Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Arbeiderhistorie
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Arbeiderhistorie, årbok for Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, er det sentrale tidsskriftet i Norge for forskning i arbeiderbevegelsens og arbeiderklassens historie i en lokal, nasjonal og internasjonal sammenheng. Fra og med 2017 utgis Arbeiderhistorie med åpen tilgang (open access).

Tidsskriftet inneholder vitenskapelige artikler og populærhistoriske tekster og er rikelig illustrert. Arbeiderhistorie henvender seg til folk i arbeiderbevegelsen, forskere, studenter og alle som er interessert i venstresidens historie i vid forstand.

Arbeiderhistorie har utkommet med én utgave i året siden 1987. Arbeiderhistorie utgis av Universitetsforlaget på vegne av Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. 
Arkiv over tidligere utgaver av Arbeiderhistorie 1976–2016.

KVALITETSVURDERING
Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst to anonyme fagfeller uten bindinger til forfatteren. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. 

Tidsskriftet krever ingen vurderings- eller publiseringsavgifter.

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).

 
ANSVARLIG REDAKTØR
Ole Martin Rønning, ph.d. Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Oslo

REDAKSJON
Stian Bones, dr.art. UiT, Norges arktiske universitet, Tromsø
Tor Are Johansen, cand.philol. Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Oslo
Trine Rogg Korsvik, ph.d. Kilden kjønnsforskning.no, Oslo
Jan Messel, ph.d. OsloMet - storbyuniversitetet
Hilde Gunn Slottemo, dr.art. Nord universitet
Marie Smith-Solbakken, ph.d. Universitetet i Stavanger

REDAKSJONSSEKRETÆR
Dag Jostein Juvkam, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Oslo

REDAKSJONSRÅD
Jorunn Bjørgum, professor emeritus, Universitetet i Oslo
Knut Einar Eriksen, professor emeritus, Universitetet i Oslo
Knut Grove, forsker II, UNI Research Rokkansenteret
Gro Hagemann, professor emeritus, Universitetet i Oslo
Terje Halvorsen, professor emeritus, Høgskolen på Lillehammer
Trine S. Jansen, cand.philol., Res Publica
Knut Kjeldstadli, professor, Universitetet i Oslo
Finn Olstad, professor, Norges idrettshøyskole
Ellen Stensrud, pensjonist
Hallvard Tjelmeland, professor, Universitetet i Tromsø

KONTAKT REDAKSJONEN
E-post: post@arbark.no

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Torggata 12
N-0181 Oslo
Arbeiderhistorie er et vitenskapelig tidsskrift med «gull» åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Alle artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen.  
Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
 • Forfatteropplysningene er fullstendige
 • Antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • Noter og referanser er i henhold til veiledningens standard
 • Et kort abstrakt og nøkkelord på engelsk og skandinavisk er inkludert
 

Innlevering av manus

 

Manuskripter sendes til redaksjonen per e-post for vurdering post@arbark.no.

Om tidsskriftet

Arbeiderhistorie henvender seg til forskere og studenter, men også til historieinteresserte lesere innen arbeiderbevegelsen. Ut fra denne leserkretsen bør artiklene ta hensyn til to behov: Vitenskapelighet og formidling av stoffet.

Konkret oppfordres forfatterne til å unngå fagtermer hvis det finnes dekkende erstatninger i dagligspråket. Når nødvendige teoretiske begreper benyttes bør disse forklares i teksten.

Arbeiderhistorie er akkreditert som vitenskapelig tidsskrift på nivå 1 i det nasjonale systemet for forskningsdokumentasjon. Etter en innledende redaksjonell vurdering vil alle vitenskaplige manuskripter gå igjennom en gjensidig anonym og ekstern fagfellevurdering.

Tidsskriftet aksepterer kun manuskripter som er forfatterens eget, selvstendige verk. Antatte manuskripter blir korrekturlest av redaksjonen og sendes forfatteren for endelig gjennomsyn.

 Krav til manuskriptet

Manuskripter som sendes inn til tidsskriftet må ikke være publisert eller være under vurdering til publisering andre steder. Kun manuskripter som følger format og innhold angitt nedenfor, vil bli vurdert av redaksjonen.

Artikler skal ikke overgå 40 000 tegn (inkludert mellomrom) som tilsvarer ca. 5700 ord. Dette inkluderer noter og referanser.

Manuskriptet skal inneholde følgende:
 • Tittel og forfatternavn
 • Sammendrag på engelsk og skandinavisk (inntil 250 ord)
 • 3–5 nøkkelord, både engelsk og skandinavisk
 • Selve manusteksten
 • Nummererte noter, organisert som fotnoter
 • Litteraturreferanser, alfabetisk ordnet
I egne dokumenter:
 • Nummererte figurer og tabeller
 • Forfatters navn, institusjonstilknytning og e-postadresse
 • Korte biografiske opplysninger om forfatter(e)
 

Avsnitt markeres med en åpen linje mellom hver tekstdel. Teksten kan ha maksimalt to overskriftsnivåer. Ikke juster teksten, men bruk ujevn høyremarg og skriv teksten løpende, uten «harde» linjeskift. Del ikke ord i slutten av en linje. Bruk bare ett mellomrom etter punktum. Bruk kursiv, ikke understrek, for å utheve ord i løpende tekst. I teksten markeres boktitler og navn på tidsskrift med kursiv. Tittel på artikler og lignende markeres med anførselstegn. Navn på aviser markeres ikke i teksten, men med kursiv i noteapparatet.

