Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
(side 1-27)
av Jon Wessel-Aas, Norunn Løkken Sundet & Lasse Gommerud Våg
Sammendrag

Grunnloven § 100 og EMK artikkel 10 gir enhver rett til å ytre seg, og vilkårene for inngrep i ytringsfriheten er strenge. Arbeidsgivernes styringsrett gir en rekke muligheter for å begrense arbeidstakernes ytringsfrihet både innad i virksomheten og utad. I denne artikkelen skal vi se på forholdet mellom arbeidstakers ytringsfrihet og arbeidsgivers styringsrett og i hvilken grad arbeidsgiver kan benytte styringsretten til å begrense arbeidstakers ytringsfrihet.

(side 28-43)
av Marco Lilli
Sammendrag

Artikkelen redegjør for enkelte særlige problemstillinger som oppstår ved virksomhetsoverdragelser som involverer statlig ansatte arbeidstakere. Herunder gjennomgås også Høyesteretts seneste dom på området, HR-2020-1339-A.

Utvelgelseskrets og -kriterier, ikke styringsretten, som ramme for utvelgelse ved nedbemanning
– en kommentar til Søreide og Carlsens artikkel i Arbeidsrett nr. 1/2020
(side 44-54)
av Tonje H. Drevland & Ellen A. Gooderham
Sammendrag

Innlegget er en kommentar til Christel Søreide og Tor Olav Carlsens artikkel «Styringsretten som ramme for utvelgelse ved nedbemanning» (Arbeidsrett 2020, s. 56 flg.). Søreide og Carlsen argumenterer for at arbeidsgiver ved en nedbemanning ikke har plikt til å vurdere alle arbeidstakere innenfor samme utvelgelseskrets opp mot hverandre, ved at vurderingen kan begrenses til en sammenligning av ansatte innenfor samme stillingskategori. Synspunktet er basert på at arbeidsgivers styringsrett danner en ramme for hvilke stillinger arbeidstakere innenfor samme utvelgelseskrets skal vurderes opp mot. I innlegget gjøres det gjeldende at dette er en uriktig forståelse av gjeldende rett. Utvelgelsesvurderingen innenfor en utvelgelseskrets skal skje blant samtlige ansatte basert på de fastsatte utvelgelseskriteriene, og uavhengig av i hvilken grad arbeidsgiver kan foreta en ensidig innplassering i kraft av styringsretten.

Eftervirkning, rettskilder og metode
Sluttbemerkninger til Tarjei Thorkildsen
(side 55-66)
av Stein Evju
Sammendrag

I artikkelen drøftes spørsmål om tariffavtalers normative virkninger og om «individuell eftervirkning», med kritiske kommentarer til Tarjei Thorkildsens artikkel i Arbeidsrett 2020, og med det en videreføring av diskusjonen av slike spørsmål i flere artikler i tidsskriftets 2019-årgang.

1-2021, årgang 18

Arbeidsrett utgis to ganger i året.

Ansvarlige redaktører

Tron Løkken Sundet, nestleder i Arbeidsretten

Redaktører

Stein Evju, professor emeritus, Universitetet i Oslo

Andreas van den Heuvel, advokat, Landsorganisa­sjonen i Norge (LO)

Marianne Jenum Hotvedt, førsteamanuensis, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Margrethe Meder, advokat og avdelingsdirektør, Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Tarjei Thorkildsen, advokat, Advokatfirmaet BAHR

Redaksjonssekretærer

Lasse Gommerud Våg, senioradvokat, Advokatfirmaet Lund og Co

Trygve Harlem Losnedahl, stipendiat, Senter for europarett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Redaksjonsråd

Alexander Næss Skjønberg, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI

Alex Borch, advokat i Advokatfirmaet Hjort

Einar Engh, advokat i Advokatfirmaet Hjort

Christopher Hansteen, advokat i Advokatfirmaet Grette

Imran Haider, advokat i LO

Mona Næss, arbeids- og sosialråd i Den Norske Delegasjonen til EU

Nina Kroken, advokat, COWI AS

Terese Smith Ulseth, sekretariatsleder i Domstol­kommisjonen

Kurt Weltzien, advokat i Næringslivets hoved­organisasjon (NHO)

Eli Aasheim, advokat i Advokatfirmaet Wiersholm

Redaksjonens adresse

Arbeidsrett

c/o Tron Løkken Sundet

Arbeidsretten

Postboks 8015 Dep

0030 Oslo

Kontakt

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside: www.idunn.no/arbeid.

Kundeservice

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo.

Telefon: 24 14 75 00.E-post: journals@universitetsforlaget.noAbonnement kan bestilles på www.idunn.no/arbeid.

Rettigheter

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no. Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/arbeid#rights.

Omslag: Stian Hole

Sats: Type-it AS

Trykk: 07 Media – 07.no

ISSN Print: 1503-5883ISSN Online: 1504-3088DOI: 10.18261/issn.1504-3088

© Universitetsforlaget / Scandinavian University Press

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon