Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Kollektive forhandlinger for oppdragstakere?
Rekkevidden av adgangen til å forhandle tariffavtaler i lys av internasjonal rettsutvikling
Vitenskapelig publikasjon
(side 1-44)
av Marianne Jenum Hotvedt
Sammendrag

Nye tilknytningsformer, blant annet i den digitale plattformøkonomien, aktualiserer spørsmålet om visse oppdragstakere skal kunne forhandle tariffavtaler. Adgangen til å forhandle tariffavtaler i norsk rett er ikke skarpt avgrenset, og det er heller ikke et rent nasjonalrettslig spørsmål. Adgangen må fastlegges i lys av konkurranserettslige skranker og menneskerettsbeskyttelsen av retten til kollektive forhandlinger. Artikkelen drøfter utviklingen av relevante internasjonale regler og viser at de i større grad enn før åpner for – og taler for – en adgang til å forhandle tariffavtaler for visse oppdragstakere. Forfatteren peker på at fleksibiliteten i arbeidstakerbegrepet kan benyttes i en utvidende tolkning som omfatter gråsonetilfeller. Det argumenteres for at det vil være i tråd med arbeidstvistlovens formål, avhjelpe avgrensningsproblemer, effektivisere forhandlingsretten og derfor kunne være en hensiktsmessig tilpasning til utviklingen på arbeidsmarkedet.

Høyesteretts dom i «Telenor-saken»
Avklaringer og nye spørsmål
(side 45-55)
av Tarjei Thorkildsen
Sammendrag

Avgrensning av utvalgskretsen ved nedbemanning kan være helt avgjørende for hvem som må forlate virksomheten. Høyesteretts dom i Telenor-saken 29. oktober 2019 er foreløpig siste autoritative rettsavgjørelse på området. Artikkelen gir en analyse av dommen og ser den i sammenheng med tidligere rettspraksis.

(side 56-66)
av Christel Søreide & Tor Olav Carlsen
Sammendrag

Artikkelen behandler arbeidsgivers styringsrett som ramme for hvilke ansatte som skal vurderes opp mot hverandre og konkurrere om gjenværende stillinger innenfor utvelgelseskretsen, og drøfter dette med utgangspunkt i Høyesteretts uttalelser i HR-2019-1986-A (Telenor) om utvelgelse mellom arbeidstakere i «sammenlignbare stillinger». Problemstillingen er i økende grad aktuell som følge av økt kompleksitet i stillingsstrukturer og funksjoner i moderne virksomheter. Få virksomheter har en tradisjonell fagarbeider/funksjonær-struktur hvor kutt i bemanningen kan skje innenfor to relativt homogene grupper.1

(side 67-74)
av Tarjei Thorkildsen
Sammendrag

Det har særlig det siste året vært diskutert om tariffavtaler har såkalt individuell ettervirkning – dvs. om de rettigheter og plikter tariffavtalen fastsetter for individuelle arbeidsforhold vil bestå selv om tariffavtalen som ga rett og plikt opphører. Forfatteren mener at det ikke foreligger rettskildemessig grunnlag for en slik regel, og at et slikt klart unntak fra alminnelige avtalerettslige prinsipper ville kreve klare holdepunkter. Artikkelen kommenterer Stein Evjus innlegg med det motsatte synet i forrige nummer av Arbeidsrett.

(side 75-100)
av Alexander Næss Skjønberg
Sammendrag

Artikkelen er et innlegg i den pågående debatten om ettervirkning. Forfatteren mener at det er endel misoppfatninger om hva den alminnelige regelen om ettervirkning går ut på. I artikkelen utdypes regelens rettsgrunnlag, og forfatteren drøfter den sentrale materielle og prosessuelle betydningen av at tariffavtalens normative bestemmelser blir del av arbeidsavtalen mellom tariffbundne parter. Artikkelen behandler også ettervirkningens rekkevidde, og hvilken betydning regelen har for arbeidsgivers endringsadgang.

1-2020, årgang 17

Arbeidsrett utgis to ganger i året.

Ansvarlige redaktører

Tarjei Thorkildsen, advokat i Advokatfirmaet BAHR

Margrethe Meder, advokat og avd.dir. i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Nina Kroken, advokat i LO

Stein Evju, professor emeritus ved Universitetet i Oslo

Tron Sundet, nestleder i Arbeidsretten

Redaksjonssekretærer

Anne-Beth Meidell Engan, advokat i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Alexander Næss Skjønberg, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI

Redaksjonsråd

Alex Borch, advokat i Advokatfirmaet Hjort

Einar Engh, advokat i Advokatfirmaet Hjort

Lars Holo, advokat i Arntzen de Besche Advokatfirma

Christopher Hansteen, advokat i Advokatfirmaet Grette

Imran Haider, advokat i LO

Mona Næss, arbeids- og sosialråd i Den Norske Delegasjonen til EU

Terese Smith Ulseth, sekretariatsleder i Domstolkommisjonen

Eli Aasheim, advokat i Advokatfirmaet Wiersholm

Kurt Weltzien, advokat i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Redaksjonens adresse

Arbeidsrettc/o Tron SundetArbeidsrettenPostboks 8015 Dep0030 Oslo

Kontakt

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside: www.idunn.no/arbeid.

Kundeservice

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo.

Telefon: 24 14 75 00.E-post: journals@universitetsforlaget.noAbonnement kan bestilles på www.idunn.no/arbeid.

Rettigheter

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no. Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/arbeid#rights.

Omslag: Stian HoleSats: Bøk Oslo ASTrykk: 07 Media – 07.no

ISSN Print: 1503-5883ISSN Online: 1504-3088DOI: 10.18261/issn.1504-3088

© Universitetsforlaget / Scandinavian University Press

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon