i slutten av en linje. Bruk bare ett mellomrom etter punktum. Bruk kursiv, ikke understrek, for å utheve ord i løpende tekst. I teksten markeres boktitler og navn på tidsskrift med kursiv. Tittel på artikler og lignende markeres med anførselstegn. Navn på aviser markeres ikke i teksten, men med kursiv i noteapparatet.

Bruken av noter bør begrenses.

Sitat i teksten

Hvis du skriver britisk engelsk, bruk enkle anførselstegn. Bruk doble anførselstegn ved sitering innenfor et sitat. Hvis du skriver amerikansk engelsk, bruk doble anførselstegn. Bruk enkle anførselstegn ved sitat innenfor et sitat. Ved sitat fra en eksisterende tekst på språk som forventes forstått, bruk originalteksten og gi en oversettelse i en fotnote. Bruk en utgitt oversettelse dersom en slik eksisterer. I tilfelle et verk ikke er blitt oversatt tidligere, bidra med din egen oversettelse og noter dette (f. eks. Lindgren, 1981, 33; egen oversettelse).

Noter

Noter skal være i form av fotnoter. Notene skal først og fremst inneholde tekniske opplysninger om kilder og lignende. Saksforhold som har betydning for framstillingen bør heller inngå i teksten.

Illustrasjoner/grafer/diagram

Dersom manuskriptet inneholder illustrasjoner, figurer eller liknende, skal disse sendes inn som separate filer. I teksten markeres ditt forslag til plassering av illustrasjonen med hakeparenteser på en egen linje, helst mellom to avsnitt, f.eks. [Ill. 1]. Selve illustrasjonen, figuren e.l. skal altså ikke ligge i tekstfilen ved innsending. Unntaket er tabeller som er laget i Word. Disse skal legges inn på ønsket sted i manuskriptet. Merk: Ordmellomrom skal bare brukes for å skille mellom ord. Bruk TAB for å markere separate kolonner i tabeller og lignende.

Alle figurer og tabeller som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere på nett. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere publiserte illustrasjoner. Plassering av figurer og tabeller i teksten markeres i manuskriptet.

Referansesystem

Tidsskriftet bruker APA6 referansestil tilpasset fotnoter. Disse nettstedene kan konsulteres for en innføring i hvordan referanser føres:  

Referanser i tekst

 

APA bruker forfatter og årstall i referanser. Når man refererer eller oppsummerer en kilde settes forfatterens etternavn og årstall i parentes i teksten på denne måten: (Andersen, 2011; Andreassen, 2004; Askheim, 2009). Hvis referansen har to eller flere forfattere benyttes &-tegnet: (Deegan & Anderson 2006).

Referanseliste

Referanselisten skrives til slutt etter hovedteksten. Referanselisten føres alfabetisk på første forfatters etternavn. Hver referanse har innrykk andre linje på alle referanser (hengende innrykk).

DOI-referanser 

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/. 

Etter innsending: Fagfellevurdering

Tidsskriftet har gjensidig anonym fagfellevurdering. Manuskriptet skal være anonymisert. Det betyr at forside og forfatteromtale må være i et separat dokument og at alle eksplisitte selvreferanser må anonymiseres.

Forfatter får tilbakemelding på e-post fra redaktøren etter at manuskriptet har vært til fagfellevurdering.

Dersom manuskriptet godkjennes for publisering vil forfatter motta en 1. korrektur som en pdf-fil på e-post før publisering. Her skal det  kun rettes opp korrekturfeil og ikke foretas noen endringer i teksten.

Forfatter vil motta lenke til den ferdige artikkelen når den er er publisert.

Etter publisering

Arbeiderhistorie utgis med åpen tilgang (open access). Det vil si at tidsskriftet er gratis tilgjengelig for alle og finnes digitalt på internett. Alle artikler publiseres i overenstemmelse med Creative Commons lisensen CC BY-NC 4.0.

Som forfatter beholder du opphavs- og utgivelsesretten til din egen artikkel, uten restriksjoner. Samtidig gir du alle andre retten til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til fulltekstversjonen av artikkelen din.

Forfatteren gir Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek rett til vederlagsfritt å tilgjengeliggjøre ferdig, fagfellevurdert og forfattergodkjent artikkel i fulltekstversjon på nett parallelt med publisering av trykket versjon.

Forfatteren beholder retten til å egenarkivere kopi av ferdig, fagfellevurdert og forfattergodkjent artikkel for tilgjengeliggjøring på nett i fulltekst. Forfatteren kan inngå separate tilleggsavtaler om ikke-eksklusiv distribusjon av den publiserte utgaven av sine artikler (f.eks. levere den inn til et institusjonelt publiseringsarkiv) så lenge Arbeiderhistorie blir kreditert som første utgiver.

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

Innlevering av manus

Manuskripter sendes til redaksjonen per e-post for vurdering post@arbark.no.

Recently Published

Most read last 30 days

Idunn uses cookies. By continuing to use Idunn you are agreeing to our use of cookies. Find out more.