Arbeidsmiljøloven § 14-9 ble endret med virkning fra 1. januar 2019. I artikkelen pekes det på hvilken betydning lovendringen vil kunne få for bemanningsbransjen spesielt, men også for arbeidsgivere generelt. I artikkelen påpekes også enkelte uttalelser fra HR-2017-561-A (Posten II) og HR-2018-2371-A (Norwegian) vedrørende adgangen til midlertidig ansettelse i forbindelse med forestående omorganiseringer. Det konkluderes med at Høyesterett gjennom de nevnte dommer har klargjort at det i visse situasjoner – knyttet til forestående omorganiseringsprosesser – kan foreligge grunnlag for midlertidige ansettelser, selv om forarbeidene isolert sett kan synes å tale i motsatt retning.

Nøkkelord: midlertidig ansettelse, arbeidsmiljøloven § 14-9, bemanningsbransjen, HR-2017-561-A, HR-2018-2371-A, omorganiseringsprosesser