Bruken av noter bør begrenses.

Sitat i teksten

Hvis du skriver britisk engelsk, bruk enkle anførselstegn. Bruk doble anførselstegn ved sitering innenfor et sitat. Hvis du skriver amerikansk engelsk, bruk doble anførselstegn. Bruk enkle anførselstegn ved sitat innenfor et sitat. Ved sitat fra en eksisterende tekst på språk som forventes forstått, bruk originalteksten og gi en oversettelse i en fotnote. Bruk en utgitt oversettelse dersom en slik eksisterer. I tilfelle et verk ikke er blitt oversatt tidligere, bidra med din egen oversettelse og noter dette (f. eks. Lindgren, 1981, 33; egen oversettelse).

Noter

Noter skal være i form av fotnoter. Notene skal først og fremst inneholde tekniske opplysninger om kilder og lignende. Saksforhold som har betydning for framstillingen bør heller inngå i teksten.

Illustrasjoner/grafer/diagram

Dersom manuskriptet inneholder illustrasjoner, figurer eller liknende, skal disse sendes inn som separate filer. I teksten markeres ditt forslag til plassering av illustrasjonen med hakeparenteser på en egen linje, helst mellom to avsnitt, f.eks. [Ill. 1]. Selve illustrasjonen, figuren e.l. skal altså ikke ligge i tekstfilen ved innsending. Unntaket er tabeller som er laget i Word. Disse skal legges inn på ønsket sted i manuskriptet. Merk: Ordmellomrom skal bare brukes for å skille mellom ord. Bruk TAB for å markere separate kolonner i tabeller og lignende.

Alle figurer og tabeller som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere på nett. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere publiserte illustrasjoner. Plassering av figurer og tabeller i teksten markeres i manuskriptet.

Referansesystem

Tidsskriftet bruker APA 7 referansestil tilpasset fotnoter. Disse nettstedene kan konsulteres for en innføring i hvordan referanser føres: Referanser i tekst

APA bruker forfatter og årstall i referanser. Når man refererer eller oppsummerer en kilde settes forfatterens etternavn og årstall i parentes i teksten på denne måten: (Andersen, 2011; Andreassen, 2004; Askheim, 2009). Hvis referansen har to eller flere forfattere benyttes &-tegnet: (Deegan & Anderson 2006).

Referanseliste

Referanselisten skrives til slutt etter hovedteksten. Referanselisten føres alfabetisk på første forfatters etternavn. Hver referanse har innrykk andre linje på alle referanser (hengende innrykk).

DOI-referanser 

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/. 

Etter innsending: Fagfellevurdering

Tidsskriftet har gjensidig anonym fagfellevurdering. Manuskriptet skal være anonymisert. Det betyr at forside og forfatteromtale må være i et separat dokument og at alle eksplisitte selvreferanser må anonymiseres.

Forfatter får tilbakemelding på e-post fra redaktøren etter at manuskriptet har vært til fagfellevurdering.

Dersom manuskriptet godkjennes for publisering vil forfatter motta en 1. korrektur som en pdf-fil på e-post før publisering. Her skal det  kun rettes opp korrekturfeil og ikke foretas noen endringer i teksten.

Forfatter vil motta lenke til den ferdige artikkelen når den er er publisert.

Etter publisering

Arbeiderhistorie utgis med åpen tilgang (open access). Det vil si at tidsskriftet er gratis tilgjengelig for alle og finnes digitalt på internett. Alle artikler publiseres i overenstemmelse med Creative Commons lisensen CC BY-NC 4.0.

Som forfatter beholder du opphavs- og utgivelsesretten til din egen artikkel, uten restriksjoner. Samtidig gir du alle andre retten til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til fulltekstversjonen av artikkelen din.

Forfatteren gir Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek rett til vederlagsfritt å tilgjengeliggjøre ferdig, fagfellevurdert og forfattergodkjent artikkel i fulltekstversjon på nett parallelt med publisering av trykket versjon.

Forfatteren beholder retten til å egenarkivere kopi av ferdig, fagfellevurdert og forfattergodkjent artikkel for tilgjengeliggjøring på nett i fulltekst. Forfatteren kan inngå separate tilleggsavtaler om ikke-eksklusiv distribusjon av den publiserte utgaven av sine artikler (f.eks. levere den inn til et institusjonelt publiseringsarkiv) så lenge Arbeiderhistorie blir kreditert som første utgiver.

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

Innlevering av manus

Manuskripter sendes til redaksjonen per e-post for vurdering post@arbark.no.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon